bs
latinica      |      ћирилица     |      english
bs
latinica      |      ћирилица     |      english

Javne nabavke

2020
2019
2018
2017
2016
2015
Naziv tendera Rok za dostavljanje ponude
JN OP - 2020 - 001 - OSIGURANjE IMOVINE-POŽAR I LOM, OSIGURANjE ZAPOSLENIH I MOTORNIH VOZILA13.04.2020. do 09:30 časova
JN OP - 2020 - 002 - NABAVKA I ZAMENA GLAVNOG RAZVODNOG ORMARA U ZGRADI PORTIRNICE NA TNS
14.04.2020. do 09:30 časova
JN OP - 2020 - 003 - SANIRANjE RAZVODNIH ORMARA U OBJEKTIMA TRANSNAFTA AD
14.04.2020. do 11:30 časova
JN OP - 2020 - 006 - TROŠKOVI GODIŠNjEG NADZORA ZA ISO 27 00123.04.2020. do 09:30 časova
JN OP - 2020 - 007 - OSIGURANjE OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETE PRIČINjENE TREĆIM LICIMA, IMOVINI TREĆIH LICA I ŽIVOTNOJ SREDINI TOKOM PREVOZA OPASNIH MATERIJA KROZ NAFTOVOD I TOKOM USKLADIŠTENjA DERIVATE NAFTE22.04.2020. do 09:30 časova
JN OP - 2020 - 005 - IZRADA RASVETE IZNAD VN ELEKTROMOTORA LINIJSKIH PUMPNIH AGREGATA30.04.2020. do 09:30 časova
JN OP - 2020 - 004 - ZAMENA ELEKTRO INSTALACIJA I RASVETE U ZGRADI RADIONICE NA TNS27.04.2020. do 11:30 časova
JN OP - 2020 - 008 - ZAMENA RASVETE U POSLOVNOM OBJEKTU TRANSNAFTA AD, BJELANOVIĆEVA 2, BEOGRAD28.04.2020. do 09:30 časova
JN OP - 2020 - 009 - ZAMENA RASVETE U POSLOVNOM OBJEKTU TRANSNAFTA AD, ZMAJ JOVE JOVANOVIĆA 1, PANČEVO28.04.2020. do 11:30 časova
JN OP - 2020 - 010 - NABAVKA PUTNIČKIH VOZILA
29.04.2020. do 09:30 časova
JN OP - 2020 - 011 - NABAVKA KUGLASTIH VENTILA07.05.2020. do 09:30 časova
JN OP - 2020 - 012 - ZAMENA RAZVODNIH ORMANA I OPREME NA BLOK STANICAMA07.05.2020. do 11:30 časova
JN OP - 2020 - 013 - NABAVKA I UGRADNjA OPREME ZA PODNO PUNjENjE AUTOCISTERNI NA AVP U SKLADIŠTU LEDINCI12.05.2020. do 09:30 časova
JN OP - 2020 - 017 - KONSULTANTSKE USLUGE - KORPORATIVNI AGENT20.05.2020. do 09:30 časova
JN OP - 2020 - 015 - NABAVKA I UGRADNjA OPREME PREMA ELABORATU SISTEMA ZA PANIK RASVETU U R ZONI SKLADIŠTA LEDINCI02.06.2020. do 09:30 časova
JN OP - 2020 - 016 - INTERVENTNO ODRŽAVANjE NAFTOVODA - MAŠINSKO MONTAŽNI RADOVI09.06.2020. do 11:30 časova
JN OP - 2020 - 018 - NABAVKA NOVIH SOPHOS UTM UREĐAJA29.05.2020. do 09:30 časova
JN OP - 2020 - 014 - ANGAŽOVANjE KONTROLNE ORGANIZACIJE NA TRANSPORTNOM SISTEMU TRANSNAFTA AD RADI OBAVLjANjA KVANTITATIVNO-KVALITATIVNE ANALIZE SIROVE NAFTE29.05.2020. do 11:30 časova
JN OP - 2020 - 019 - IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE REKONSTRUKCIJE PUMPNE STANICE NA TERMINALU NOVI SAD15.06.2020. do 09:30 časova
JN OP - 2020 - 020 - IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA SANACIJU MANIPULATIVNIH NAFTOVODA NA TERMINALU NOVI SAD15.06.2020. do 11:30 časova
JN OP - 2020 - 021 - NABAVKA PRIRODNOG GASA19.06.2020. do 09:30 časova
JN OP - 2020 - 022 - NABAVKA TERETNOG KOMBI VOZILA29.06.2020. do 09:30 časova
JN OP - 2020 - 025 - MARKETING AKTIVNOSTI ZBOG TRGOVINE I SKLADIŠTENjA ZA 3. LICA - TROŠKOVI REKLAME I PROPAGANDE-ANKETNO ISTRAŽIVANjE U KUPOVINI I POTROŠNjI GORIVA30.06.2020. do 09:30 časova
JN PP - 2020 - 001 - USLUGA MARKIRANJA ROBE17.06.2020. do 09:30 časova
JN OP - 2020 - 026 - NABAVKA ELEKTRIČNIH AKTUATORA10.07.2020. do 11:30 časova
JN OP - 2020 - 027 - NABAVKA BEŽIČNIH UREĐAJA14.07.2020. do 09:30 časova
JN OP - 2020 - 023 - NABAVKA I UGRADNjA OPREME ZA RASVETU PREMA POSTOJEĆEM ELABORATU U SKLADIŠTU LEDINCI14.07.2020. do 11:30 časova
JN OP - 2020 - 028 - IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKO DOKUMENTACIJE AUTOMATIZACIJE U GLAVNOJ PUMPNOJ STANICI (GMPS)28.07.2020. do 09:30 časova
JN OP - 2020 - 029 - MARKETING AKTIVNOSTI ZBOG TRGOVINE I SKLADIŠTENjA ZA 3. LICA - TROŠKOVI REKLAME I PROPAGANDE - Usluge press clipping-a24.07.2020. do 11:30 časova
JN OP - 2020 - 030 - NABAVKA GORIVA
24.07.2020. do 09:30 časova
JN OP - 2020 - 036 - NABAVKA KUGLASTIH VENTILA SA REDUKTORIMA04.08.2020. do 09:30 časova
JN OP - 2020 - 034 - DOVOĐENjE MANIPULATIVNOG CEVOVODA IZMEĐU MANIPULATIVNE (M) I REZERVOARSKE (R) ZONE U FUNKCIONALNO STANjE (DETEKCIJA, ANALIZE, PROJEKAT I IZVOĐENjE)07.08.2020. do 11:30 časova
JN OP - 2020 035 - HIDRO TEST REZERVOARA R - 1 U SKLADIŠTU LEDINCI I SANACIJA I AKZ EVENTUALNIH MESTA OŠTEĆENjA
05.08.2020. do 09:30 časova
JN OP - 2020 - 037 - REKONSTRUKCIJA MERNO INSTRUMENTACIONE OPREME NA LINIJSKIM I BUSTER PUMPAMA18.08.2020. do 09:30 časova
JN OP - 2020 - 031 - ODRŽAVANjE SISTEMA VIDEO NADZORA TNS 07.09.2020. do 09:30 časova
JN OP - 2020 - 032 - UNAPREĐENjE SISTEMA VIDEO NADZORA NA BLOK STANICAMA DUŽ TRASE NAFTOVODA07.09.2020. do 11:30 časova
JN OP - 2020 - 039 - OPTIMIZACIJA POSLOVNIH PROCESA U SAGLASNOSTI SA IZRAĐENIM MODELOM I ZAHTEVIMA STANDARDA ISO9001:201508.09.2020. do 09:30 časova
JN OP - 2020 - 038 - TROŠKOVI ANALIZE ROBE16.09.2020. do 09:30 časova
JN OP - 2020 - 041 - ADAPTACIJA, POPRAVKE I OPREMANjE POSLOVNOG PROSTORA TRANSNAFTA AD - IZRADA I UGRADNjA NAMEŠTAJA 15.09.2020. do 09:30 časova
JN OP - 2020 - 044 - NABAVKA USLUGE ODRŽAVANjA SAP SISTEMA I LICENCI17.09.2020. do 11:30 časova
JN OP - 2020 - 043 - TROŠKOVI KORIŠĆENjA MICROSOFT SOFTVERSKIH LICENCI17.09.2020. do 09:30 časova
JN OP - 2020 - 040 - ADAPTACIJA, POPRAVKE I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA TRANSNAFTA - ZAMENA PUTNIČKOG LIFTA 18.09.2020. do 09:30 časova
JN OP - 2020 - 042 - NABAVKA USLUGE ODRŽAVANjA DMS SISTEMA I LICENCI
02.10.2020. do 09:30 časova
JN OP - 2020 - 045 - NABAVKA RAČUNARSKE I IT OPREME01.10.2020. do 09:30 časova
JN OP - 2020 - 046 - TROŠKOVI KORIŠĆENjA VEEAM SOFTVERSKIH LICENCI01.10.2020. do 11:30 časova
JN OP - 2020 - 047 - NABAVKA USLUGE ODRŽAVANjA RAČUNARSKE OPREME08.10.2020. do 09:30 časova
JN OP - 2020 - 049 - NABAVKA I UGRADNjA NOSAČA KABLOVSKIH REGALA U TUNELU30.10.2020. do 09:30 časova
JN - OP - 2020 - 048 - ADAPTACIJA OPTIČKOG PROCESNOG KOMUNIKACIONOG SISTEMA02.11.2020. do 09:30 časova
JN OP - 2020 - 050 - TROŠKOVI FIZIČKO TEHNIČKOG OBEZBEĐENjA23.11.2020. do 09:30 časova
JN OP - 2020 - 056 - MARKETING AKTIVNOSTI ZBOG TRGOVINE I SKLADIŠTENjA ZA 3. LICA - MONITORING DIGITALNIH KANALA04.12.2020. do 09:30 časova
JN OP - 2020 - 057 - USLUGE REKLAME I PROPAGANDE - PROPAGANDNI MATERIJAL SA LOGOM I KANCELARIJSKI MATERIJAL
Partija 1 - USLUGE REKLAME I PROPAGANDE - Propagandni materijal sa logom
Partija 2 - Kancelarijski materijal
14.12.2020. do 09:30 časova
JN OP - 2020 - 051 - NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE11.12.2020. do 09:30 časova
JN OP - 2020 - 052 - DOBROVOLjNO OSIGURANjE ZAPOSLENIH15.12.2020. do 09:30 časova
JN OP - 2020 - 053 - USLUGA TEKUĆEG ODRŽAVANjA
Partija 1 - Održavanje rotacione opreme
Partija 2 - Održavanje mašinske instalacije
Partija 3 - Održavanje sistema za signalizaciju i upravljanje
Partija 4 - Održavanje elektroenergetskih instalacija i opreme
18.12.2020. do 09:30 časova
JN OP - 2020 - 059 - PRIKLjUČAK ELEKTRIČNE ENERGIJE POSLOVNOG OBJEKTA BULEVAR OSLOBOĐENjA BR. 5 TRANSNAFTA AD 21.12.2020. do 09:30 časova
JN OP - 2020 - 058 - NABAVKA SERVERSKE I MREŽNE OPREME
Partija 1 - Nabavka serverske IT opreme
Partija 2 - Nabavka aktivne mrežne opreme
24.12.2020. do 09:30 časova
JN OP - 2020 - 060 - USLUGA OPTIMIZACIJE SAP SISTEMA28.12.2020. do 09:30 časova
JN OP - 2020 - 068 - NABAVKA ELEKTRIČNIH AKTUATORA SA REDUKTORIMA11.12.2020. do 11:30 časova
JN OP - 2020 - 069 - IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE SANACIJE MANIPULATIVNE INSTALACIJE NA TERMINALU NOVI SAD - DRUGI DEO
16.12.2020. do 09:30 časova
JN OP - 2020 - 070 - IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE REKONSTRUKCIJE PUMPMNE STANICE NA TERMINALU NOVI SAD16.12.2020. do 11:30 časova
JN OP - 2020 - 055 - REKONSTRUKCIJA TEHNIČKIH SISTEMA ZA ZAŠTITU OD POŽARA U SKLADIŠTU U LEDINCIMA U SKLADU SA TEHNIČKOM DOKUMENTACIJOM19.01.2021. do 11:30 časova
JN OP - 2020 - 061 - OBEZBEĐENjA KVALITETA IMPLEMENTACIJE SAP ERP SISTEMA12.01.2021. do 09:30 časova
JN OP - 2020 - 062 - PROJEKAT OBEZBEĐENjA IT INFRASTRUKTURE I RAČUNARSKE OPREME ZA NOVE POSLOVNE LOKACIJE12.01.2021. do 11:30 časova
JN OP - 2020 - 071 - IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE REKONSTRUKCIJE VATROGASNE STANICE, SA PRIPADAJUĆIM CEVOVODIMA I ARMATUROM, NA TERMINALU NOVI SAD29.12.2020. do 09:30 časova
JN OP - 2020 - 054 - USLUGA ČIŠĆENJA POSLOVNIH PROSTORIJA25.01.2021. do 09:30 časova
JN OP - 2020 - 072 - IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE REKONSTRUKCIJE PUMPNE STANICE NA TERMINALU NOVI SAD19.01.2021. do 09:30 časova
Naziv tendera Rok za dostavljanje ponude
JN OP - 2019 - 001 - PUTNIČKO VOZILO - 3 KOMADA15.04.2019. do 09:30 časova
JN OP - 2019 - 002 - INTERVENTNO ODRŽAVANjE NAFTOVODA - GRAĐEVINSKI RADOVI19.04.2019. do 11:30 časova
JN OP - 2019 - 003 - OSIGURANjE SKLADIŠTENjA EVRO DIZELA I SIROVE NAFTE22.04.2019. do 09:30 časova
JN OP - 2019 - 006 - KANCELARIJSKI NAMEŠTAJ10.05.2019. do 09:30 časova
JN OP - 2019 - 005 - OSIGURANjE OD ODGOVORNOSTI IZ DELATNOSTI SKLADIŠTARA ZA ŠTETE NA ROBI (SIROVOJ NAFTI I DERIVATIMA NAFTE)
06.05.2019. do 11:30 časova
JN OP - 2019 - 009 - MODELOVANjE PROCESA U OKVIRU FUNKCIJE ZA FINANSIJSKO EKONOMSKE POSLOVE07.05.2019. do 11:30 časova
JN OP - 2019 - 007 - DOVOĐENjE MANIPULATIVNOG CEVOVODA IZMEĐU M I R ZONE SKLADIŠTA LEDINCI U FUNKCIONALNO STANjE (FAZA I i II)
10.06.2019. do 09:30 časova
JN OP - 2019 - 004 - POSTAVLjANjE I ZAMENA RASVETE :
Partija 1 - Postavljanje spoljne rasvete na TNS
Partija 2 - Zamena sistema za rasvetu na MSP
13.05.2019. do 09:30 časova
JN OP - 2019 - 008 - IZRADA ELABORATA INVESTICIONOG ODRŽAVANjA I SANACIJA REZERVOARA U SKLADIŠTU LEDINCI30.05.2019. do 09:30 časova
JN OP - 2019 - 010 - NABAVKA BEŽIČNIH UREĐAJA I UREĐAJA ZA POVEZIVANJE UDALJENIH LOKACIJA04.06.2019. do 09:30 časova
JN OP - 2019 - 012 - NABAVKA PRIRODNOG GASA20.06.2019. do 09:30 časova
JN OP - 2019 - 014 - REKONSTRUKCIJA PAROVODNOG SISTEMA GREJANjA04.07.2019. do 09:30 časova
JN OP - 2019 - 013 - NABAVKA GORIVA05.07.2019. do 09:30 časova
JN OP - 2019 - 011 - TROŠKOVI ANALIZE ROBE08.07.2019. do 09:30 časova
JN OP - 2019 - 015 - ANGAŽOVANJE VATROGASACA ZA LEDINCE17.07.2019. do 09:30 časova
JN OP - 2019 - 016 - REKONSTRUKCIJA MERNIH MOSTOVA ZA RNS I TNS SA IZGRADNjOM OBRAČUNSKIH MERNIH SISTEMA12.07.2019. do 11:30 časova
JN PP - 2019 - 001 - USLUGE MARKIRANJA ROBE25.06.2019. do 09:30 časova
JN OP - 2019 - 018 - OSIGURANjE IMOVINE - POŽAR I LOM SKLADIŠTE U LEDINCIMA25.07.2019. do 11:30 časova
JN OP - 2019 - 020 - INTERVENTNO ODRŽAVANjE TRAFOSTANICA I DRUGE ELEKTRO OPREME U POGONU22.07.2019. do 09:30 časova
JN OP - 2019 - 019 - IZRADA ELABORATA OPRAVDANOSTI IMPLEMENTACIJE KONTROLE PRISTUPA U PROCESNIM SALAMA U JP TRANSNAFTA PANČEVO23.07.2019. do 09:30 časova
JN OP - 2019 - 017 - NABAVKA I UGRADNjA RADARSKIH MERILA NA TERMINALU NOVI SAD23.07.2019. do 11:30 časova
JN OP - 2019 - 021 - TROŠKOVI KORIŠĆENjA MICROSOFT SOFTVERSKIH LICENCI22.07.2019. do 11:30 časova
JN OP - 2019 - 023 - NABAVKA DVOUSISNOG RADNOG KOLA07.08.2019. do 09:30 časova
JN OP - 2019 - 024 - NABAVKA ELEKTROMOTORA
07.08.2019. do 11:30 časova
JN OP - 2019 - 022 - POPRAVKA MESTA OŠTEĆENjA NA DEONICI DN-2 PO IZVEŠTAJU SNIMANjA INTELIGENTNIM KRACEROM
06.08.2019. do 09:30 časova
JN OP - 2019 - 025 - ODRŽAVANjE SOFTVERA ZA KREIRANjE REZERVNIH KOPIJA I UDALjENE REPLIKACIJE06.08.2019. do 11:30 časova
JN OP - 2019 - 027 - IZRADA ELABORATA INVESTICIONOG ODRŽAVANjA I SANACIJA REZERVOARA U SKLADIŠTU LEDINCI12.08.2019. do 09:30 časova
JN OP - 2019 - 028 - NABAVKA ODRŽAVANjA SAP LICENCI I SISTEMA13.08.2019. do 09:30 časova
JN OP - 2019 - 030 - REKONSTRUKCIJA PAROVODNOG SISTEMA GREJANjA 30.08.2019. do 09:30 časova
JN OP - 2019 - 029 - DIJAGNOSTIKA VN ELEKTROMOTORA
09.09.2019. do 11:30 časova
JN OP - 2019 - 031 - INTERVENTNO ODRŽAVANjE TRAFOSTANICA I DRUGE ELEKTRO OPREME U POGONU
10.09.2019. do 09:30 časova
JN OP - 2019 - 033 - OSIGURANjE PREKIDA RADA USLED NASTUPANjA RIZIKA POŽARA I/ILI LOMA MAŠINA NA TRANSPORTNOM SISTEMU I SKLADIŠTIMA TRANSNAFTA AD, PANČEVO09.09.2019. do 09:30 časova
JN OP - 2019 - 032 - RADOVI NA DOVOĐENJU AKUMULACIJE U R ZONI SKLADIŠTA LEDINCI U FUNKCIONALNO STANJE ZA POTREBE HIDROTESTA POSTOJEĆIH REZERVOARA, JN-OP-2019-03216.09.2019. do 09:30 časova
JN OP - 2019 - 034 - OSIGURANjE OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETE PRIČINjENE TREĆIM LICIMA, IMOVINI TREĆIH LICA I ŽIVOTNOJ SREDINI TOKOM PREVOZA OPASNIH MATERIJA KROZ NAFTOVOD I TOKOM USKLADIŠTENjA DERIVATE NAFTE23.09.2019. do 09:30 časova
JN OP - 2019 - 026 - NABAVKA LINIJSKOG PUMPNOG AGREGATA07.10.2019. do 09:30 časova
JN OP - 2019 - 035 - NABAVKA RAČUNARSKE I IT OPREME08.10.2019. do 09:30 časova
JN OP - 2019 - 036 - VIŠEGODIŠNjE ODRŽAVANjE I PRETPLATA ZA SOFTVER ZA NADZOR MREŽNE INFRASTRUKTURE14.10.2019. do 09:30 časova
JN OP - 2019 - 037 - ANGAŽOVANjE OVLAŠĆENE FIRME U SLUČAJU POTREBE ZA REAGOVANjEM U CILjU SPREČAVANjA ZAGAĐENjA21.10.2019. do 11:30 časova
JN OP - 2019 - 039 - NABAVKA I UGRADNjA OPREME ZA RASVETU PREMA POSTOJEĆEM ELABORATU U SKLADIŠTU LEDINCI
24.10.2019. do 09:30 časova
JN OP - 2019 - 038 - KANCELARIJSKI NAMEŠTAJ ZA POSLOVNI PROSTOR U NOVOM SADU
28.10.2019. do 09:30 časova
JN OP - 2019 - 041 - INTERVENTNO ODRŽAVANJE TRAFOSTANICA I DRUGE ELEKTRO OPREME U POGONU29.10.2019. do 09:30 časova
JN OP - 2019 - 042 - USLUGA ODRŽAVANjA I SERVISIRANjA VIDEO TEHNIČKOG NADZORA05.11.2019. do 09:30 časova
JN OP - 2019 - 044 - OSIGURANjE OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETE PRIČINjENE TREĆIM LICIMA, IMOVINI TREĆIH LICA I ŽIVOTNOJ SREDINI TOKOM PREVOZA OPASNIH MATERIJA KROZ NAFTOVOD I TOKOM USKLADIŠTENjA DERIVATE NAFTE
08.11.2019. do 09:30 časova
JN OP - 2019 - 043 - USLUGE ČIŠĆENjA POSLOVNIH PROSTORIJA15.11.2019. do 09:30 časova
JN OP - 2019 - 040 - FIZIČKO-TEHNIČKO OBEZBEĐENjE I PROTIVPOŽARNO OBEZBEĐENjE OBJEKATA TRANSNAFTA AD18.11.2019. do 09:30 časova
JN OP - 2019 - 047 - NABAVKA, UGRADNjA I INSTALIRANjE OPREME I SOFTVERA AUTOMATSKOG SISTEMA ZA PRAĆENjE OTPREME GORIVA I AUTOMATSKOM IZRADOM OTPREMNIH DOKUMENATA26.11.2019. do 09:30 časova
JN OP - 2019 - 046 - NABAVKA I UGRADNjA OPREME ZA PODNO PUNjENjE AUTOCISTERNI NA AVP U SKLADIŠTU26.11.2019. do 11:30 časova
JN OP - 2019 - 045 - SPROVOĐENjE TRENINGA ZA ZAPOSLENE
28.11.2019. do 09:30 časova
JN OP - 2019 - 051 - NABAVKA SERVERSKE IT OPREME13.12.2019. do 09:30 časova
JN OP - 2019 - 052 - SOFTVERSKO REŠENjE ZA ENKRIPCIJU16.12.2019. do 09:30 časova
JN OP - 2019 - 048 - REKONSTRUKCIJA SISTEMA DALjINSKOG UPRAVLjANjA SA NABAVKOM I ZAMENOM PLC KONTROLERA16.12.2019. do 11:30 časova
JN OP - 2019 - 049 - NABAVKA REZERVNIH DELOVA ZA LINIJSKE PUMPNE AGREGATE09.12.2019. do 09:30 časova
JN OP - 2019 - 053 - TROŠKOVI KORIŠĆENjA LICENCI SISTEMA ZA OTKRIVANjE RANjIVOSTI INFORMACIONOG SISTEMA23.12.2019. do 09:30 časova
JN OP - 2019 - 054 - DOVOĐENjE VIDEO NADZORA U FUNKCIONALNO STANjE30.12.2019. do 09:30 časova
JN OP - 2019 - 050 - USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANjA
Partija 1 - Održavanje rotacione opreme
Partija 2 - Održavanje mašinske instalacije
Partija 3 - Održavanje sistema za signalizaciju i upravljanje
Partija 4 - Održavanje elektroenergetskih instalacija i opreme
30.12.2019. do 11:30 časova
JN OP - 2019 - 057 - NAMEŠTAJ ZA ZGRADU RADIONICE10.01.2020. do 09:30 časova
JN OP - 2019 - 055 - PREGLED PROTIVEKSPLOZIJSKO ZAŠTIĆENE OPREME ZA RAD KOJA SE KORISTI U TEHNOLOŠKIM PROCESIMA (EX OPREMA)
14.01.2020. do 09:30 časova
JN OP - 2019 - 058 - DOBROVOLjNO OSIGURANjE ZAPOSLENIH24.01.2020. do 09:30 časova
JN OP - 2019 - 059 - OSIGURANjE IMOVINE-POŽAR I LOM, OSIGURANjE ZAPOSLENIH I MOTORNIH VOZILA24.01.2020. do 11:30 časova
JN OP - 2019 - 064 - NABAVKA AKTIVNE MREŽNE OPREME28.01.2020. do 09:30 časova
JN OP - 2019 - 065 - ISPORUKA TEHNOLOŠKE PARE
Partija 1- Isporuka tehnološke pare za Terminal Novi Sad
Partija 2- Isporuka tehnološke pare za Mernu stanicu Pančevo
28.01.2020. do 11:30 časova
JN OP - 2019 - 060 - NABAVKA I UGRADNjA OPREME PUMPNE STANICE U R-ZONI PREMA ELABORATU06.02.2020. do 09:30 časova
JN OP - 2019 - 063 - FIZIČKO - TEHNIČKO OBEZBEĐENjE I PROTIVPOŽARNO OBEZBEĐENjE OBJEKATA TRANSNAFTA AD31.01.2020. do 11:30 časova
JN OP - 2019 - 070 - NABAVKA USLUGE ODRŽAVANjA SOFTVERA31.01.2020. do 09:30 časova
JN OP - 2019 - 061 - TROŠKOVI KONSULTANTSKIH USLUGA - IZRADA TROŠKOVNOG MODELA ORGANIZACIJE FUNKCIJE ZA SKLADIŠTENjE
03.02.2020. do 09:30 časova
JN OP - 2019 - 071 - PROJEKAT OBEZBEĐENjA IT INFRASTRUKTURE I RAČUNARSKE OPREME ZA NOVE POSLOVNE I SKLADIŠNE LOKACIJE
10.02.2020. do 09:30 časova
JN OP - 2019 - 072 - NABAVKA IT REZERVNIH DELOVA10.02.2020. do 11:30 časova
JN OP - 2019 - 056 - MONITORING ŽIVOTNE SREDINE ( IMISIJE U VAZDUHU, BUKA, PODZEMNE VODE, ZEMLJIŠTE, KARAKTERIZACIJA OTPADA) NA OBJEKTIMA TRANSNAFTA AD11.02.2020. do 09:30 časova
JN OP - 2019 - 066 - SERVIS VN ELEKTROMOTORA P-5602
28.01.2020. do 13:30 časova
JN OP - 2019 - 062 - TROŠKOVI ODRŽAVANjA DMS LICENCI11.02.2020. do 11:30 časova
JN OP - 2019 - 067 - IZRADA PROJEKTA PRIMENJENIH HIDROGEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA
SA PRIBAVLJANJEM ODOBRENJA OD RESORNOG POKRAJINSKOG SEKRETERIJATA
I KOPANJE BUNARA U SKLADU SA HIDROGEOLOŠKIM REZULTATIMA
13.02.2020. do 09:30 časova
JN OP - 2019 - 069 - NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE
13.02.2020. do 11:30 časova
JN OP - 2019 - 068 - REKONSTRUKCIJA MERNO INSTRUMENTACIONE OPREME NA LINIJSKIM I BUSTER PUMPAMA11.02.2020. do 13:30 časova
Naziv tendera Rok za dostavljanje ponude
JN OP - 2018 - 001 - REZERVNI DELOVI ZA VOITH SPOJNICE
18.05.2018. do 09:30 časova
JN OP - 2018 - 003 - INTERVENTNO ODRŽAVANjE NAFTOVODA
Partija 1 - Usluge interventnog održavanja naftovoda-mašinsko-montažni radovi
Partija 2 - Usluge interventnog održavanja HDPE i optičkog kabla
14.05.2018. do 09:30 časova
JN OP - 2018 - 004 - NABAVKA DODATNIH LICENCI SOFTVERA ZA NADGLEDANjE MREŽE
18.05.2018. do 11:30 časova
JN OP - 2018 - 002 - NABAVKA I ZAMENA RASVETE:
Partija 1 - Nabavka i zamena rasvete na reflektorskim stubovima Terminala Novi Sad
Partija 2 - Nabavka i zamena svetiljki na stubovima rasvete na TNS i zamena rasvete na reflektorskom stubu na MSP-a
21.05.2018. do 09:30 časova
JN OP - 2018 - 005 - NADOGRADNJA POSTOJEĆIH LICENCI ZA BACKUP SOFTVER I PRODUŽAVANJE USLUGA ODRŽAVANJA21.05.2018. do 11:30 časova
JN OP - 2018 - 006 - UGRADNJA KOLEKTORA NA MANIPULATIVNOM CEVOVODU SKLADIŠTA LEDINCI11.06.2018. do 09:30 časova
JN OP - 2018 - 008 - NABAVKA PRIRODNOG GASA15.06.2018. do 11:30 časova
JN OP - 2018 - 007 - FIZIČKO-TEHNIČKO OBEZBEĐENJE I PROTIVPOŽARNO OBEZBEĐENJE OBJEKATA JP TRANSNAFTA19.06.2018. do 09:30 časova
JN OP - 2018 - 009 - ANGAŽOVANJE VATROGASACA ZA LEDINCE18.06.2018. do 09:30 časova
JN OP - 2018 - 012 - IZRADA STUDIJE OPTIMIZACIJA SISTEMA UPRAVLJANJA OTPADOM I OPASNIM MATERIJAMA02.07.2018. do 09:30 časova
JN OP - 2018 - 011 - NABAVKA SOPHOS ANTIVIRUS LICENCI SA USLUGOM ODRŽAVANjA ZA DESKTOP I LAPTOP RAČUNARE06.07.2018. do 09:30 časova
JN OP - 2018 - 013 - UGRADNjA FILTERSKE SEKCIJE NA CEVOVODU ZA POVRAT KONDENZATA09.07.2018. do 09:30 časova
JN OP - 2018 - 010 - NABAVKA ODRŽAVANjA SAP LICENCI I SISTEMA16.07.2018. do 09:30 časova
JN OP - 2018 - 014 - NABAVKA RAČUNARSKE I IT OPREME16.07.2018. do 11:30 časova
JN OP - 2018 - 016 - NABAVKA GORIVA
20.07.2018. do 09:30 časova
JN OP - 2018 - 017 - ZAKUP I ODRŽAVANjE MICROSOFT LICENCI30.07.2018. do 09:30 časova
JN OP - 2018 - 018 - NABAVKA LICENCI ZA EXPLOIT I RANSOMWARE ZAŠTITU30.07.2018. do 11:30 časova
JN OP - 2018 - 015 - VATROGASNA AUTOCISTERNA07.08.2018. do 09:30 časova
JN OP - 2018 - 019 - ISPITIVANjE STANjA NAFTOVODA NA DEONICI DN-02 (Novi Sad-Pančevo) INTELIGENTNIM PIGOM03.09.2018. do 09:30 časova
JN OP - 2018 - 021 - KONSALTING ZA POTREBE KORPORATIVIZACIJE – USLUGA KORPORATIVNOG AGENTA21.09.2018. do 09:30 časova
JN OP - 2018 - 020 - RENOVIRANjE POSLOVNOG PROSTORA NA TERMINALU NOVI SAD28.09.2018. do 09:30 časova
JN OP - 2018 - 023 - REPARACIJA STARIH ZASUNA03.10.2018. do 09:30 časova
JN OP - 2018 - 024 - ANGAŽOVANJE OVLAŠĆENE FIRME U SLUČAJU POTREBE ZA REAGOVANJEM U CILJU SPREČAVANJA ZAGAĐENJA03.10.2018. do 11:30 časova
JN OP - 2018 - 027 - USLUGA ČIŠĆENJA POSLOVNIH PROSTORIJA01.10.2018. do 11:30 časova
JN OP - 2018 - 025 - TEHNOEKONOMSKA ANALIZA MOGUĆNOSTI IZGRADNjE SKLADIŠNIH KAPACITETA U MGO ZONI SKLADIŠTA LEDINCI02.10.2018. do 09:30 časova
JN OP - 2018 - 026 - ISPORUKA TEHNOLOŠKE PARE
04.10.2018. do 09:30 časova
JN OP -2018 -022 - SPROVOĐENJE TRENINGA ZA ZAPOSLENE11.10.2018. do 09:30 časova
JN OP - 2018 - 028 - NABAVKA UREĐAJA ZA OTKRIVANJE RANJIVOSTI INFORMACIONOG SISTEMA SA PRIPADAJUĆOM JEDNOGODIŠNJOM LICENCOM22.10.2018. do 09:30 časova
JN OP - 2018 - 031 - NABAVKA I ZAMENA ZIDNIH I PODNIH OBLOGA U OBJEKTU RADIONICE NA TNS13.11.2018. do 09:30 časova
JN OP - 2018 - 029 - KONSALTING ZA POTREBE KORPORATIVIZACIJE: MODELOVANjE PROCESA U PRAVNOJ FUNKCIJI
15.11.2018. do 09:30 časova
JN OP - 2018 - 032 - UPGRADE SCADA CONTROL MAESTRO19.11.2018. do 09:30 časova
JN OP - 2018 - 033 - NABAVKA IT REZERVNIH DELOVA22.11.2018. do 09:30 časova
JN OP - 2018 - 034 - IZOLACIJA KROVA TRAFOSTANICE
26.11.2018. do 11:30 časova
JN OP - 2018 - 036 - ISPORUKA TEHNOLOŠKE PARE22.11.2018. do 11:30 časova
JN OP - 2018 - 030 - REKONSTRUKCIJA AVPR SA NABAVKOM I UGRADNjOM 3 PRIJEMNA VOLUMETRA26.11.2018. do 09:30 časova
JN OP - 2018 - 035 - USLUGE DIGITALIZACIJE ARHIVSKE GRADJE29.11.2018. do 09:30 časova
JN OP - 2018 - 039 - MONITORING ŽIVOTNE SREDINE (IMISIJE U VAZDUHU, BUKA, PODZEMNE VODE, ZEMLJIŠTE, KARAKTERIZACIJA OTPADA) NA OBJEKTIMA JP TRANSNAFTA30.11.2018. do 11:30 časova
JN OP - 2018 - 037 - IZRADA ELABORATA PUMPNE STANICE U R – ZONI30.11.2018. do 09:30 časova
JN OP - 2018 - 038 - NABAVKA I ZAMENA PROZORA I VRATA NA TERMINALU NOVI SAD30.11.2018. do 13:30 časova
JN OP - 2018 - 040 - NABAVKA AKTIVNE MREŽNE OPREME ZA LOKACIJE JP TRANSNAFTA03.12.2018. do 09:30 časova
JN OP - 2018 - 042 - NABAVKA SERVERSKE IT OPREME
07.12.2018. do 11:30 časova
JN OP - 2018 - 041 - NABAVKA I UGRADNjA OPREME PREMA ELABORATU, SISTEMA ZA RASVETU U R I M ZONI SKLADIŠTA LEDINCI17.12.2018. do 09:30 časova
JN OP - 2018 - 043 - NABAVKA I ZAMENA ZIDNIH I PODNIH OBLOGA U OBJEKTU RADIONICE NA TNS27.12.2018. do 09:30 časova
JN OP - 2018 - 045 - SERVISIRANjE I POPRAVKE INSTRUMENTACIONE OPREME I SISTEMA ZA NADZOR I UPRAVLjANjE (SKADA, PLC)10.01.2019. do 09:30 časova
JN OP - 2018 - 048 - ISPORUKA TEHNOLOŠKE PARE
Partija 1 - Isporuka tehnološke pare za Terminal Novi Sad
Partija 2 - Isporuka tehnološke pare za Mernu stanicu Pančevo
11.01.2019. do 09:30 časova
JN OP - 2018 - 046 - NABAVKA USLUGE ODRŽAVANjA DMS-A I SOFTVERSKIH LICENCI15.01.2019. do 09:30 časova
JN OP - 2018 - 047 - PROJEKAT OBEZBEĐENjA IT INFRASTRUKTURE I RAČUNARSKE OPREME ZA NOVE POSLOVNE I SKLADIŠNE LOKACIJE15.01.2019. do 11:30 časova
JN OP - 2018 - 056 - REZERVNI DELOVI ZA SISTEM DALjINSKOG NADZORA I UPRAVLjANjA (PLC, SCADA)17.01.2019. do 09:30 časova
JN OP - 2018 - 057 - DOBROVOLJNO OSIGURANJE ZAPOSLENIH21.01.2019. do 09:30 časova
JN OP - 2018 - 049 - DOVOĐENjE MANIPULATIVNOG CEVOVODA IZMEĐU M I R ZONE SKLADIŠTA LEDINCI U FUNKCIONALNO STANjE
04.03.2019. do 09:30 časova
JN OP - 2018 - 053 - USLUGA INTERVENTNOG ODRŽAVANjA SKLADIŠTA
Partija 1: Usluge interventnog održavanja SkPG LEDINCI-građevinski radovi
Partija 2: Usluge interventnog održavanja SkPG LEDINCI -Radovi na mašinskim instalacijama
29.01.2019. do 09:30 časova
JN OP - 2018 - 058 - REZERVNI DELOVI ZA SISTEM DALjINSKOG UPRAVLjANjA I NADZORA (SCADA)24.01.2019. do 09:30 časova
JN OP - 2018 - 059 - UPGRADE SOFTVERA SCADA24.01.2019. do 11:30 časova
JN OP - 2018 - 044 - IZRADA ELABORATA INVESTICIONOG ODRŽAVANjA I SANACIJA REZERVOARA R-6 I R-2 U SKLADIŠTU LEDINCI07.02.2019. do 09:30 časova
JN OP - 2018 - 055 - USLUGA TEKUĆEG ODRŽAVANjA
Partija 1 - Održavanje rotacione opreme
Partija 2 - Održavanje mašinske instalacije
Partija 3 - Održavanje sistema za signalizaciju i upravljanje
30.01.2019. do 09:30 časova
JN OP - 2018 - 050 - NABAVKA TONERA ZA ŠTAMPAČE18.02.2019. do 09:30 časova
JN - OP - 2018 - 051 - ODRŽAVANjE SISTEMSKOG I KLIJENTSKOG SOFTVERA18.02.2019. do 11:30 časova
JN OP - 2018 - 060 - TEKUĆE ODRŽAVANjE SKLADIŠTA - elektroenergetika19.02.2019. do 09:30 časova
JN OP - 2018 - 052 - IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA UNAPREĐENjE TEHNIČKIH SISTEMA ZA ZAŠTITU OD POŽARA U SKLADIŠTU POGONSKIH GORIVA LEDINCI20.02.2019. do 09:30 časova
JN OP - 2018 - 061 - ADAPTACIJA I OPREMANjE POSLOVNOG PROSTORA U NOVOM SADU
21.02.2019. do 09:30 časova
JN OP - 2018 - 054 - NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE
25.02.2019. do 09:30 časova
Naziv tendera Rok za dostavljanje ponude
JN OP - 2017 - 041 - OSIGURANjE IMOVINE - POŽAR I LOM, OSIGURANjE ZAPOSLENIH I MOTORNIH VOZILA29.01.2018. do 09:30 časova
JN OP - 2017 - 043 - IZRADA TEHNOEKONOMSKE ANALIZE I TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA SANACIJU CEVOVODA IZMEĐU DONJE (MGO) I GORNJE (RGO) ZONE SKLADIŠTA ‘’LEDINCI’’
26.01.2018. do 09:30 časova
JN OP - 2017 - 039 - TEKUĆE ODRŽAVANJE SKLADIŠTA - elektro energetika 22.01.2018. do 09:30 časova
JN OP - 2017 - 042 - NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE18.01.2018. do 09:30 časova
JN OP - 2017 - 040 - DOBROVOLJNO OSIGURANJE ZAPOSLENIH15.01.2018. do 09:30 časova
JN OP - 2017 - 038 - PROJEKAT ARHIVIRANJA DMS PODATAKA16.01.2018. do 09:30 časova
JN OP - 2017 - 037 - PROJEKAT OBEZBEĐENjA IT INFRASTRUKTURE I RAČUNARSKE OPREME ZA NOVE POSLOVNE I SKLADIŠNE LOKACIJE
10.01.2018. do 09:30 časova
JN OP - 2017 - 036 - IZRADA ELABORATA, NABAVKA I UGRADNjA OPREME PREMA ELABORATU SOFT STARTERA ZA POKRETANjE ELEKTROMOTORA VENTILATORA V1 I V2 U VENTILATORSKOM SISTEMU R-ZONE08.01.2018. do 11:30 časova
JN OP - 2017 - 035 - PROJEKAT IMPLEMENTACIJE SAP ERP SISTEMA - NABAVKA SAP KORISNIČKIH LICENCI08.01.2018. do 09:30 časova
JN OP 2017 034 - USLUGA ČIŠĆENJA POSLOVNIH PROSTORIJA15.12.2017. do 11:30 časova
JN OP - 2017 - 032 - TEKUĆE ODRŽAVANJE SKLADIŠTA – sistem za signalizaciju i upravljanje15.12.2017. do 09:30 časova
JN OP - 2017 - 033 - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, НАБАВКА ИСПОРУКА И УГРАДЊА ОПРЕМЕ ПРЕМА ТЕХНИЧКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ESD (Emergency Shut Down) СИСТЕМА11.12.2017. do 09:30 časova
JN OP - 2017 - 031 - TROŠKOVI TRANSPORTNIH USLUGA - ANGAŽOVANJE AUTO-CISTERNE07.12.2017. do 09:30 časova
JN OP - 2017 - 030 - USLUGA KVALITATIVNE I KVANTITATIVNE KONTROLE NAFTE I DERIVATA NAFTE05.03.2018. do 09:30 časova
JN OP - 2017 - 029 - NABAVKA SERVERSKE IT OPREME27.11.2017. do 09:30 časova
JN OP - 2017 - 027 - MONITORING ŽIVOTNE SREDINE NA OBJEKTIMA JP TRANSNAFTA ( PODZEMNA VODA, VAZDUH, DUNAV, KARAKTERIZACIJA OTPADA)21.11.2017. do 09:30 časova
JN OP - 2017 - 028 - VATROGASNA AUTOCISTERNA20.11.2017. do 09:30 časova
JN OP - 2017 - 025 - TEKUĆE ODRŽAVANJE SKLADIŠTA - mašinski radovi17.11.2017. do 09:30 časova
JN OP - 2017 - 026 - ISPITIVANJE POSTOJEĆEG STANJA KABLOVSKE INFRASTRUKTURE I SISTEMA VIDEO NADZORA U LEDINCIMA U M2 ZONI13.11.2017. do 09:30 časova
JN OP - 2017 - 024 - SANACIJA SPOLJAŠNJEG DELA REZERVOARA NA TERMINALU NOVI SAD UKLJUČUJUĆI I SANACIJU/IZOLACIJU SPOJA REZERVOARA I TEMELJA30.10.2017. do 09:30 časova
JN OP - 2017 - 023 - ANGAŽOVANJE OVLAŠĆENE FIRME U SLUČAJU POTREBE ZA REAGOVANJEM U CILJU SPREČAVANJA ZAGAĐENJA-LEDINCI16.10.2017. do 09:30 časova
JN OP - 2017 - 022 - ISPORUKA TEHNOLOŠKE PARE22.09.2017. do 09:30 časova
JN OP - 2017 - 021 - PROJEKAT IMPLEMENTACIJE DMS SISTEMA, USLUGE ODRŽAVANJA DMS SISTEMA I DMS SOFTVERSKIH LICENCI
Partija 1: PROJEKAT IMPLEMENTACIJE DMS SISTEMA: FAZA 2
Partija 2: USLUGE ODRŽAVANJA DMS SISTEMA I DMS SOFTVERSKIH LICENCI
15.09.2017. do 09:30 časova
JN OP - 2017 - 020 - OSIGURANJE PREKIDA RADA USLED NASTUPANJA RIZIKA POŽARA I/ILI LOMA MAŠINA NA TRANSPORTNOM SISTEMU I SKLADIŠTIMA JP TRANSNAFTA PANČEVO 04.09.2017. do 11:30 časova
JN OP - 2017 - 019 - OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETE PRIČINJENE TREĆIM LICIMA, IMOVINI TREĆIH LICA I ŽIVOTNOJ SREDINI TOKOM PREVOZA OPASNIH MATERIJA KROZ NAFTOVOD I TOKOM USKLADIŠTENJA DERIVATE NAFTE 04.09.2017. do 09:30 časova
JN OP - 2017 - 018 - NABAVKA RAČUNARSKE I IT OPREME I REZERVNIH DELOVA 18.08.2017. do 09:30 časova
JN OP - 2017 - 017 - POPRAVKA MESTA OŠTEĆENJA NA DEONICI NAFTOVODA DN-01 PO IZVEŠTAJU SNIMANJA INTELIGENTNIM KRACEROM 14.08.2017. do 09:30 časova
JN OP - 2017 - 016 - OSIGURANJE IMOVINE - POŽAR I LOM SKLADIŠTE U LEDINCIMA
17.07.2017. do 11:30 časova
JN OP - 2017 - 015 - OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETE PRIČINJENE TREĆIM LICIMA, IMOVINI TREĆIH LICA I ŽIVOTNOJ SREDINI TOKOM PREVOZA OPASNIH MATERIJA KROZ NAFTOVOD I TOKOM USKLADIŠTENJA DERIVATE NAFTE 17.07.2017. do 09:30 časova
JN OP - 2017 - 013 - NABAVKA GORIVA ZA SLUŽBENA VOZILA, KAO I GORIVA ZA BAŠTENSKE MAŠINE, ČAMAC, ELEKTRO AGREGAT07.07.2017. do 09:30 časova
JN OP - 2017 - 014 - ZAKUP I ODRŽAVANJE MICROSOFT LICENCI03.07.2017. do 09:30 časova
JN OP - 2017 - 012 - PUTNIČKO VOZILO - 2 KOMADA30.06.2017. do 09:30 časova
JN OP - 2017 - 011 - INTERVENTNO ODRŽAVANjE TRAFOSTANICA I DRUGE ELEKTRO OPREME U POGONU22.06.2017. do 09:30 časova
JN OP - 2017 - 007 - NABAVKA PRIRODNOG GASA19.06.2017. do 09:30 časova
JN OP - 2017 - 010 - ANGAŽOVANJE VATROGASACA ZA LEDINCE15.06.2017. do 09:30 časova
JN OP - 2017 - 009 - TROŠKOVI ANALIZE ROBE13.06.2017. do 09:30 časova
JN OP - 2017 - 008 - FIZIČKO - TEHNIČKO OBEZBEĐENJE I PROTIVPOŽARNO OBEZBEĐENJE OBJEKATA JP TRANSNAFTA12.06.2017. do 09:30 časova
JN OP - 2017 - 005 - OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI IZ DELATNOSTI SKLADIŠTARA ZA ŠTETE NA ROBI (SIROVOJ NAFTI I DERIVATIMA NAFTE)03.05.2017. do 09:30 časova
JN OP - 2017 - 003 - REKONSTRUKCIJA OBJEKTA VATROGASNICE NA TERMINALU NOVI SAD28.04.2017. do 09:30 časova
JN OP - 2017 - 006 - OBEZBEĐENJE KVALITETA IMPLEMENTACIJE SAP ERP SISTEMA, FAZA 327.04.2017. do 09:30 časova
JN OP - 2017 - 004 - IZGRADNJA MAGACINA NA TERMINALU NOVI SAD28.04.2017. do 11:30 časova
JN PP - 2017 - 001 - USLUGA MARKIRANJA ROBE27.03.2017. do 11:30 časova
JN OP - 2017 - 002 - PUTNIČKO VOZILO - 1 KOMAD18.04.2017. do 09:30 časova
JN OP - 2017 - 001 - OSIGURANJE SKLADIŠTENJA EVRO DIZELA I SIROVE NAFTE 10.04.2017. do 09:30 časova
Naziv tendera Rok za dostavljanje ponude
JN OP - 2016 - 047 - PROJEKAT IMPLEMENTACIJE SAP ERP SISTEMA, USLUGE ODRŽAVANjA SAP SISTEMA I ODRŽAVANjA SAP SOFTVERSKIH LICENCI20.02.2017. do 09:30 časova
JN OP - 2016 - 050 - TEKUĆE ODRŽAVANJE SKLADIŠTA - ELEKTROENERGETIKA13.02.2017. do 11:30 časova
JN PP - 2016 - 008 - KONTROLNA MAPA ZA PRIPREMU POSLODAVACA ZA NADZOR INSPEKCIJE RADA20.01.2017. do 11:30 časova
JN OP - 2016 - 049 - INTERVENTNO ODRŽAVANjE SKLADIŠTA
Partija 1- Usluge interventnog održavanja SkPG LEDINCI-građevinski radovi
Partija 2- Usluge interventnog održavanja SkPG LEDINCI-elektro energetika
06.02.2017. do 09:30 časova
JN OP - 2016 - 048 - INTERVENTNO ODRŽAVANjE NAFTOVODA - GRAĐEVINSKI RADOVI31.01.2017. do 11:30 časova
JN OP - 2016 - 046 - NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE 31.01.2017. do 09:30 časova
JN OP - 2016 - 022 - IZGRADNJA VIDEO NADZORA NA TERMINALU NOVI SAD - DEO PROJEKTA SISTEMA DALJINSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE NAFTOVODA, KNJIGA 1,2 I 330.01.2017. do 09:30 časova
JN OP - 2016 - 045 - PROJEKAT OBEZBEĐENjA IT INFRASTRUKTURE ZA NOVU POSLOVNU LOKACIJU 30.01.2017. do 12:30 časova
JN OP - 2016 - 044 - DOBROVOLJNO OSIGURANJE ZAPOSLENIH 09.01.2017. do 09:30 časova
JN OP - 2016 - 039 - OSIGURANjE IMOVINE - POŽAR I LOM, OSIGURANjE ZAPOSLENIH I MOTORNIH VOZILA26.12.2016. do 11:30 časova
JN OP - 2016 - 043 - PROCENA NIVOA RAZVIJENOSTI KOMPETENCIJA I IZRADA I SPROVOĐENjE RAZVOJNOG PROGRAMA KROZ TRENING ZAPOSLENIH26.12.2016. do 09:30 časova
JN OP - 2016 - 040 - ODRŽAVANJE HIGIJENE U POSLOVNIM PROSTORIJAMA19.12.2016. do 09:30 časova
JN OP - 2016 - 034 - SANACIJA MANIPULATIVNIH NAFTOVODA U KRUGU TERMINALA NOVI SAD
Partija 1 - Pražnjenje i inertizacija naftovoda
Partija 2 - Izrada toplih priključaka i hladno neiskreće sečenje cevi
Partija 3 - A: Zamena manipulativnih naftovoda sa pripadajućom armaturom
B: Povezivanje dva nova rezervoara sa manipulativnom instalacijom
16.12.2016. do 11:30 časova
JN OP - 2016 - 042 - IZRADA ELABORATA, NABAVKA I UGRADNJA OPREME PREMA TEHNIČKOJ DOKUMENTACIJI FREKVENTNOG REGULATORA SA ELEKTROMOTOROM ZA POKRETANJE PUMPE P0113.12.2016. do 11:30 časova
JN OP - 2016 - 038 - NABAVKA I UGRADNJA RADARSKIH MERILA NIVOA NA 4 REZERVOARA U RGO ZONI SA POVEZIVANJEM NA SCADA SISTEM U MGO ZONI I IZRADOM POTREBNE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE13.12.2016. do 09:30 časova
JN OP - 2016 - 041 - TEKUĆE ODRŽAVANJE SKLADIŠTA
Partija 1 - Usluge tekućeg održavanja SkPG LEDINCI - mašinski radovi
Partija 2 - Usluge tekućeg održavanja SkPG LEDINCI - elektroenergetika
12.12.2016. do 11:30 časova
JN OP - 2016 - 037 - INTERVENTNO ODRŽAVANJE SKLADIŠTA
Partija 1 - Usluge interventnog održavanja SkPG LEDINCI-građevinski radovi
Partija 2 - Usluge interventnog održavanja SkPG LEDINCI -mašinsko-montažni radovi
Partija 3 - Usluge interventnog održavanja SkPG LEDINCI-elektro energetika
05.12.2016. do 09:30 časova
JN OP - 2016 - 036 - USLUGA KVALITATIVNE I KVANTITATIVNE KONTROLE NAFTE I DERIVATA NAFTE01.12.2016. do 09:30 časova
JN OP - 2016 - 035 - ČIŠĆENJE REČNOG DNA DO PLOVNE DUBINE OKO PONTONA U SKLADIŠTU LEDINCI
Elaborat čišćenja rečnog dna
28.11.2016. do 09:30 časova
JN PP - 2016 - 006 - STRUČNI ČASOPISI I LITERATURA ZA OBRAZOVANJE ZAPOSLENIH - PROFI OBRAČUN KAMATA OBNOVA LICENCE ZA TRI RAČUNARA04.11.2016. do 11:30 časova
JN OP - 2016 - 033 - NABAVKA RAČUNARSKE I IT OPREME21.11.2016. do 09:30 časova
JN OP - 2016 - 032 - ANGAŽOVANJE KONTROLNE ORGANIZACIJE NA TRANSPORTNOM SISTEMU JP TRANSNAFTA14.11.2016. do 09:30 časova
JN OP - 2016 - 031 - PUTNIČKO VOZILO - 2 KOMADA31.10.2016. do 11:30 časova
JN OP - 2016 - 030 - PUTNIČKO VOZILO - 1 KOMAD31.10.2016. do 09:30 časova
JN OP - 2016 - 029 - NABAVKA I UGRADNJA MERILA NIVOA U SLIVNIM CISTERNAMA U SKPG LEDINCI28.10.2016. do 09:30 časova
JN OP - 2016 - 028 - OSIGURANJE 1000t EVRODIZELA10.10.2016. do 09:30 časova
JN OP - 2016 - 027 - ISPORUKA TEHNOLOŠKE PARE05.10.2016. do 09:30 časova
JN OP - 2016 - 021 - ISPITIVANjE STANjA NAFTOVODA NA DEONICI DN-01 (Dunav-Novi Sad) INTELIGENTNIM PIGOM03.10.2016. do 09:30 časova
JN OP - 2016 - 026 - ANGAŽOVANjE OVLAŠĆENE FIRME U SLUČAJU POTREBE ZA REAGOVANjEM U CILjU SPREČAVANjA ZAGAĐENjA - LEDINCI03.10.2016. do 11:30 časova
JN OP - 2016 - 025 - TEKUĆE ODRŽAVANJE SKLADIŠTA
Partija 1 - Usluge tekućeg održavanja SkPG LEDINCI - mašinski radovi
Partija 2 - Usluge tekućeg održavanja SkPG LEDINCI - elektroenergetika
05.10.2016. do 11:30 časova
JN OP - 2016 - 024 - NABAVKA I UGRADNJA FREKVENTNIH REGULATORA ZA POKRETANJE ELEKTROMOTORA PUMPI27.09.2016. do 11:30 časova
JN PP - 2016 - 005 - ELEKTRONSKO PRAVNO IZDANJE25.08.2016. do 09:30 časova
JN OP - 2016 - 023 - DIJAGNOSTIKA I SERVIS PUMPNIH AGREGATA19.09.2016. do 11:30 časova
JN OP - 2016 - 020 - OSIGURANJE PREKIDA RADA USLED NASTUPANJA RIZIKA POŽARA I/ILI LOMA MAŠINA NA TRANSPORTNOM SISTEMU I SKLADIŠTIMA JP „TRANSNAFTA" PANČEVO08.09.2016. do 09:30 časova
JN OP - 2016 - 015 - ANGAŽOVANJE OVLAŠĆENE FIRME U SLUČAJU POTREBE ZA REAGOVANJEM U CILJU SPREČAVANJA ZAGAĐENJA29.08.2016. do 09:30 časova
JN OP - 2016 - 019 - NABAVKA I UGRADNjA MERILA NIVOA U SLIVNIM CISTERNAMA SKPG LEDINCI05.09.2016. do 09:30 časova
JN OP - 2016 - 018 - NABAVKA I UGRADNJA MERNE GRUPE ZA IZDAVANJE GORIVA NA PRISTANU SKPG LEDINCI 29.08.2016. do 11:30 časova
JN OP - 2016 - 017 - NABAVKA VENTILA-DRENAŽNA ZAPORNA ARMATURA30.08.2016. do 09:30 časova
JN OP - 2016 - 016 - ISPORUKA TEHNOLOŠKE PARE15.08.2016. do 11:30 časova
JN PP - 2016 - 004 - JEDINSTVENI REGISTAR - BAZA PODATAKA PRAVNIH LICA, STR-A, SZR-A I ADVOKATA06.07.2016. do 11:30 časova
JN OP - 2016 - 014 - OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETE PRIČINJENE TREĆIM LICIMA, IMOVINI TREĆIH LICA I ŽIVOTNOJ SREDINI TOKOM PREVOZA OPASNIH MATERIJA KROZ NAFTOVOD I TOKOM USKLADIŠTENJA DERIVATE NAFTE21.07.2016. do 11:30 časova
JN OP - 2016 - 012 - OSIGURANJE IMOVINE - POŽAR I LOM SKLADIŠTE U LEDINCIMA21.07.2016. do 09:30 časova
JN OP - 2016 - 010 - INTERVENTNO ODRŽAVANJE SKLADIŠTA
Partija 1- Usluge interventnog održavanja SkPG LEDINCI-građevinski radovi
Partija 2- Usluge interventnog održavanja SkPG LEDINCI -mašinsko-montažni radovi
Partija 3- Usluge interventnog održavanja SkPG LEDINCI-elektro energetika
Partija 4- Usluge interventnog održavanja SkPG LEDINCI-merno regulacioni radovi
05.07.2016. do 09:30 časova
JN OP - 2016 - 013 - NABAVKA GORIVA ZA SLUZBENA VOZILA, kao i gorivo za trimere i motorne testere04.07.2016. do 09:30 časova
JN PP - 2016 - 003 - STRUČNI ČASOPIS I LITERATURA ZA OBRAZOVANJE ZAPOSLENIH07.06.2016. do 11:30 časova
JN OP - 2016 - 008 - NABAVKA VENTILA I AKTUATORA
Partija 1- Nabavka zasuna
Partija 2- Nabavka armature za prateću instalaciju
Partija 3- Nabavka izolacionih komada i materijala za antikorozivnu zaštitu
20.06.2016. do 11:30 časova
JN OP - 2016 - 011 - ZAKUP DMS (DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM) LICENCI I ODRŽAVANJE DMS (DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM) SISTEMA20.06.2016. do 09:30 časova
JN OP - 2016 - 009 - ZAKUP I ODRŽAVANJE MICROSOFT LICENCI16.06.2016. do 09:30 časova
JN PP - 2016 - 002 - STRUČNI ČASOPISI I LITERATURA ZA OBRAZOVANJE ZAPOSLENIH-PRIRUČNIK IZMENE I DOPUNE ZAKONA O RADU I CD SA MODELIMA DOKUMENATA23.05.2016. do 11:30 časova
JN OP - 2016 - 006 - FIZIČKO-TEHNIČKO OBEZBEĐENJE I PROTIVPOŽARNO OBEZBEĐENJE OBJEKATA JP TRANSNAFTA03.06.2016. do 11:30 časova
JN-OP - 2016 - 005 - ANGAŽOVANjE VATROGASACA ZA LEDINCE30.05.2016. do 11:30 časova
JN OP - 2016 - 007 - MIGRACIJA ISTORIJSKIH PODATAKA U SAP I OBEZBEĐENjE KVALITETA IMPLEMENTACIJE30.05.2016. do 09:30 časova
JN OP - 2016 - 004 - REKONSTRUKCIJA OBRAČUNSKE MERNE STANICE SA NABAVKOM I UGRADNJOM NOVIH MASENIH MERILA23.05.2016. do 09:30 časova
JN OP - 2016 - 002 - INTERVENTNO ODRŽAVANJE NAFTOVODA16.05.2016. do 09:30 časova
JN OP - 2016 - 001 - NABAVKA I ZAMENA ENERGETSKOG KABLA KOJI POVEZUJE BLOK STANICU TITEL SA BLOK STANICOM KNIĆANIN09.05.2016. do 09:30 časova
JN PP - 2016 - 001 - STRUČNI ČASOPISI I LITERATURA ZA OBRAZOVANJE ZAPOSLENIH08.04.2016. do 11:30 časova
Naziv tendera Rok za dostavljanje ponude
JN OP - 2015 - 003 - IZRADA IDEJNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE ZGRADE VATROGASNICE U KRUGU TERMINALA NOVI SAD12.05.2016. do 09:30 časova
JN OP - 2015 - 074 - NOVA IT INFRASTRUKTURA ZA POVEZIVANJE OBJEKATA NA TERMINALU U NOVOM SADU12.02.2016. do 11:30 časova
JN OP - 2015 - 073 - IZRADA GLAVNOG PROJEKTA USPOSTAVLJANJA SISTEMA OBELEŽAVANJA TRANSPORTNOG PRISTANIŠTA LEDINCI NOVI SAD KM 0+126212.02.2016. do 09:30 časova
JN OP - 2015 - 075 - ISPORUKA PRIRODNOG GASA10.02.2016. do 11:30 časova
JN OP - 2015 - 072 - TELEFONSKE USLUGE (javna telefonija i mobilna telefonija)02.02.2016. do 09:30 časova
JN OP - 2015 - 069 - IZGRADNJA 2 x 20.000 m3 REZERVOARA ZA SKLADIŠTENJE SIROVE NAFTE NA TERMINALU U NOVOM SADU, sa projektom izvedenog stanja, upotrebnom dozvolom02.03.2016. do 09:30 časova
JN OP - 2015 - 070 - USLUGA OPTIMIZACIJE ŠTAMPE10.02.2016. do 09:30 časova
JN OP - 2015 - 068 - NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE03.02.2016. do 11:30 časova
JN OP - 2015 - 067 - TEHNOEKONOMSKE ANALIZE ZA POTREBE IZRADE PLANA RAZVOJA JP TRANSNAFTA PANČEVO ZA PERIOD 2016-202001.02.2016. do 09:30 časova
JN OP - 2015 - 071 - OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI IZ DELATNOSTI SKLADIŠTARA ZA ŠTETE NA ROBI (sirovoj nafti i derivatima nafte)26.01.2016. do 09:30 časova
JN OP - 2015 - 056 - OPREMA ZA LIČNU, UZAJAMNU I KOLEKTIVNU ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I DRUGIH NESREĆA25.01.2016. do 11:30 časova
JN OP - 2015 - 065 - NABAVKA VENTILA I AKTUATORA
Partija 1 - Nabavka kuglastog ventila 18"
Partija 2 - Nabavka zasuna
Partija 3 - Nabavka aktuatora sa reduktorom
Partija 4 - Nabavka cevi i cevnog materijala za povezivanje ventila, zasuna i manipulativne instalacije
Partija 5 - Nabavka armature za prateću instalaciju
29.01.2016. do 09:30 časova
JN OP - 2015 - 064 - ZAMENA PROZORA NA OBJEKTIMA ZMAJ JOVINA 1 I MERNA STANICA PANČEVO25.01.2016. do 09:30 časova
JN OP - 2015 - 066 - NABAVKA I UGRADNJA VAKUUMSKIH PREKIDAČA U TRAFOSTANICI19.01.2016. do 09:30 časova
JN OP - 2015 - 063 - OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI IZ DELATNOSTI12.01.2016. do 11:30 časova
JN OP - 2015 - 059 - NABAVKA USLUGE ODRŽAVANJA I PRUŽANJA TEHNIČKE PODRŠKE ZA SISTEMSKI, MREŽNI I DRUGI SOFTVER U RAČUNARSKOJ MREŽI PREDUZEĆA13.01.2016. do 09:30 časova
JN OP - 2015 - 060 - NABAVKA TONERA ZA ŠTAMPAČE SA ISPORUKOM12.01.2016. do 09:30 časova
JN OP - 2015 - 061 - ANGAŽOVANJE BARŽE RADI OMOGUĆAVANJA ČIŠĆENJA REČNOG DNA I PRISTANA BARŽI NA PONTON SKLADIŠTA11.01.2016. do 13:30 časova
JN OP - 2015 - 058 - TEHNO-EKONOMSKA ANALIZA MOGUĆNOSTI PRENAMENE REZERVOARA U IZGRADNJI11.01.2016. do 11:30 časova
JN OP - 2015 - 051 - OTKLANJANJE REVIZIJOM UTVRĐENIH NEDOSTATAKA NA ISPRAVLJAČKO-INVERTORSKOM POSTROJENJU AKU-BATERIJA U ENERGETSKOJ SALI NA TERMINALU U NOVOM SADU11.01.2016. do 09:30 časova
JN PP - 2015 - 004 - IZRADA GEODETSKIH PODLOGA ZA POTREBE IZRADE GLAVNOG PROJEKTA SISTEMA PRODUKTOVODA KROZ SRBIJU ZA DEONICU PANČEVO-SMEDEREVO (I FAZA I OBJEKTA)-PARTIJA 2- DODATNI GEODETSKI RADOVI14.12.2015. do 11:30 časova
JN OP - 2015 - 057 - NABAVKA RAČUNARSKE OPREME31.12.2015. do 09:30 časova
JN OP - 2015 - 052 - NOVA IT INFRASTRUKTURA ZA POVEZIVANJE OBJEKATA NA TERMINALU NS29.12.2015. do 13:30 časova
JN OP - 2015 - 054 - NABAVKA HTZ OPREME I DRUGE OPREME ZA BiZR29.12.2015. do 11:30 časova
JN OP - 2015 - 053 - IZGRADNJA STABILNOG SISTEMA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA U SERVER SALI U BEOGRADU28.12.2015. do 13:30 časova
JN OP - 2015 - 049 - OTKLANJANJE REVIZIJOM UTVRĐENIH NEDOSTATAKA NA MALOULJNIM 6KV PREKIDAČIMA28.12.2015. do 11:30 časova
JN OP - 2015 - 055 - OSIGURANJE IMOVINE - POŽAR I LOM, OSIGURANJE ZAPOSLENIH I MOTORNIH VOZILA28.12.2015. do 09:30 časova
JN OP - 2015 - 044 - ZAMENA SA NABAVKOM KOMANDNO-SIGNALNOG KABLA OD SIGNALIZATORA PROLASKA KRACERA DO MERNE STANICE PANČEVO25.12.2015. do 09:30 časova
JN OP - 2015 - 046 - MONITORING KVALITETA VODA, ZEMLJIŠTA I VAZDUHA I UTVRĐIVANJE KARAKTERA OTPADA17.12.2015. do 11:30 časova
JN OP - 2015 - 050 - NABAVKA OPREME ZA NADOGRADNJU SERVERSKE PLATFORME17.12.2015. do 09:30 časova
JN OP - 2015 - 043 - IZRADA ELABORATA ZA PRILAGOĐAVANJE PROSTORA ZA SMEŠTAJ VATROGASNOG VOZILA15.12.2015. do 09:30 časova
JN OP - 2015 - 048 - ODRŽAVANJE PUTNIČKIH I DRUGIH VOZILA
Partija 1. Servis i popravka vozila iz programa AUDI
Partija 2. Servis i popravka vozila iz programa ŠKODA
14.12.2015. do 09:30 časova
JN OP - 2015 - 047 - SANACIJA REZERVOARA R-1-2-4-6 PO ELABORATU SANACIJE U RGO ZONI SKALDIŠTA LEDINCI11.12.2015. do 11:30 časova
JN OP - 2015 - 042 - NABAVKA I ZAMENA NISKONAPONSKOG POSTROJENJA SA NOVOM MERNOM GRUPOM NA MS PANČEVO07.12.2015. do 09:30 časova
JN OP - 2015 - 045 - PROŠIRENJE, OPTIMIZACIJA I PODRŠKA POSTOJEĆEM SAP ERP SISTEMU04.12.2015. do 11:30 časova
JN OP - 2015 - 041 - IZGRADNJA STABILNOG SISTEMA ZA GAŠENJE POŽARA U GLAVNOJ MANIPULATIVNOJ PUMPNOJ STANICI (GMPS)27.11.2015. do 09:30 časova
JN OP - 2015 - 040 - ODRŽAVANJE HIGIJENE U POSLOVNIM PROSTORIJAMA23.11.2015. do 11:30 časova
JN OP - 2015 - 036 - PROŠIRENJE RAČUNARSKE MREŽE U "M" ZONI U LEDINCIMA 20.11.2015. do 09:30 časova
JN OP - 2015 - 037 - PROŠIRENJE BEŽIČNE MREŽNE INFRASTRUKTURE 20.11.2015. do 11:30 časova
JN OP - 2015 - 034 - NABAVKA I UGRADNJA VAKUUMSKIH PREKIDAČA U TRAFOSTANICI23.11.2015. do 09:30 časova
JN OP - 2015 - 039 - IZRADA PLANA ZAŠTITE OD POŽARA ZA SKPG LEDINCI 18.11.2015. do 13:30 casova
JN OP - 2015 - 038 - ANGAŽOVANJE BARŽE RADI OMOGUCAVANJA CIŠCENJA RECNOG DNA I PRISTANA BARŽI NA PONTON SKLADIŠTA 16.11.2015. do 11:30 casova
JN OP - 2015 - 035 - NABAVKA UTM (UNIFIED THREAT MANAGEMENT) REŠENJA ZA DR (DISASTER RECOVERY) LOKACIJU17.11.2015. do 09:30 casova
JN OP - 2015 - 030 - INVESTICIONO ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA U PANCEVU 17.11.2015. do 11:30 casova
JN OP - 2015 - 033 - IZRADA ELABORATA CIŠCENJA RECNOG NANOSA U ZONI PRISTANA SKLADIŠTA LEDINCI 19.11.2015. do 09:30 casova
JN OP - 2015 - 031 - USLUGA KVALITATIVNE I KVANTITATIVNE KONTROLE SIROVE NAFTE I DERIVATA NAFTE09.11.2015. do 09:30 casova
JN OP - 2015 - 032 - TEHNICKO ODRŽAVANJE OBJEKATA JP TRANSNAFTA PANCEVO 02.11.2015. do 09:30 casova
JN OP - 2015 - 029 - DIJAGNOSTIKA I SERVIS PUMPNIH AGREGATA 19.10.2015. do 09:30 casova
JN OP - 2015 - 028 - IZRADA PROJEKTNO TEHNICKE DOKUMENTACIJE (IDEJNOG PROJEKTA) IZGRADNJE MAGACINSKOG PROSTORA NA TERMINALU NOVI SAD16.10.2015. do 09:30 casova
JN OP - 2015 - 023 - IZGRADNJA STABILNOG SISTEMA ZA GAŠENJE POŽARA U GLAVNOJ MANIPULATIVNOJ PUMPNOJ STANICI (GMPS) POGONSKOG GORIVA SKLADIŠTA LEDINCI 05.10.2015. do 09:30 casova
JN OP - 2015 - 027 - IZRADA ELABORATA CIŠCENJA RECNOG NANOSA U ZONI PRISTANA SKLADIŠTA LEDINCI29.09.2015. do 12:30 casova
JN OP - 20015- 026 - NABAVKA VENTILA I AKTUATORA
Partija 1 - Nabavka kuglastog ventila 18"
Partija 2 - Nabavka zasuna
Partija 3 - Nabavka aktuatora sa reduktorom
Partija 4 - Nabavka cevi i cevnog materijala za povezivanje ventila, zasuna i manipulativne instalacije
29.09.2015. do 09:30 casova
JN PP - 2015 - 003 - STRUČNI ČASOPISI I LITERATURA ZA OBRAZOVANJE ZAPOSLENIH01.09.2015. do 11:30 casova
JN OP - 2015 - 005 - ANGAŽOVANJE FIRME ZA POSLOVE ZAŠTITE VODOTOKA REKE DUNAV I TRAJNO ZBRINJAVANJE OTPADA18.09.2015. do 09:30 casova
JN OP - 2015 - 025 - OSIGURANJE SKLADIŠTENJA 700 TONA EVRO DIZELA07.09.2015. do 11:30 casova
JN OP - 2015 - 024 - OSIGURANJE PREKIDA RADA USLED NASTUPANJA RIZIKA POŽARA I/ILI LOMA MAŠINA NA TRANSPORTNOM SISTEMU ILI SKLADIŠTIMA JP „TRANSNAFTA" PANCEVO07.09.2015. do 09:30 casova
JN OP - 2015 - 022 - TEHNICKO ODRŽAVANJE OBJEKATA JP TRANSNAFTA04.09.2015. do 09:30 casova
JN OP - 2015 - 002 - ANGAŽOVANJE OVLAŠCENE FIRME U SLUCAJU POTREBE ZA HITNOM REAKCIJOM U CILJU SPRECAVANJA DALJEG ŠIRENJA ZAGAÐENJA U ŽIVOTNOJ SREDINI PRILIKOM AKCIDENTNIH SITUACIJA NA OBJEKTIMA JP TRANSNAFTA PANCEVO04.09.2015. do 11:30 casova
JN PP - 2015 - 002 - STRUCNI CASOPISI I LITERATURA ZA OBRAZOVANJE ZAPOSLENIH06.08.2015. do 11:30 casova
JN OP - 2015 - 021 - NABAVKA SOFTVERA ZA UPRAVLJANJE REZERVNIM KOPIJAMA17.08.2015. do 09:30 casova
JN OP - 2015 - 009 - ODRŽAVANJE PUTNICKIH I DRUGIH VOZILA
Partija 1- Servis i popravka vozila iz programa HONDA
Partija 2- Servis i popravka vozila iz programa LADA NIVA
14.08.2015. do 09:30 casova
JN OP - 2015 - 020 - NABAVKA USLUGE ODRŽAVANJA ASW:DOMINUS SOFTVERA06.08.2015. do 09:30 casova
JN OP - 2015 - 014 - REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA POSLOVNOG PROSTORA24.07.2015. do 11:30 casova