2008

Na osnovu energetskog bilansa Republike Srbije za 2008. godinu, planirani fizički obim transporta sirove nafte na deonici DN-1 je bio  2.700.00 tona, a na deonici DN-2  2.840.000 tona. Obračun količina transportovane sirove nafte vrši se po deonicama Sotin-Novi Sad (DN-1) i Novi Sad-Pančevo (DN-2).

PLANIRANE I OSTVARENE KOLIČINE TRANSPORTA 2008. (u tonama)

Vrsta nafte Planirane količineOstvarene količine Procenat ostvarenja plana
  DN-1 DN-2 DN-1 DN-2 DN-1 DN-2
Uvozna 2,700,000.00 2,540,000.00 2,605,958.00 2,605,958.00 96.52% 102.60%
Domaća 0,00
300,000.00 0,00
309,958.00 0.00%
103.32%
 UKUPNO2,700,000.00
 2,840,000.00 2,605,958.002,915,916.00
 96.52%102.67%

 

 

 Dinamika transporta domaće i uvozne nafte u 2008.godini po mesecima i po pojedinim vrstama nafte prikazana je u sledećoj tabeli (u tonama).

MesecVrsta nafte
 DomaćaUvozna nafta
  REB
Es Sider
REB (sibirska laka)
Januar35,455.243165,333.7520.0000.000
Februar21,594.885115,444.9330.000119,425.674
Mart23,924.362201,599.0970.00019,980.409
April21,408.361174,834.4130.00021,779.880
Maj29,017.002191,772.5820.0000.000
Jun24,644.495225,331.1920.0000.000
Jul19,424.844174,244.56049,934.2000.000
Avgust32,490.624227,083.76633,683.3450.000
Septembar25,007.058136,305.77841,872.3950.000
Oktobar24,668.985183,489.42941,785.8250.000
Novembar22,627.655147,683.03251,587.7040.000
Decembar29,694.203250,961.42831,825.0290.000
UKUPNO309,957.7172,194,083.962250,688.498161,185.963

 

Transport prema poreklu
 
Pregled vrsta uvozne sirove nafte u 2008. godini

 

 

Naručilac transporta za domaću naftu je NIS a.d. Novi Sad. Transport se vrši od mesta otpreme u rezervoarima u terminalu Novi Sad , do mesta predaje, odnosno do merne stanice Pančevo.


MESEC 2006 2007 2008
  DOMAĆA UVOZNA DOMAĆA UVOZNA DOMAĆA UVOZNA
Januar 33,706.00 178,820.00 37,105.00 303,730.00 35,455.24 165,334.00
Februar 18,036.00 207,050.00 18,996.00 144,585.00 21,594.89 234,871.00
Mart 27,152.00 171,272.00 21,104.00 294,665.00 23,924.36 221,580.00
April 36,693.00 210,790.00 19,582.00 215,940.00 21,408.36 196,614.00
Maj 44,552.00 235,161.00 32,624.00 133,346.00 29,017.00 191,773.00
Jun 22,825.00 197,479.00 14,642.00 194,994.00 24,644.50 225,331.00
Jul 25,267.00 196,673.00 31,055.00 222,561.00 19,424.84 224,179.00
Avgust 34,189.00 244,953.00 35,222.00 121,424.00 32,490.62 260,767.00
Septembar 18,397.00 148,079.00 26,074.00 226,025.00 25,007.06 178,178.00
Oktobar 25,461.00 235,866.00 44,722.00 248,544.00 24,668.99 225,275.00
Novembar 31,564.00 260,016.00 16,645.00 233,303.00 22,627.66 199,271.00
Decembar 31,377.00 188,381.00 28,267.00 241,245.00 29,694.20 282,786.00
UKUPNO 349,219.00 2,474,540.00 326,038.00 2,580,362.00 309,957.72 2,605,959.00


 Prikaz transporta sirove nafte prema poreklu i godinama

 

 

Naručilac transportaKoličinaProcenat učešća
LUKOIL-BEOPETROL429,032.37014.71%
NAFTA A.D.123,360.0904.23%
NIS A.D. 2,294,191.73578.68%
PETROBART5,486.0680.19%
TIM OIL D.O.O63,845.8592.19%
UKUPNO
2,915,916.122100.00%