bscp
latinica      |      ћирилица     |      english
Existing Users Log In
   
bscp
latinica      |      ћирилица     |      english
Existing Users Log In
   

Обавештенје о започетом поступку промене правне форме ЈП Транснафта Панчево у акционарско друштво

Поступак промене правне форме ЈП “Транснафта“ из форме јавног предузећа у правну форму акционарског друштва покренут је на основу Закључка Владе Републике Србије о прихватању полазних основа за промену правне форме ЈП “Транснафта“ 05 број 023-9623/2012-1 од 22.02.2013.године.

Наведеним, полазним основама идентификовани су разлози за промену правне форме који проистичу са једне стране, из обавеза које је Република Србија преузела Споразумом о стабилизацији и придруживању закљученим са Европском унијом („Службени гласник РС“ – Међународни уговори, број 83/08), које су конкретизоване кроз опредељење ка корпоративизацији свих јавних предузећа, укључујући и ЈП “Транснафта“, изражено Меморандумом о буџету и економској и фискалној политици за 2011. годину са пројекцијама за 2012. и 2013. годину („Службени гласник РС“ бр. 102/2010), а са друге стране из потребе уређења сектора енергетике сходно решењима усвојеним кроз тзв. Трећи пакет прописа Европске уније из области енергетике.

Надзорни одбор Јавног предузећа за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима, на седници одржаној дана 28.03.2019. године, донео је предлог одлуке о промени правне форме Јавног предузеће за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима, Панчево, ул. Змај Јове Јовановића бр. 1, матични број 20084731, ПИБ 104061151.

Предлог одлуке о промени правне форме јавног предузећа у акционарско друштво, усвојен је због проширења обима и успостављања нових начина обављања привредних делатности, и ради омогућавања економичнијег вођење пословних процеса, обављања привредних делатности и доношења организационих и пословних одлука, чиме ће се створити услови за пословање Транснафте по принципима доброг корпоративног управљања и ефикасног пословања.

Промена правне форме којом ЈП “Транснафта“, из правне форме јавног предузећа прелази у правну форму акционарског друштва не утиче на правни субјективитет ЈП “Транснафта“. Привредно друштво наставља да постоји као исто правно лице, али друге правне форме.