bscp
latinica      |      ћирилица     |      english
Existing Users Log In
   
bscp
latinica      |      ћирилица     |      english
Existing Users Log In
   

Обавештенје о спроведеном поступку промене правне форме ЈП Транснафта Панчево у Транснафта АД Панчево

Обавештавају се запослени у ЈП Транснафта, њени добављачи, повериоци и други заинтересовани, да је ЈП ТРАНСНАФТА Панчево променила правну форму, из правне форме јавног предузећа, у правну форму акционарског друштва које није јавно, под пуним пословним именом:Акционарско друштво за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима „Транснафта” Панчево (у даљем тексту: Акционарско друштво). Скраћено пословно име Акционарског друштва гласи: ТРАНСНАФТА АД Панчево.

Матични број: 20084731. Седиште Акционарског друштва је у Панчеву, ул. Змај Јове Јовановића бр. 1.

Наведена промена ступа на снагу 3. августа 2019. године, од када се сва коресподенција врши са Акционарским друштвом користећи пуно пословно име или скраћено: ТРАНСНАФТА АД Панчево.

Регистрацијом Акционарског друштва, настају следеће правне последице:

  1. Јавно предузеће наставља да послује као акционарско друштво које није јавно и престаје да послује као јавно предузеће;
  2. Акционарско друштво наставља да обавља делатности Јавног предузећа, на исти начин као и Јавно предузеће пре промене правне форме;
  3. Акционарско друштво наставља да буде власник целокупне имовине и дужник свих обавеза Јавног предузећа;
  4. Судски и други поступци у име, односно против Јавног предузећа настављају се у име односно против Акционарског друштва;
  5. Сви уговори које је Јавно предузеће пуноважно закључило до дана регистрације промене правне форме, остају на снази и Акционарско друштво наставља да буде уговорна страна у тим уговорима без потребе закључења посебних анекса;
  6. Основни капитал Јавног предузећа конвертован је у акције, чији је власник Република Србија, у 1оо% од укупне емисије акција.