Ciljevi

Ciljevi kompanije su obezbeđenje pouzdanog skladištenja i kontinuiranog transporta sirove nafte; obezbeđenje stalnih korisnika svojih usluga, odgovarajućeg prihoda i profita, kao i uslova za stalni rast i razvoj; obezbeđenje preduslova za realizaciju plana izgradnje novih kapaciteta za skladištenje sirove nafte i derivata nafte; obezbeđenje uslova za trgovinu naftom i derivatima nafte; razvoj cevovodnog transporta naftnih derivata (razvoj sistema produktovoda kroz Srbiju, sa konekcijom sa sličnim sistemima u okruženju); priprema preduslova za diverzifikaciju usluga - razvoj telemetrijskih, kablovskih, TT, IT, TV i drugih komunikacijskih instalacija u zoni naftovoda i produktovoda; razvoj kapaciteta za skladištenje nafte i naftnih derivata u funkciji delatnosti čuvanja obaveznih rezervi.