bs
latinica      |      ћирилица     |      english
Existing Users Log In
   
bs
latinica      |      ћирилица     |      english
Existing Users Log In
   

Radno-pravni status Izvršnih direktora

Radno-pravni status Izvršnih direktora Transnafta AD Pančevo

Akcionarsko društvo za transport nafte naftovodima i transport derivata nafte produktovodima (u daljem tekstu: Transnafta AD Pančevo) ovim putem dostavlja zvanično obaveštenje vezano za radno-pravni status Izvršnih direktora u privrednom društvu Transnafta AD Pančevo.

U skladu sa čl. 198 Zakona o privrednim društvima („ Sl.glasnik RS“ , br.36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), upravljanje društvom može biti organizovano kao jednodomno ili dvodomno.

U slučaju jednodomnog upravljanja, organi društva su:

1) skupština;
2) jedan ili više direktora;

U slučaju dvodomnog upravljanja, organi društva su:

1) skupština;
2) nadzorni odbor;
3) jedan ili više direktora.

Da li je upravljanje društvom jednodomno ili dvodomno određuje se Osnivačkim aktom. S tim u vezi navodimo da Statut Akcionarskog društva za transport nafte naftovodima i transport derivata nafte produktovodima „ Transnafta“ Pančevo ( u daljem tekstu: Statut privrednog društva) predviđa jednodomno upravljanje predmetnim društvom u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Nadalje, kada se govori o jednom ili više direktora pod tačkom 2 (dva), stav 3 (tri) ovog obaveštenja, govori se isključivo o direktorima kao zakonskim zastupnicima društva koji su kao takvi registrovani pred Agencijom za privredne registre a koje postavlja isključivo Vlada Republike Srbije te su samim tim imenovana lica ili funkcioneri.

U skladu sa članom 22. Statuta privrednog društva, Generalni direktor je zakonski zastupnik Društva, o čemu se vrši upis u registre, u skladu sa propisima o registraciji privrednih subjekata. Generalni direktor samostalno zastupa i predstavlja Društvo u poslovima unutrašnjeg i spoljnotrgovinskog prometa, bez ograničenja.

Generalnog direktora kao zakonskog zastupnika sa tim svojstvima bez obzira na način organizovanja privrednog društva (d.o.o. ili a.d.) postavlja Skupština društva, odnosno Osnivač privrednog društva pa samim tim jasno proizilazi da samo na taj način imenovani direktor može biti smatran organom upravljanja društva.

Statut privrednog društva u članu 27. navodi da Društvo ima Odbor direktora koji ima sedam članova ( Generalni direktor koji je i predsednik Odbora direktora i šest izvršnih direktora) kao i da Odbor direktora vodi poslove Društva i vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva.

Generalni direktor bira članove Odbora direktora shodno potrebama i aktuelnim prilikama i svi moraju biti izabrani iz reda zaposlenih. Dakle, činjenica je da se radi o savetnicima Generalnog direktora za različite oblasti i koji nisu zakonski zastupnici društva i ne mogu donositi bilo kakve samostalne odluke.

Članom 28. Statuta privrednog društva predviđa se da Izvršne direktore bira Generalni direktor koga na to mesto postavlja osnivač – Republika Srbija.

Imajući u vidu napred navedeno, ukazujemo da Statut privrednog društva koji kao organ upravljanja predviđa i Odbor direktora nema apsolutno vezu sa Odborom direktora koji poznaje Zakon o privrednim društvima.

Odbor direktora koji poznaje Zakon o privrednim društvima sastoji se od više direktora koje imenuje Skupština privrednog društva, koji su svi zakonski zastupnici društva u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima sa istim ovlašćenjima i pravom da samostalno ili zajednički zastupaju privredno društvo.

Naime, da su Izvršni direktori Transnafta AD Pančevo zaista lica sa takvim statusom isti bi na sajtu Agencije za privredne subjekte bili registrovani kao zakonski zastupnici društva.

Jedini zakonski zastupnik Transnafta AD Pančevo,registrovan na sajtu Agencije za privredne registre je Prof.dr Bogdan Kuzmanović, vršilac dužnosti direktora.

Izvršni direktori birani su voljom Generalnog direktora i mogu biti smenjeni, odnosno premešteni u svakom momentu u skladu sa članom 171. tačka 1. Zakona o radu što bi bilo nemoguće da se radi o organu upravljanja, odnosno funkcioneru. Da se radi o Odboru direktora koji poznaje Zakon o privrednim društvima, Izvršni direktori bi imali ista prava kao i njihov nadređeni u konkretnom slučaju te bi njihov status kao članova Odbora direktora zavisio samo i isključivo od volje Skupštine društva, odnosno od osnivača, u ovom slučaju Republike Srbije.

Član 30. Statuta privrednog društva jasno predviđa da Izvršni direktori (članovi Odbora direktora) postupaju po nalogu Generalnog direktora ( koji pojam Zakona o privrednim društvima ne prepoznaje) u skladu sa svojim ugovorima o radu i aktima unutrašnje organizacije društva što predstavlja nesporan dokaz da isti ne predstavljaju faktore odlučivanja i donošenja odluka koji se mogu smatrati samostalnim upravljanjem društvom jer za svoj rad odgovaraju isključivo Generalnom direktoru koji dalje odgovara Vladi Republike Srbije. Upravo ovaj član Statuta na nedvosmislen način potvrđuje da se u konkretnom slučaju Odbor direktora ne može nikako smatrati organom upravljanja jer očigledno ne može imati bilo kakvu volju koja odstupa od volje direktora već nasuprot tome predstavlja pomoćni organ Generalnog direktora za sprovođenje poslovne politike.

Na osnovu svega napred navedenog činjenica je da Izvršni direktori Transnafta ad Pančevo nemaju ovlašćenja zastupanja i upravljanja društvom , te se kao takvi ne mogu smatrati funkcionerima koji su na upravljačke pozicije postavljeni od strane osnivača i čine deo organa upravljanja koje poznaje Zakon o privrednim društvima.

Iz svega proizilazi da Izvršni direktori Transnafta ad Pančevo nemaju obavezu da se u skladu sa članom 38. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma izjasne kao funkcioneri jer to zaista i nisu.