bscp
latinica      |      ћирилица     |      english
Existing Users Log In
   
bscp
latinica      |      ћирилица     |      english
Existing Users Log In
   

Радно-правни статус Извршних директора

Радно-правни статус Извршних директора Транснафта АД Панчево

Акционарско друштво за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима (у даљем тексту: Транснафта АД Панчево) овим путем доставља званично обавештење везано за радно-правни статус Извршних директора у привредном друштву Транснафта АД Панчево.

У складу са чл. 198 Закона о привредним друштвима („ Сл.гласник РС“ , бр.36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), управљање друштвом може бити организовано као једнодомно или дводомно.

У случају једнодомног управљања, органи друштва су:

1) скупштина;
2) један или више директора;

У случају дводомног управљања, органи друштва су:

1) скупштина;
2) надзорни одбор;
3) један или више директора.

Да ли је управљање друштвом једнодомно или дводомно одређује се Оснивачким актом. С тим у вези наводимо да Статут Акционарског друштва за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима „ Транснафта“ Панчево ( у даљем тексту: Статут привредног друштва) предвиђа једнодомно управљање предметним друштвом у складу са одредбама Закона о привредним друштвима.

Надаље, када се говори о једном или више директора под тачком 2 (два), став 3 (три) овог обавештења, говори се искључиво о директорима као законским заступницима друштва који су као такви регистровани пред Агенцијом за привредне регистре а које поставља искључиво Влада Републике Србије те су самим тим именована лица или функционери.

У складу са чланом 22. Статута привредног друштва, Генерални директор је законски заступник Друштва, о чему се врши упис у регистре, у складу са прописима о регистрацији привредних субјеката. Генерални директор самостално заступа и представља Друштво у пословима унутрашњег и спољнотрговинског промета, без ограничења.

Генералног директора као законског заступника са тим својствима без обзира на начин организовања привредног друштва (д.о.о. или а.д.) поставља Скупштина друштва, односно Оснивач привредног друштва па самим тим јасно произилази да само на тај начин именовани директор може бити сматран органом управљања друштва.

Статут привредног друштва у члану 27. наводи да Друштво има Одбор директора који има седам чланова ( Генерални директор који је и председник Одбора директора и шест извршних директора) као и да Одбор директора води послове Друштва и врши унутрашњи надзор над пословањем Друштва.

Генерални директор бира чланове Одбора директора шодно потребама и актуелним приликама и сви морају бити изабрани из реда запослених. Дакле, чињеница је да се ради о саветницима Генералног директора за различите области и који нису законски заступници друштва и не могу доносити било какве самосталне одлуке.

Чланом 28. Статута привредног друштва предвиђа се да Извршне директоре бира Генерални директор кога на то место поставља оснивач – Република Србија.

Имајући у виду напред наведено, указујемо да Статут привредног друштва који као орган управљања предвиђа и Одбор директора нема апсолутно везу са Одбором директора који познаје Закон о привредним друштвима.

Одбор директора који познаје Закон о привредним друштвима састоји се од више директора које именује Скупштина привредног друштва, који су сви законски заступници друштва у складу са одредбама Закона о привредним друштвима са истим овлашћењима и правом да самостално или заједнички заступају привредно друштво.

Наиме, да су Извршни директори Транснафта АД Панчево заиста лица са таквим статусом исти би на сајту Агенције за привредне субјекте били регистровани као законски заступници друштва.

Једини законски заступник Транснафта АД Панчево,регистрован на сајту Агенције за привредне регистре је Проф.др Богдан Кузмановић, вршилац дужности директора.

Извршни директори бирани су вољом Генералног директора и могу бити смењени, односно премештени у сваком моменту у складу са чланом 171. тачка 1. Закона о раду што би било немогуће да се ради о органу управљања, односно функционеру. Да се ради о Одбору директора који познаје Закон о привредним друштвима, Извршни директори би имали иста права као и њихов надређени у конкретном случају те би њихов статус као чланова Одбора директора зависио само и искључиво од воље Скупштине друштва, односно од оснивача, у овом случају Републике Србије.

Члан 30. Статута привредног друштва јасно предвиђа да Извршни директори (чланови Одбора директора) поступају по налогу Генералног директора ( који појам Закона о привредним друштвима не препознаје) у складу са својим уговорима о раду и актима унутрашње организације друштва што представља неспоран доказ да исти не представљају факторе одлучивања и доношења одлука који се могу сматрати самосталним управљањем друштвом јер за свој рад одговарају искључиво Генералном директору који даље одговара Влади Републике Србије. Управо овај члан Статута на недвосмислен начин потврђује да се у конкретном случају Одбор директора не може никако сматрати органом управљања јер очигледно не може имати било какву вољу која одступа од воље директора већ насупрот томе представља помоћни орган Генералног директора за спровођење пословне политике.

На основу свега напред наведеног чињеница је да Извршни директори Транснафта ад Панчево немају овлашћења заступања и управљања друштвом , те се као такви не могу сматрати функционерима који су на управљачке позиције постављени од стране оснивача и чине део органа управљања које познаје Закон о привредним друштвима.

Из свега произилази да Извршни директори Транснафта ад Панчево немају обавезу да се у складу са чланом 38. Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма изјасне као функционери јер то заиста и нису.