bscpen
latinica      |      ћирилица     |      english
Existing Users Log In
   
bscpen
latinica      |      ћирилица     |      english
Existing Users Log In
   

Razvojni projekti

Skladištenje sirove nafte i naftnih derivata ima značajnu ulogu u obezbeđivanju sigurnosti snabdevanja energijom, naročito u slučaju poremećaja na tržištu izazvanih nestašicama koje najčešće prati skok cena energenata.
Direktivom EU 2009/119/EC države članice obavezuju se na držanje rezervi nafte i naftnih derivata u količini neto uvoza za 90 dana ili u količini 61-og dana prosečne dnevne potrošnje. Potpisivanjem Ugovora o Energetskoj zajednici Jugoistočne Evrope i sticanjem statusa kandidata za članstvo u EU, a u skladu sa navedenom direktivom, Republika Srbija obavezana je da obezbedi uslove za čuvanje potrebnih količina sirove nafte i derivata nafte.
Kompanija planira kontinuirano proširenje kapaciteta za skladištenje nafte i naftnih derivata u funkciji delatnosti čuvanja obaveznih rezervi sirove nafte i naftnih derivata.

Razvojni projekti

Skladištenje

Skladištenje

Skladištenje nafte

U skladu sa Ugovorom o uskladištenju nafte zaključenim sa Ministarstvom rudarstva i energetike, Upravom za rezerve energenata, dostupni kapaciteti za skladištenje nafte na Terminalu Novi Sad Transnafta AD su u potpunosti zapunjeni u 2019. godini.
U skladu sa navedenim, u narednom periodu se očekuje nastavak skladištenja nafte, te zapunjavanje i budućih skladišnih kapaciteta.

U skladu sa Ugovorom o uskladištenju derivata nafte zaključenim sa Ministarstvom rudarstva i energetike, Upravom za rezerve energetike, zapunjenost raspoloživih kapaciteta za skladištenje derivata nafte na skladištu Ledinci je u 2019. godini iznosila oko 100%.

Skladištenje

Skladištenje derivata nafte

Razvojni projekti

Sistem produktovoda kroz Srbiju

Produktovodima se obezbeđuje najracionalniji i najbezbedniji transport naftnih derivata do potrošačkih centara, moderno upravljanje produktima, smanjene gubitaka i verovatnoće izlivanja. Projektovani transport derivata nafte (benzin i dizel gorivo) obavljao bi se cevovodom u dužini od oko 400 kilometara, od Rafinerije nafte Pančevo u tri pravca, preko Novog Sada do Sombora, preko Smedereva i Jagodine do Niša i ka Beogradu. Na navedenim lokalitetima nalazili bi se terminali za skladištenje naftnih derivata odakle bi se vršilo snabdevanje gravitirajućih regiona.
Sistem produktovoda kroz Srbiju je projekat od nacionalnog interesa jer doprinosi sigurnosti snabdevanja, energetskoj efikasnosti, očuvanju i zaštiti životne sredine, manjoj zavisnosti od vremenskih uslova prilikom transporta kao i ravnomernom regionalnom razvoju..

Aktivnosti na realizaciji projekta su počele 2007. godine i do sada je urađeno sledeće:
  • Urađena je i revidirana Prethodna studija izvodljivosti za Sistem produktovoda kroz Srbiju sa Idejnim projektom i Prethodnom studijom o proceni uticaja na životnu sredinu
  • Vlada Republike Srbije usvojila je Prostorni Plan područja posebne namene Sistema produktovoda na trasi Sombor-Novi SađPančevo-BeograđSmederevo-Jagodina-Niš, koji je izradila Republička agencija za prostorno planiranje
  • Potpisan je Memorandum o razumevanju sa gradovima/opštinama kroz koje prolazi produktovod
  • Potpisan je Memorandum o Saradnji na realizaciji projekta izgradnje Sistema produktovoda kroz Srbiju sa Ministarstvom trgovine Republike Srbije
  • Potpisan je Sporazum i Aneks Sporazuma sa NIS a.d. o međusobnoj saradnji na izradi Studije opravdanosti izgradnje produktovoda
  • Izrađena je Studija opravdanosti sa Idejnim projektom i Studijom o proceni uticaja na životnu sredinu za potrebe izgradnje Prvog objekta Sistema produktovoda (deonice Pančevo-Smederevo i Pančevo-Novi Sad)
  • Vlada Republike Srbije je proglasila javni interes za izgradnju Prvog objekta Sistema produktovoda
  • Ishodovana je lokacijska dozvola za izgradnju Prvog objekta Sistema produktovoda

Izgradnja Prvog objekta Sistema produktovoda predviđena je u tri faze: izgradnja produktovoda koji povezuje Rafineriju nafte Pančevo i postojeće skladišne rezervoare u Smederevu i Novom Sadu;  izgradnja novih rezervoara u Pančevu i Smederevu i obezbeđenje uslova za dalji transport.