Delatnost preduzeća

JP Transnafta Pančevo obavlja delatnost transporta nafte naftovodom koji se prostire na trasi od reke Dunav na granici sa Republikom Hrvatskom do Pančeva u ukupnoj dužini od 154,4 km. Pripadajuću infrastrukturu naftovoda čini terminal u Novom Sadu sa dva rezervoara za sirovu naftu od po 10.000 m³, dispečerskim centrom i pumpnom stanicom, merna stanica u Pančevu i osam blok stanica duž trase naftovoda. Jedan od osnovnih zadataka kompanije je obezbeđenje kontinuiranog i bezbednog transporta sirove nafte za potrebe Nis ad.


Odlukom o osnivanju Preduzeća, preuzeta  je obaveza da se u skladu sa zakonom, planovima rada i razvoja i programom poslovanja obezbede uslovi za rad i nesmetano funkcionisanje transportnog sistema, bezbednost, redovno održavanje, razvoj i tehničko-tehnološko povezivanje u jedinstven sistem transporta nafte naftovodima i transport derivata nafte produktovodima u Republici Srbiji i preduzimanje mera kojima će se doprineti povezivanju tih sistema sa sistemima drugih država za transport nafte i derivata nafte.


U uslovima velike energetske zavisnosti važno je osigurati stabilnost snabdevanja naftom i njenim derivatima. Značajnu ulogu u tome ima delatnost skladištenja nafte i derivata nafte. Skladištenje obaveznih rezervi nafte i naftnih derivata uređeno je direktivama Evropske Unije koje države članice moraju uklopiti u nacionalna zakonodavstva radi obezbeđenja sigurnog snabdevanja naftnim derivatima.
Imajući u vidu potrebu usaglašavanja zakonodavstva Republike Srbije sa evropskim zakonodavstvom, a time i potrebu uređenja sistema obaveznih rezervi nafte i derivata nafte, kompanija planira da pruža uslugu komercijalnog skladištenja nafte i derivata nafte na sopstvenim skladišnim instalacijama, kao i da na osnovu dugoročne saradnje sa pravnim telom,  koje će obavljati poslove formiranja, čuvanja i održavanja obaveznih rezervi nafte i derivata nafte za potrebe države, razvija skladišne kapacitete za skladištenje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte. U tom smislu JP Transnafta je uspostavila saradnju sa Upravom za  obezbeđenje energenata,Republičkim robnim rezervama i Zakonom o robnim rezervama definisani su uslovi i način formiranja, čuvanja, održavanja i nadzora obaveznih rezervi nafte i derivata nafte, kao i način utvrđivanja potrebne strukture obaveznih rezervi, Vojskom Republike Srbije u delu zajedničkog korišćenja rezervoarskih kapaciteta I skladišta Vojske Republike Srbije. U skladu sa  usvojenom  strukturom obaveznih rezervi, očekivano je da u cilju obezbeđenja dostupnosti sirove nafte rafinerijama i motornih goriva potrošačima rezervoarski prostor za njihov smeštaj bude uz postojeći naftovod za rezerve sirove nafte odnosno uz planirani produktovod za motorna goriva.