bscp
latinica      |      ћирилица     |      english
Existing Users Log In
   
bscp
latinica      |      ћирилица     |      english
Existing Users Log In
   

Obaveštenјe o sprovedenom postupku promene pravne forme JP Transnafta Pančevo u Transnafta AD Pančevo

Obaveštavaju se zaposleni u JP Transnafta, njeni dobavljači, poverioci i drugi zainteresovani, da je JP TRANSNAFTA Pančevo promenila pravnu formu, iz pravne forme javnog preduzeća, u pravnu formu akcionarskog društva koje nije javno, pod punim poslovnim imenom:Akcionarsko društvo za transport nafte naftovodima i transport derivata nafte produktovodima „Transnafta” Pančevo (u daljem tekstu: Akcionarsko društvo). Skraćeno poslovno ime Akcionarskog društva glasi: TRANSNAFTA AD Pančevo.

Matični broj: 20084731. Sedište Akcionarskog društva je u Pančevu, ul. Zmaj Jove Jovanovića br. 1.

Navedena promena stupa na snagu 3. avgusta 2019. godine, od kada se sva korespodencija vrši sa Akcionarskim društvom koristeći puno poslovno ime ili skraćeno: TRANSNAFTA AD Pančevo.

Registracijom Akcionarskog društva, nastaju sledeće pravne posledice:

  1. Javno preduzeće nastavlja da posluje kao akcionarsko društvo koje nije javno i prestaje da posluje kao javno preduzeće;
  2. Akcionarsko društvo nastavlja da obavlja delatnosti Javnog preduzeća, na isti način kao i Javno preduzeće pre promene pravne forme;
  3. Akcionarsko društvo nastavlja da bude vlasnik celokupne imovine i dužnik svih obaveza Javnog preduzeća;
  4. Sudski i drugi postupci u ime, odnosno protiv Javnog preduzeća nastavljaju se u ime odnosno protiv Akcionarskog društva;
  5. Svi ugovori koje je Javno preduzeće punovažno zaključilo do dana registracije promene pravne forme, ostaju na snazi i Akcionarsko društvo nastavlja da bude ugovorna strana u tim ugovorima bez potrebe zaključenja posebnih aneksa;
  6. Osnovni kapital Javnog preduzeća konvertovan je u akcije, čiji je vlasnik Republika Srbija, u 1oo% od ukupne emisije akcija.