Oglasi

 

JP  Transnafta

oglašava

javni poziv za

PRODAJU PUTNIČKOG VOZILA

 

1.   JP Transnafta poziva sve zainteresovane ponuđače - pravna i fizička lica da, u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora broj 6-2/2 od 12.03.2014. godine , broj 7-6 od 11.04.2014. godine, broj 8-2 od 20.05.2014. godine, broj 9-1 od 09.06.2014. i broj 10-9 od 11.08.2014. godine učestvuju, u usmenom javnom nadmetanju (licitaciji), pod uslovima iz javnog poziva za prodaju  vozila:

 

Redni br.

Marka i tip vozila

Registarski broj

Godina proizvodnje

Pređena kilometraža

Početna cena vozila (RSD)

1.

 HONDA LEGEND 3,5

PA040 ŠJ

2007

318.115

1.093.500,00

 

2. Razgledanje vozila i uvid u prateću dokumentaciju može se izvršiti u Novom Sadu, Put Šajkaškog odreda br. 8 , dana  20., 21., 22., 25. i 26. avgusta 2014. godine u vremenu od 10 do 14 časova. Vozilo se prodaje u viđenom i zatečenom stanju, bez prava kupca na naknadnu reklamaciju, i biće prodata po najvišoj ponuđenoj ceni.

3. Licitacija će se održati u prostorijama JP Transnafta na adresi u Novom Sadu, Put Šajkaškog odreda br. 8, dana 27. avgusta 2014. godine, sa početkom u 11,00 časova. 
Usmeno javno nadmetanje je nadmetanje na kome učestvuju najmanje dva ponuđača. Licitacioni korak iznosi 1.000,00 dinara.  Ukoliko nema najmanje dva učesnika za prodaju vozila pristupiće se odmah  prodaji sa početnom gore navedenom cenom. 

4. Pravo nadmetanja imaju pravna i fizička lica koja uplate depozit u visini 10% od utvrđene početne cene vrednosti za  vozilo (iskazane u dinarskoj vrednosti u gornjoj tabeli, kolona početna cena vozila). Uplata depozita vrši se na račun br. 165-9796-48 JP Transnafta - depozit. Uplaćeni depozit uračunava se pri uplati ostvarene prodajne cene.
Dokaz o izvršenoj uplati, kao i broj računa (za pravna i fizička lica) na koji će se izvršiti povraćaj depozita, učesnici su dužni dostaviti komisiji na dan licitacije od 10,50 do 11,00 časova.

5. Predstavnici pravnih lica koja učestvuju u licitaciji moraju predati overena ovlašćenja za učešće na licitaciji i izvod iz registracije privrednog subjekta iz APR-a, a fizičko lice mora dostaviti fotokopiju lične karte.
Sa izabranim ponuđačem biće zaključen ugovor u roku od 10 dana, od dana javne licitacije.

Porez na apsolutna prava po zaključenom ugovoru pada na teret kupca.

Preuzimanje vozila se vrši u roku od 3 dana od dana uplate celokupnog iznosa prodajne cene. Kupac koji ne plati prodajnu cenu u roku 8 dana od zaključenja ugovora o prodaji vozila, gubi pravo na povraćaj depozita. Takođe, učesnici u nadmetanju nemaju, odnosno gube pravo na povraćaj uplaćenog depozita ukoliko:

a)     ne dostave komisiji na dan licitacije, u traženo vreme, dokaz o izvrešnoj uplati depozita i broj računa za povrat depozita, kao i ukoliko ne dostave dokumentaciju iz tačke 5. stav 1 ovog javnog poziva;

b)     u zakazano vreme ne pristupe licitaciji i prihvate početnu cenu;

c)     odbiju da potpišu zapisnik o licitaciji;

d)    odbiju da zaključe ugovor o kupoprodaji vozila.

Učesnicima javne prodaje koji nisu kupili vozilo, uplaćeni depozit se vraća u roku od 3  dana od dana zaključenja postupka javne prodaje. Povraćaj depozita pravnim i fizičkim licima vrši se na dostavljeni račun.
                                                                                                                                                     

6. Na postupak i odluku komisije učesnik u javnoj licitaciji može podneti prigovor  na samom usmenom javnom nadmetanju. Komisija odmah razmotra prigovor i donosi konačnu odluku.

7. Sva dodtna obaveštenja i informacije o javnom pozivu - oglasu mogu se dobiti preko broja telefona 064/888-6039.

                       Osoba za kontakt: Kevac Duško