2012

Transportovana količina sirove nafte u 2012. godini

 

MESEC

DOMAĆA SIROVA NAFTA

 [kg] (i.a)

UVOZNA SIROVA NAFTA

 [kg] (i.a)

UKUPNO

 [kg] (i.a)

Januar

66.298.160

126.857.452

193.155.612

Februar

52.639.255

77.955.712

130.594.967

Mart

25.284.876

39.086.145

64.371.021

April

51.503.445

80.919.695

132.423.140

Maj

80.118.902

90.508.033

170.626.935

Jun

53.461.610

112.648.738

166.110.348

Jul

61.603.182

68.315.144

129.918.326

Avgust

57.371.224

60.474.799

117.846.023

Septembar

47.832.542

27.669.908

75.502.450

Oktobar

69.288.014

97.662.491

166.950.505

Novembar

79.454.684

111.394.027

190.848.711

Decembar

68.145.602

218.407.091

286.552.693

UKUPNO :

713.001.496

1.111.899.235

1.824.900.731

 

 
Poređenje sa prethodnom godinom

Uvozna sirova nafta

 

MESEC

UVOZNA SIROVA NAFTA

2011

            [kg (i.a.)]

UVOZNA SIROVA NAFTA

2012

           [kg (i.a.)]

Januar

141.275.670

126.857.452

Februar

127.514.561

77.955.712

Mart

32.630.552

39.086.145

April

72.770.252

80.919.695

Maj

175.287.832

90.508.033

Jun

126.663.247

112.648.738

Jul

167.027.070

68.315.144

Avgust

128.332.715

60.474.799

Septembar

59.554.815

27.669.908

Oktobar

101.229.420

97.662.491

Novembar

118.293.844

111.394.027

Decembar

112.400.594

260.015.211

UKUPNO

1.362.980.572

1.153.507.355

 

Domaća sirova nafta

 

MESEC

DOMAĆA SIROVA NAFTA

2011

            [kg (i.a.)]

DOMAĆA SIROVA NAFTA

2012

           [kg (i.a.)]

Januar

51.359.696

66.298.160

Februar

46.491.550

52.639.255

Mart

24.739.817

25.284.876

April

45.690.682

51.503.445

Maj

50.918.858

80.118.902

Jun

47.502.280

53.461.610

Jul

43.636.346

61.603.182

Avgust

44.057.057

57.371.224

Septembar

38.265.185

47.832.542

Oktobar

38.166.279

69.288.014

Novembar

61.591.437

79.454.684

Decembar

62.133.405

68.145.602

UKUPNO

554.552.592

713.001.496