2007

Na osnovu energetskog bilansa Republike Srbije za 2007 godinu, planirani fizički obim transporta sirove nafte je 3.260.000 tona. Obračun količina transportovane sirove nafte vrši se po deonicama Sotin-Novi Sad(DN-1) i Novi Sad-Pančevo (DN-2).

PLANIRANE I OSTVARENE KOLIČINE TRANSPORTA 2007. (u tonama)

Vrsta nafte Planirane količineOstvarene količine Procenat ostvarenja plana
  DN-1 DN-2 DN-1 DN-2 DN-1 DN-2
1.Uvozna 2.946.000 2.806.000 2.580.360 2.535.171 87,59% 90,35%
2. Domaća   314.000   326.038   103,83%

Dinamika transporta domaće i uvozne nafte u 2007.godini po mesecima i po pojedinim vrstama nafte prikazana je u sledećoj tabeli (u tonama).

Mesec Vrsta nafte
  Domaća Uvozna nafta
    REB REB(siberian light) CPC
Januar 37.104,69 303.729,61 0,00 0,00
Februar 18.996,29 144.584,77 0,00 0,00
Mart 21.104,26 239.980,15 0,00 54.685,26
April 19.582,09 215.939,52 0,00 0,00
Maj 32.624,10 133.346,09 0,00 0,00
Jun 14.641,74 131.264,79 0,00 63.729,20
Jul 31.054,83 222.560,77 0,00 0,00
Avgust 35.221,54 121.423,57 0,00 0,00
Septembar 26.074,04 226.025,45 0,00 0,00
Oktobar 44.722,11 98.630,55 149.913,21 0,00
Novembar 16.645,21 228.238,14 5.064,68 0,00
Decembar 28.266,71 239.301,18 2.392,19 0,00
UKUPNO 326.037,60 2.304.575,86 157.370,08 118.414,46

Transportovana količina domaće nafte na deonici DN-2 po mesecima prikazana je na sledećem grafiku.


Naručilac transporta za domaću naftu je NIS a.d. Novi Sad.Transport se vrši od mesta otpreme u rezervoarima u terminalu Novi Sad , do mesta predaje, odnosno do merne stanice Pančevo.

Transportovana količina sirove uvozne nafte po mesecima u 2007.godini imala je sledeću dinamiku:

MESEC UVOZNA NAFTA (u tonama)
Januar 303.729,607
Februar 144.584,774
Mart 294.665,409
April 215.939,520
Maj 133.346,087
Jun 194.993,991
Jul 222.560,774
Avgust 121.423,573
Septembar 226.025,452
Oktobar 248.543,762
Novembar 233.302,815
Decembar 241.244,645
UKUPNO 2.580.360,409Dinamika transporta domaće i uvozne sirove nafte se kretala na sledeći način:

MESEC UVOZNA I DOMAĆA (u tonama)
Januar 340.834,296
Februar 163.581,060
Mart 315.769,668
April 235.521,605
Maj 165.970,182
Jun 209.635,731
Jul 253.615,607
Avgust 156.645,114
Septembar 252.099,494
Oktobar 293.265,873
Novembar 249.948,027
Decembar 269.511,354
UKUPNO 2.906.398,007U poređenju sa 2006-om godinom primećuje se smanjenje transportovane količine domaće nafte i rast transporta uvozne nafte što je dinamički predstavljeno u sledećoj tabeli i graficima.

MESEC 2006   2007   2007/2006 2007/2006
  DOMAĆA UVOZNA DOMAĆA UVOZNA DOMAĆA UVOZNA
  1 2 3 4 3/1 4/1
Januar 33.706 178.82 37.105 303.73 110.08% 169.85%
Februar 18.036 207.05 18.996 144.585 105.32% 69.83%
Mart 27.152 96.272 21.104 294.665 77.73% 306.08%
April 36.693 243.101 19.582 215.94 53.37% 88.83%
Maj 52.163 270.239 32.624 133.346 62.54% 49.34%
Jun 22.825 157.478 14.642 194.994 64.15% 123.82%
Jul 25.267 261.941 31.055 222.561 122.91% 84,97%
Avgust 34.189 207.142 35.222 121.424 103.02% 58,62%
Septembar 18.397 238.477 26.074 226.025 141.73% 94.78%
Oktobar 25.461 235.866 44.722 248.544 175.65% 105.37%
Novembar 31.564 260.016 16.645 233.303 52.73% 89.37%
Decembar 31.377 188.38 28.267 241.245 90.09% 128,06%
UKUPNO 356.83 2.544.782 326.038 2.580.360 91.37% 101,40%

Pregledom strukture fakturisanog prometa po kupcima, odnosno naručiocima transporta vidi se da najveće učešće u ukupnom transportu ima NIS A.D. Novi Sad koji učestvuje u ukupnom obimu transporta sa 75,58% . U narednoj tabeli i na grafiku je izdvojeno prikazan NIS Petrol koji je u stvari deo NIS A.D. Novi Sad jer se za ovaj njegov ogranak vrši transport isključivo uvozne nafte.

Naručilac transporta Količina Procenat učešća
1 2 3
LUKOIL-BEOPETROL 480.740,122 16.54%
NAFTA A.D. 119.506,74 4.11%
NIS A.D. NOVI SAD 545.977,379 18.79%
NIS A D NOVI SAD(NIS PETROL) 1.650.416,604 56.79%
PETROBART 49.926,079 1.72%
TIM OIL D.O.O. 59.831,083 2.06%
UKUPNO 2.906.398,007 100,00%