Skladištenje

Skladištenje sirove nafte i naftnih derivata ima značajnu ulogu u obezbeđivanju sigurnosti snabdevanja energijom, naročito u slučaju poremećaja na tržištu izazvanih nestašicama koje najčešće prati skok cena energenata.
Direktivom EU 2009/119/EC države članice obavezuju se na držanje rezervi nafte i naftnih derivata u količini neto uvoza za 90 dana ili u količini 61-og dana prosečne dnevne potrošnje. Potpisivanjem Ugovora o Energetskoj zajednici Jugoistočne Evrope i sticanjem statusa kandidata za članstvo u EU, a u skladu sa navedenom direktivom, Republika Srbija obavezana je da obezbedi uslove za čuvanje potrebnih količina sirove nafte i derivata nafte.
Kompanija planira kontinuirano proširenje kapaciteta za skladištenje nafte i naftnih derivata u funkciji delatnosti čuvanja obaveznih rezervi sirove nafte i naftnih derivata.

Skladištenje na terminalu u Novom Sadu
U skladu sa Ugovorom o uskladištenju nafte zaključenim sa Ministarstvom rudarstva i energenata, Upravom za rezerve energenata, dostupni kapaciteti za skladištenje nafte na Terminalu Novi Sad JP Transnafta su u potpunosti zapunjeni u 2016. godini.
Za potrebe skladištenja obaveznih rezervi nafte, očekuje se da u poslednjem kvartalu 2017. budu dostupna i dva novoizgrađena rezervoara.
U skladu sa navedenim, u narednom periodu se očekuje nastavak skladištenja nafte u povećanom obimu, te zapunjavanje i budućih skladišnih kapaciteta.

Skladištenje derivata nafte u skladištima Vojske Srbije

U skladu sa Ugovorom o uskladištenju derivata nafte zaključenim sa Ministarstvom rudarstva i energenata, Upravom za rezerve energenata, zapunjenost raspoloživih kapaciteta za skladištenje derivata nafte na skladištu Ledinci je u 2016. godini iznosila oko 100%. Krajem 2017., kada se očekuje i završetak rekonstrukcije još 4 preostala rezervoara na skladištu Ledinci, očekuje se i zapunjavanje svih slobodnih kapaciteta skladišta za skladištenje derivata nafte.