bs
latinica      |      ћирилица     |      english
bs
latinica      |      ћирилица     |      english

Javne nabavke

Javne nabavke male vrednosti

2020
2019
2018
2017
2016
2015
Naziv tendera Rok za dostavljanje ponude
JN MV - 2020 - 002 - SREDSTVA ZA PODMAZIVANjE
19.03.2020. do 09:30 časova
JN MV - 2020 - 001 - SERVISIRANjE KLIMA UREĐAJA
24.03.2020. do 09:30 časova
JN MV - 2020 - 003 - ZBRINjAVANjE ZAULjENIH VODA IZ SISTEMA TEHNOLOŠKE KANALIZACIJE NA TNS13.04.2020. do 11:30 časova
JN MV - 2020 - 004 - SERVISIRANjE I POPRAVKE INSTRUMENTACIONE OPREME I SISTEMA ZA NADZOR I UPRAVLjANjE (SCADA, PLC)
26.03.2020. do 09:30 časova
JN MV - 2020 - 005 - ODRŽAVANjE UPS UREĐAJA I BATERIJSKIH PAKETA NAMENjENIH ZA BESPREKIDNO NAPAJANjE KOMUNIKACIONE OPREME
26.03.2020. do 11:30 časova
JN MV - 2020 - 006 - ISPITIVANjE OPREME ZA RAD (EL. RUKAVICE, ČIZME, MOTKE, EL. PROSTIRKE) 10.04.2020. do 09:30 časova
JN MV - 2020 - 010 - OSTALI REŽIJSKI MATERIJAL - POTROŠNI REŽIJSKI MATERIJAL (SREDSTVA ZA HIGIJENU)03.04.2020. do 09:30 časova
JN MV - 2020 - 009 - SERVIS VENTILA, REDUKTORA I AKTUATORA
05.05.2020. do 09:30 časova
JN MV - 2020 - 011 - PREGLED I ISPITIVANjE SISTEMA KATODNE ZAŠTITE
16.04.2020. do 11:30 časova
JN MV - 2020 - 008 - POTROŠNI BRAVARSKI MATERIJAL15.04.2020. do 09:30 časova
JN MV - 2020 - 012 - KONTROLA, ISPITIVANjE, SERVIS I POPRAVKA STABILNIH SISTEMA ZA DOJAVU I GAŠENjE POŽARA
21.04.2020. do 09:30 časova
JN MV - 2020 - 013 - TROŠKOVI TRANSPORTNIH USLUGA - ANGAŽOVANjE AUTOCISTERNE22.04.2020. do 11:30 časova
JN MV - 2020 - 014 - REZERVNI DELOVI ZA MERNE INSTRUMENTE08.05.2020. do 09:30 časova
JN MV - 2020 - 015 - SREDSTVA ZA PODMAZIVANJE15.05.2020. do 09:30 časova
JN MV - 2020 - 016 - SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD INSEKATA I NESELEKTIVNI HERBICID11.05.2020. do 11:30 časova
JN MV - 2020 - 017 - NABAVKA I NASIPANjE HUMUSNE ZEMLjE
12.05.2020. do 11:30 časova
JN MV - 2020 - 018 - PLAN OBEZBEĐENjA14.05.2020. do 09:30 časova
JN MV - 2020 - 024 - KANCELARIJSKI MATERIJAL
14.05.2020. do 11:30 časova
JN MV - 2020 - 023 - NABAVKA NOVIH LICENCI ZA SOFTVER ZA NADZOR MREŽNE INFRASTRUKTURE13.05.2020. do 09:30 časova
JN MV - 2020 - 025 - NABAVKA AUTO GUMA SA USLUGOM ZAMENE20.05.2020. do 11:30 časova
JN MV - 2020 - 026 - USLUGA ODRŽAVANjA I SERVISIRANjA POLjOPRIVREDNOG TRAKTORA SA PRIKLjUČNIM UREĐAJIMA I PRIKOLICE SA REZERVNIM DELOVIMA
28.05.2020. do 09:30 časova
JN MV - 2020 - 027 - TROŠKOVI SERVISA I ODRŽAVANjA BAŠTENSKOG TRAKTORA, TRIMERA, MOTORNE TESTERE I SL.
28.05.2020. do 11:30 časova
JN MV - 2020 - 019 - NABAVKA SLUŠALICA-NADOGRADNJA RADIO UREĐAJA
21.05.2020. do 09:30 časova
JN MV - 2020 - 020 - NABAVKA SREDSTAVA VEZE U EX IZVEDBI 21.05.2020. do 11:30 časova
JN MV - 2020 - 021 - IZRADA PROJEKTA SISTEMA RADIO VEZE ZA REPETITORSKI KANAL SA DOBIJANJEM DOZVOLA NA UHF OPSEGU25.05.2020. do 09:30 časova
JN MV - 2020 - 022 - PROŠIRENJE PARKINGA NA TERMINALU NOVI SAD28.05.2020. do 09:30 časova
JN MV- 2020 - 028 - ODRŽAVANjE OPTIČKOG TELEKOMUNIKACIONOG SISTEMA
01.06.2020. do 09:30 časova
JN MV - 2020 - 029 - SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD INSEKATA I NESELEKTIVNI HERBICID
02.06.2020. do 11:30 časova
JN MV - 2020 - 007 - ISPITIVANjE GROMOBRANSKIH INSTALACIJA, OTPORA UZEMLjENjA I EKVIPOTENCIJALIZACIJE I EVENTUALAN POPRAVAK NEISPRAVNIH INSTALACIJA
04.06.2020. do 09:30 časova
JN MV - 2020 - 031 - ZAMENA NADSTREŠNICA NA TERMINALU NOVI SAD
04.06.2020. do 11:30 časova
JN MV - 2020 - 033 - ALAT ZA RADIONICU
10.06.2020. do 09:30 časova
JN MV - 2020 - 034 - SERVIS VENTILA, REDUKTORA I AKTUATORA
09.06.2020. do 09:30 časova
JN MV - 2020 - 030 - SERVISIRANjE SVIH JEDINICA KLIMA UREĐAJA10.06.2020. do 11:30 časova
JN MV - 2020 - 032 - REZERVNI DELOVI ZA MAŠINSKU OPREMU – KUGLASTE SLAVINE17.06.2020. do 11:30 časova
JN MV - 2020 - 035 - DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA I HEMIJSKO UNIŠTAVANjE KOROVA
16.06.2020. do 09:30 časova
JN MV - 2020 - 037 - SREDSTVA ZA ČIŠĆENjE I ODMAŠĆIVANjE29.06.2020. do 11:30 časova
JN MV - 2020 - 036 - IZRADA PROJEKTA SISTEMA RADIO VEZE ZA REPETITORSKI KANAL SA DOBIJANjEM DOZVOLA NA UHF OPSEGU 30.06.2020. do 11:30 časova
JN MV - 2020 - 039 - DIJAGNOSTIKA I SERVIS PUMPNIH AGREGATA
07.07.2020. do 09:30 časova
JN MV - 2020 - 038 - NABAVKA PP SREDSTAVA
10.07.2020. do 09:30 časova
JN MV - 2020 - 040 - UNAPREĐENjE SOFTVERA I UGOVOR ZA ODRŽAVANjE SOFTVERA ZA BIZR10.07.2020. do 13:30 časova
JN MV - 2020 - 041 - ISPITIVANjE PANIK RASVETE13.07.2020. do 09:30 časova
JN MV - 2020 - 047 - REZERVNI DELOVI INSTRUMENTACIONE OPREME (SENZORI, TRANSMITERI, SVIČEVI, PRESOSTATI, TEMPERATURNE SONDE...)
04.08.2020. do 11:30 časova
JN MV - 2020 - 048 - REZERVNI DELOVI ZA PROCESNI TELEKOMUNIKACIONI SISTEM
04.08.2020. do 13:30 časova
JN MV - 2020 - 049 - PENILO ZA GAŠENjE POŽARA
06.08.2020. do 09:30 časova
JN MV - 2020 - 050 - KONTROLA I SERVIS STABILNIH SISTEMA ZA GAS DETEKCIJU-KOTLARNICA

06.08.2020. do 11:30 časova
JN MV - 2020 - 051 - ISPITIVANjE, SERVIS I POPRAVKA PP APARATA I NA HVP I ISPITIVANjE HIDRANATA

06.08.2020. do 13:30 časova
JN MV - 2020 - 043 - ISPITIVANjE I POPRAVKA (ZAMENA DELOVA I DELA INSTALACIJE) STABILNOG I POLUSTABILNOG SISTEMA ZA GAŠENjE POŽARA
07.08.2020. do 09:30 časova
JN MV - 2020 - 042 - MANUELNA MERNA OPREMA05.08.2020. do 09:30 časova
JN MV - 2020 - 053 - USLUGE ODRŽAVANjA AUTOMOBILA LADA NIVA-SERVIS
31.07.2020. do 09:30 časova
JN MV - 2020 - 058 - SREDSTVA TEHNIČKE HEMIJE05.08.2020. do 13:30 časova
JN MV - 2020 - 055 - SERVISNI PREGLED KOTLOVSKOG POSTROJENjA
18.08.2020. do 11:30 časova
JN MV - 2020 - 056 - ISPITIVANjE I BAŽDARENjE VENTILA SIGURNOSTI
18.08.2020. do 13:30 časova
JN MV - 2020 - 052 - OVERA MERILA PROTOKA- KOMPAKT PRUVEROM NA MSPA

13.08.2020. do 09:30 časova
JN MV - 2020 - 054 - USLUGE ODRŽAVANjA AUTOMOBILA DACIA DUSTER-SERVIS

13.08.2020. do 11:30 časova
JN MV - 2020 - 059 - DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA I HEMIJSKO UNIŠTAVANJE KOROVA
07.08.2020. do 11:30 časova
JN MV - 2020 - 046 - ISPITIVANJE OPREME ZA RAD11.08.2020. do 09:30 časova
JN MV - 2020 - 057 - TROŠKOVI REPREZENTACIJE - NABAVKA UGOSTITELjSKIH USLUGA U PANČEVU
20.08.2020. do 09:30 časova
JN MV - 2020 - 061 - ANGAŽOVANjE IMENOVANOG TELA ZA PERIODIČNI PREGLED KOTLOVSKOG POSTROJENjA
20.08.2020. do 11:30 časova
JN MV - 2020 - 045 - ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA11.08.2020. do 11:30 časova
JN MV - 2020 - 062 - DIJAGNOSTIKA VN ELEKTROMOTORA14.08.2020. do 09:30 časova
JN MV - 2020 - 064 - ODRŽAVANjE SISTEMA KATODNE ZAŠTITE-SANACIJA KONTROLNIH MERNIH STUBIĆA
20.08.2020. do 13:30 časova
JN MV - 2020 - 065 - POTROŠNI MATERIJAL ZA ELEKTRO RADOVE19.08.2020. do 09:30 časova
JN MV - 2020 - 066 - REVIZIJA REDOVNIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA TRANSNAFTA AD PANČEVO ZA PERIOD OD 01.01.2020. DO 31.12.2020. GODINE UZ IZRAŽAVANjE REVIZORSKOG MIŠLjENjA
25.08.2020. do 09:30 časova
JN MV - 2020 - 067 - NABAVKA USLUGE PRENOSA PODATAKA I PRISTUPA INTERNETU
21.08.2020. do 09:30 časova
JN MV - 2020 - 060 - ODRŽAVANjE ZELENIH POVRŠINA
26.08.2020. do 09:30 časova
JN MV - 2020 - 063 - RAZNI BRAVARSKI RADOVI
26.08.2020. do 11:30 časova
JN MV - 2020 - 070 - PERIODIČNI LEKARSKI PREGLEDI31.08.2020. do 09:30 časova
JN MV - 2020 - 071 - SERVIS PUMPE VATROGASNOG VOZILA

01.09.2020. do 09:30 časova
JN MV - 2020 - 069 - TROŠKOVI AVIO KARATA (POSREDOVANjE PRI REZERVACIJI AVIO KARATA)
02.09.2020. do 13:30 časova
JN MV - 2020 - 068 - USLUGE SMEŠTAJA U ZEMLjI I INOSTRANSTVU (POSREDOVANjE PRI REZERVACIJI HOTELSKOG SMEŠTAJA ZA SLUŽBENA PUTOVANjA)
02.09.2020. do 09:30 časova
JN MV - 2020 - 072 - ODRŽAVANjE SISTEMA CENTRALNOG GREJANjA OBJEKATA08.09.2020. do 11:30 časova
JN - MV - 2020 - 073 - NABAVKA BRAVARSKOG I ELEKTRIČARSKOG ALATA
08.09.2020. do 13:30 časova
JN MV - 2020 - 074 - OVERAVANjE MERILA - TROŠKOVI BAŽDARENjA10.09.2020. do 09:30 časova
JN MV - 2020 - 075 - TROŠKOVI KONSULTANTSKIH USLUGA REZERVISANjE ZA NAKNADE I DRUGE BENEFICIJE ZAPOSLENIH U SKLADU SA MRS 19
10.09.2020. do 11:30 časova
JN MV - 2020 - 076 - REZERVNI DELOVI ZA MERNE INSTRUMENTE16.09.2020. do 11:30 časova
JN MV - 2020 - 077 - TROŠKOVI GODIŠNjEG NADZORA ISO 9001,ISO 14001, ISO 45001 I ISO 5000122.09.2020. do 09:30 časova
JN MV - 2020 - 080 - BAŽDARENjE-OVERAVANjE KOLSKO VAGONSKE VAGE TIP KV 100 E SA IZDAVANjEM UVERENjA O OVERAVANjU MERILA 16.10.2020. do 09:30 časova
JN MV - 2020 - 082 - IZRADA DOKUMENTACIJE ZA ZOP I BIZR - IZRADA IZMENE ELABORATA O ZONAMA OPASNOSTI19.10.2020. do 09:30 časova
JN MV - 2020 - 086 - NABAVKA REZERVNIH DELOVA ZA KOTLARNICE26.10.2020. do 09:30 časova
JN MV - 2020 - 081 - NABAVKA ODRŽAVANjA INTRANET PORTALA03.11.2020. do 09:30 časova
JN MV - 2020 - 088 - VANREDNI LEKARSKI PREGLEDI-SISTEMATSKI PREGLEDI
Partija 1 - Beograd: Vanredni lekarski pregledi-Sistematski pregledi
Partija 2 - Novi Sad: Vanredni lekarski pregledi-Sistematski pregledi
16.11.2020. do 09:30 časova
JN MV - 2020 - 090 - TROŠKOVI ATESTIRANjA
Partija 1 - Ispitivanje i servisiranje protivplamenih osigurača i disajnih i sigurnosnih ventila sa izdavanjem potrebnih izveštaja o ispravnosti
Partija 2 - Etaloniranje manometara i vakuummetara sa izdavanjem adekvatnih uverenja o etaloniranju
03.11.2020. do 11:30 časova
JN MV - 2020 - 092 - PAKETIĆI ZA NOVU GODINU
Partija 1: Nabavka novogodišnjih poklon vaučera za sportsku opremu
Partija 2: Nabavka novogodišnjih poklon vaučera za mešovitu robu-igračke
Partija 3: Slatki paketić
12.11.2020. do 09:30 časova
JN MV - 2020 - 096 - IZGRADNjA REPETITORSKOG SISTEMA RADIO VEZE I UMREŽAVANjE POSTOJEĆIH UREĐAJA RADIO VEZE U JEDINSTVEN SISTEM
13.11.2020. do 09:30 časova
JN MV - 2020 - 101 - REZERVNI DELOVI ZA ELEKTRIČNE AKTUATORE17.11.2020. do 09:30 časova
JN MV - 2020 - 103 - REZERVNI DELOVI ZA LINIJSKE PUMPNE AGREGATE24.11.2020. do 11:30 časova
JN MV - 2020 - 079 - VIBRODIJAGNOSTIČKA KONTROLA I PROVERA SAOSNOSTI LINIJSKIH PUMPNIH AGREGATA25.11.2020. do 09:30 časova
JN MV - 2020 - 085 - USLUGE ODRŽAVANjA AUTOMOBILA FIAT -
SERVIS
26.11.2020. do 13:30 časova
JN MV - 2020 - 087 - USLUGE ODRŽAVANjA AUTOMOBILA AUDI - SERVIS01.12.2020. do 09:30 časova
JN MV - 2020 - 099 - USLUGE ODRŽAVANjA AUTOMOBILA ŠKODA - SERVIS26.11.2020. do 11:30 časova
JN MV - 2020 - 100 - HTZ OPREMA24.11.2020. do 09:30 časova
JN MV - 2020 - 078 - ODRŽAVANjE KOTLOVSKOG POSTROJENjA30.11.2020. do 09:30 časova
JN MV - 2020 - 089 - MONITORING ŽIVOTNE SREDINE (IMISIJE U VAZDUHU, BUKA, PODZEMNE VODE, ZEMLjIŠTE, KARAKTERIZACIJA OTPADA) NA OBJEKTIMA TRANSNAFTA AD30.11.2020. do 11:30 časova
JN MV - 2020 - 102 - REZERVNI DELOVI ZA SISTEM DALjINSKOG NADZORA I UPRAVLjANjA (PLC, SCADA)30.11.2020. do 13:30 časova
JN MV - 2020 - 094 - NABAVKA USLUGE ODRŽAVANjA SOFTVERA03.12.2020. do 09:30 časova
JN MV - 2020 - 083 - ODRŽAVANJE SISTEMA MERNE STANICE I MERILA PROTOKA03.12.2020. do 09:30 časova
JN MV - 2020 - 084 - TEHNIČKO ODRŽAVANJE OBJEKATA02.12.2020. do 11:30 časova
JN MV - 2020 - 095 - USLUGA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA02.12.2020. do 13:30 časova
JN MV - 2020 - 091 - ISPITIVANJE PROTIVEKSPLOZIJSKE OPREME (EX OPREMA)03.12.2020. do 11:30 časova
JN MV - 2020 - 093 - USLUGE OPTIMIZACIJE ŠTAMPE U TRANSNAFTA AD10.12.2020. do 09:30 časova
JN MV - 2020 - 098 - USLUGE FIKSNE TELEFONIJE21.12.2020. do 11:30 časova
JN MV - 2020 - 105 - SOFTVER ZA KRAJNjE KORISNIKE24.12.2020. do 11:30 časova
JN MV - 2020 - 104 - NABAVKA SOFTVERA ZA VOĐENJE EVIDENCIJE IT IMOVINE28.12.2020. do 11:30 časova
JN MV - 2020 - 106 - REZERVNI DELOVI ZA MERNE INSTRUMENTE I INSTRUMENTACIONU OPREMU
Partija 1 - Rezervni delovi za merne instrumente
Partija 2 - Rezervni delovi za instrumentacionu opremu
11.01.2021. do 09:30 časova
JN MV - 2020 - 107 - REZERVNI DELOVI ZA SISTEM DALjINSKOG NADZORA I UPRAVLjANjA11.01.2021. do 11:30 časova
JN MV - 2020 - 108 - NABAVKA SOFTVERA ZA PRAĆENjE PROMENA U MICROSOFT AKTIVNOM DIREKTORIJUMU18.01.2021. do 09:30 časova
JN MV - 2020 - 109 - NABAVKA SOFTVERA ZA PRAĆENjE SESIJA DALjINSKOG PRISTUPA SERVERIMA18.01.2021. do 11:30 časova
JN MV - 2020 - 097 - USLUGE MOBILNE TELEFONIJE11.01.2021. do 13:30 časova
Naziv tendera Rok za dostavljanje ponude
JN MV - 2019 - 003 - NABAVKA OPREME ZA VOIP I TELEFONIJU02.04.2019. do 09:30 časova
JN MV - 2019 - 001 - ISPITIVANjE I POPRAVKA (ZAMENA DELOVA ILI DELA INSTALACIJE) STABILNOG I POLUSTABILNOG SISTEMA ZA GAŠENjE POŽARA08.04.2019. do 09:30 časova
JN MV - 2019 - 002 - PENILO ZA GAŠENjE POŽARA08.04.2019. do 11:30 časova
JN MV - 2019 - 005 - ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA MANIPULATIVNIH INSTALACIJA
11.04.2019. do 09:30 časova
JN MV - 2019 - 004 - SNIMANjE REFERENTNIH TAČAKA TEMELjA REZERVOARA SA IZRADOM ELABORATA 12.04.2019. do 09:30 časova
JN MV - 2019 - 006 - SREDSTVA ZA PODMAZIVANjE
12.04.2019. do 11:30 časova
JN MV - 2019 - 007 - KONTROLA, ISPITIVANjE, SERVIS I POPRAVKA STABILNIH SISTEMA ZA DOJAVU I GAŠENjE POŽARA16.04.2019. do 09:30 časova
JN MV - 2019 - 010 - SERVISIRANjE KLIMA UREĐAJA19.04.2019. do 09:30 časova
JN MV - 2019 - 009 - IZRADA DOKUMENTACIJE ZA ZOP I BIZR
22.04.2019. do 11:30 časova
JN MV - 2019 - 012 - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
23.04.2019. do 09:30 časova
JN MV - 2019 - 008 - OSPOSOBLjAVANjE ISPRAVLjAČA 110V U TRAFOSTANICI NA TNS23.04.2019. do 11:30 časova
JN MV - 2019 - 011 - ODRŽAVANjE PUTNIČKOG VOZILA LADA NIVA23.04.2019. do 13:30 časova
JN MV - 2019 - 013 - NABAVKA I UGRADNjA KLIMA UREĐAJA22.04.2019. do 13:30 časova
JN MV - 2019 - 014 - REVIZIJA TRAFOSTANICA08.05.2019. do 09:30 časova
JN MV - 2019 - 015 - NABAVKA I NASIPANjE KAMENA NA TERMINALU NOVI SAD21.05.2019. do 09:30 časova
JN MV - 2019 - 016 - NABAVKA REŽIJSKOG MATERIJALA24.05.2019. do 11:30 časova
JN MV - 2019 - 017 - NABAVKA PP SREDSTAVA24.05.2019. do 09:30 časova
JN MV - 2019 - 022 - IZRADA DOKUMENTACIJE ZA ZOP I BIZR27.05.2019. do 11:30 časova
JN MV - 2019 - 020 - ISPITIVANjE GROMOBRANSKIH INTALACIJA, OTPORA UZEMLjENjA I EKVIPOTENCIJALIZACIJE I EVENTUALAN POPRAVAK NEISPRAVNIH INSTALACIJA28.05.2019. do 09:30 časova
JN MV - 2019 - 025 - REZERVNI DELOVI ZA EX OPREMU 28.05.2019. do 11:30 časova
JN MV - 2019 - 024 - POTROŠNI BRAVARSKI MATERIJAL29.05.2019. do 09:30 časova
JN MV - 2019 - 019 - ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA MANIPULATIVNIH INSTALACIJA29.05.2019. do 11:30 časova
JN MV - 2019 - 018 - SLUŠALICE - NADOGRADNjA RADIO UREĐAJA04.06.2019. do 11:30 časova
JN MV - 2019 - 021 - KONSULTANTSKE USLUGE ZA TRANZICIJU SA STANDARDA OHSAS 18001 NA STANDARD ISO 45001
31.05.2019. do 09:30 časova
JN MV - 2019 - 026 - REZERVNI DELOVI ZA MAŠINSKU OPREMU03.06.2019. do 09:30 časova
JN MV - 2019 - 029 - REVIZIJA TRAFOSTANICA06.06.2019. do 09:30 časova
JN MV - 2019 - 027 - SERVIS HIDRODINAMIČKIH SPOJNICA16.07.2019. do 09:30 časova
JN MV - 2019 - 028 - IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE - NAPONSKA ANALIZA PAROVODA SA PRORAČUNOM SILA U OSLONCIMA11.06.2019. do 11:30 časova
JN MV - 2019 - 032 - REZERVNI DELOVI ZA PROCESNI TELEKOMUNIKACIONI SISTEM
13.06.2019. do 09:30 časova
JN MV - 2019 - 023 - SERVISIRANjE KLIMA UREĐAJA13.06.2019. do 11:30 časova
JN MV - 2019 - 030 - ISPITIVANJE OPREME ZA RAD (EL. RUKAVICE, ČIZME, MOTKE, EL. PROSTIRKE)14.06.2019. do 09:30 časova
JN MV - 2019 - 031 - ISPITIVANjE PANIK RASVETE14.06.2019. do 11:30 časova
JN MV - 2019 - 035 - REZERVNI DELOVI INSTRUMENTACIONE OPREME26.06.2019. do 09:30 časova
JN MV - 2019 - 036 - REZERVNI DELOVI ZA MERNE SISTEME-MAŠINSKI ELEMENTI ZA PRIKLjUČENjE PRUVERA ZA OVERAVANjE MERNIH SISTEMA26.06.2019. do 11:30 časova
JN MV - 2019 - 033 - ODRŽAVANjE ZELENIH POVRŠINA
01.07.2019. do 09:30 časova
JN MV - 2019 - 041 - REVIZIJA TRAFOSTANICA02.07.2019. do 11:30 časova
JN MV - 2019 - 039 - NABAVKA STRUČNE LITERATURE01.07.2019. do 11:30 časova
JN MV - 2019 - 042 - ODRŽAVANjE UPS UREĐAJA I BATERIJSKIH PAKETA NAMENjENIH ZA BESPREKIDNO NAPAJANjE KOMUNIKACIONE OPREME03.07.2019. do 09:30 časova
JN MV - 2019 - 040 - DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA I HEMIJSKO UNIŠTAVANjE KOROVA02.07.2019. do 09:30 časova
JN MV - 2019 - 037 - ODRŽAVANjE I UNAPREĐENjE SOFTVERA ZA BIZR
04.07.2019. do 13:30 časova
JN MV - 2019 - 043 - REZERVNI DELOVI ZA MAŠINSKU OPREMU 04.07.2019. do 11:30 časova
JN MV - 2019 - 034 - ODRŽAVANjE I ČIŠĆENjE SEPARATORA ZAULjENIH VODA09.07.2019. do 11:30 časova
JN MV - 2019 - 038 - SREDSTVA ZA PODMAZIVANjE
09.07.2019. do 09:30 časova
JN MV - 2019 - 051 - REZERVNI DELOVI ZA EX OPREMU15.07.2019. do 09:30 časova
JN MV - 2019- 044 - IZRADA DOKUMENTACIJE ZA ZOP I BIZR15.07.2019. do 11:30 časova
JN MV - 2019 - 050 - AUTO GUME SA USLUGOM ZAMENE 19.07.2019. do 09:30 časova
JN MV - 2019 - 048 - PERIODIČNI LEKARSKI PREGLEDI25.07.2019. do 09:30 časova
JN MV - 2019 - 052 - ODRŽAVANjE ZELENIH POVRŠINA 24.07.2019. do 09:30 časova
JN MV - 2019 - 053 - ISPITIVANJE PP APARATA MOBILNIH UREĐAJA ZA GAŠENJE POŽARA I ISPITIVANJE HIDRANTSKIH INSTALACIJA24.07.2019. do 11:30 časova
JN MV - 2019 - 058 - SERVISIRANjE BAŠTENSKOG TRAKTORA, ROTACIONE KOSAČICE I MOTORNE TESTERE SA NABAVKOM REZERVNIH DELOVA01.08.2019. do 09:30 časova
JN MV - 2019 - 059 - SERVIS I ODRŽAVANjE POLjOPRIVREDNOG TRAKTORA SA PRIKLjUČNIM UREĐAJIMA I PRIKOLICOM SA NABAVKOM REZERVNIH DELOVA
01.08.2019. do 11:30 časova
JN MV - 2019 - 055 - NABAVKA GAS DETEKTORA02.08.2019. do 09:30 časova
JN MV - 2019 - 056 - OVERA MERILA PROTOKA - KOMPAKT PRUVEROM NA MSPA02.08.2019. do 11:30 časova
JN MV - 2019 - 057 - ISPITIVANjE I BAŽDARENjE VENTILA SIGURNOSTI
02.08.2019. do 13:30 časova
JN MV - 2019 - 062 - NABAVKA USLUGE PRENOSA PODATAKA I PRISTUPA INTERNETU15.08.2019. do 09:30 časova
JN MV - 2019 - 060 - POPRAVKA PARKINGA - BJELANOVIĆEVA BR. 2, BEOGRAD15.08.2019. do 11:30 časova
JN MV - 2019 - 065 - NABAVKA I NASIPANjE KAMENA NA TERMINALU NOVI SAD16.08.2019. do 09:30 časova
JN MV - 2019- 045 - OBUKA ZA MANIPULACIJU ISTAKAČKIM RUKAMA NA PRISTANU22.08.2019. do 09:30 časova
JN MV - 2019 - 049 - PROCENA UGROŽENOSTI OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I DRUGIH NESREĆA ZA SKPG LEDINCI (IZRADA PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA, PLANA ZAŠTITE I SPASAVANjA)
22.08.2019. do 11:30 časova
JN MV - 2019 - 054 - AKT O PROCENI RIZIKA U ZAŠTITI LICA, IMOVINE I POSLOVANjA
19.08.2019. do 09:30 časova
JN MV - 2019 - 067 - ODRŽAVANjE RAČUNARSKE OPREME23.08.2019. do 09:30 časova
JN MV - 2019 - 046 - TROŠKOVI AVIO KARATA (POSREDOVANjE PRI REZERVACIJI AVIO KARATA)
28.08.2019. do 09:30 časova
JN MV - 2019 - 047 - HOTELSKI SMEŠTAJ (POSREDOVANjE PRI REZERVACIJI HOTELSKOG SMEŠTAJA ZA SLUŽBENA PUTOVANjA)
28.08.2019. do 11:30 časova
JN MV - 2019 - 064 - RAZNI GRAĐEVINSKI RADOVI-SANACIJA STAZE OKO OBJEKTA PORTIRNICE NA TERMINALU NOVI SAD27.08.2019. do 09:30 časova
JN MV - 2019 - 068 - REVIZIJA REDOVNIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA TRANSNAFTA AD PANČEVO ZA PERIOD OD 01.01.2019. DO 31.12.2019. GODINE UZ IZRAŽAVANjE REVIZORSKOG MIŠLjENjA27.08.2019. do 11:30 časova
JN MV - 2019 - 069 - ISPITIVANJE STANJA KORITA REKE TISE, KOD TITELA U ZONI PODVODNOG PRELAZA NAFTOVODA27.08.2019. do 13:30 časova
JN MV - 2019 - 070 - SERVISNI PREGLED KOTLOVSKOG POSTROJENjA29.08.2019. do 09:30 časova
JN MV - 2019 - 073 - TROŠKOVI REPREZENTACIJE-NABAVKA UGOSTITELjSKIH USLUGA U PANČEVU29.08.2019. do 11:30 časova
JN MV - 2019 - 066 - ISPORUKA I ZAMENA AKUMULATORSKIH BATERIJA U TRAFOSTANICI NA TNS28.08.2019. do 13:30 časova
JN MV - 2019 - 071 - SERVIS I ODRŽAVANjE POLjOPRIVREDNOG TRAKTORA SA PRIKLjUČNIM UREĐAJIMA I PRIKOLICOM SA NABAVKOM REZERVNIH DELOVA28.08.2019. do 11:30 časova
JN MV - 2019 - 072 - SREDSTVA ZA PODMAZIVANjE28.08.2019. do 09:30 časova
JN MV - 2019 - 074 - TROŠKOVI KONSULTANTSKIH USLUGA - REZERVISANjE ZA NAKNADE I DRUGE BENEFICIJE ZAPOSLENIH U SKLADU SA MRS 1903.09.2019. do 09:30 časova
JN MV - 2019 - 075 - ODRŽAVANjE SISTEMA ZA GAŠENjE POŽARA I HIDRANTSKIH INSTALACIJA10.09.2019. do 11:30 časova
JN MV - 2019 - 063 - NABAVKA I UGRADNjA UREĐAJA ZA UŠTEDU AKTIVNE ELEKTRIČNE ENERGIJE12.09.2019. do 09:30 časova
JN MV - 2019 - 076 - KONTROLA I SERVIS STABILNOG SISTEMA ZA GAS DETEKCIJU-KOTLARNICA
12.09.2019. do 11:30 časova
JN MV - 2019 - 078 - ODRŽAVANjE UPS UREĐAJA I BATERIJSKIH PAKETA NAMENjENIH ZA BESPREKIDNO NAPAJANjE KOMUNIKACIONE OPREME 17.09.2019. do 09:30 časova
JN MV - 2019 - 081 - RAZNI GRAĐEVINSKI RADOVI - SANACIJA STAZE OKO OBJEKTA PORTIRNICE NA TERMINALU NOVI SAD17.09.2019. do 11:30 časova
JN MV - 2019 - 080 - POPRAVKA PARKINGA – BJELANOVIĆEVA BR. 2, BEOGRAD16.09.2019. do 11:30 časova
JN MV - 2019 - 077 - ODRŽAVANjE SISTEMA CENTRALNOG GREJANjA SA NABAVKOM REZERVNIH DELOVA19.09.2019. do 09:30 časova
JN MV - 2019 - 082 - NABAVKA I NASIPANjE KAMENA NA TERMINALU NOVI SAD 19.09.2019. do 11:30 časova
JN MV - 2019 - 079 - OTKLANJANJE NEDOSTATAKA PO REVIZIJI TRAFOSTANICA30.09.2019. do 11:30 časova
JN MV - 2019 - 084 - USLUGA ODRŽAVANJA INTRANET PORTALA07.10.2019. do 09:30 časova
JN MV - 2019 - 085 - ODRŽAVANJE SISTEMA ZA GAŠENJE POŽARA I HIDRANTSKIH INSTALACIJA08.10.2019. do 11:30 časova
JN MV - 2019 - 083 - REZERVNI DELOVI ZA SISTEM DALJINSKOG NADZORA I UPRAVLJANJA(PLC, SCADA) - OTPORNI TERMOMETAR07.10.2019. do 11:30 časova
JN MV - 2019 - 086 - RAZNI GRAĐEVINSKI RADOVI - SANACIJA STAZE OKO OBJEKTA PORTIRNICE NA TERMINALU NOVI SAD10.10.2019. do 09:30 časova
JN MV - 2019 - 087 - ANGAŽOVANjE IMENOVANOG TELA ZA PERIODIČNI PREGLED KOTLOVSKOG POSTROJENjA14.10.2019. do 11:30 časova
JN MV - 2019 - 089 - TROŠKOVI RESERTIFIKACIJE ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i ISO 5000114.10.2019. do 13:30 časova
JN MV - 2019 - 088 - SANACIJA KONTROLNIH MERNIH STUBIĆA18.10.2019. do 09:30 časova
JN MV - 2019 - 090 - SREDSTVA ZA ODMAŠĆIVANJE I ČIŠĆENJE23.10.2019. do 09:30 časova
JN MV - 2019 - 091 - POTROŠNI MATERIJAL ZA ELEKTRO RADOVE04.11.2019. do 09:30 časova
JN MV - 2019 - 095 - SANACIJA KONTROLNIH MERNIH STUBIĆA15.11.2019. do 11:30 časova
JN MV - 2019 - 093 - KONTROLA I SERVIS STABILNOG SISTEMA ZA GAS DETEKCIJU U SKLADIŠTU POGONSKOG GORIVA LEDINCI12.11.2019. do 09:30 časova
JN MV - 2019 - 094 - VIBRODIJAGNOSTIČKA KONTROLA I PROVERA SAOSNOSTI LINIJSKIH PUMPNIH AGREGATA19.11.2019. do 11:30 časova
JN MV - 2019 - 092 - SERVISIRANjE RAJDERA, KOSAČICE, TRIMERA, MOTORNE TESTERE I MOTORNE PRSKALICE SA NABAVKOM REZERVNIH DELOVA

13.11.2019. do 09:30 časova
JN MV - 2019 - 099 - NABAVKA NOVOGODIŠNjIH SLATKIH PAKETIĆA

14.11.2019. do 09:30 časova
JN MV - 2019 - 100 - NABAVKA NOVOGODIŠNjIH POKLON VAUČERA ZA DECU DO 15 GODINA
Partija 1: Sportska oprema
Partija 2: Mešovita roba
14.11.2019. do 11:30 časova
JN MV - 2019 - 101 - VANREDNI LEKARSKI PREGLEDI
Partija 1 - Beograd: Vanredni lekarski pregledi-Sistematski pregledi
Partija 2 - Novi Sad: Vanredni lekarski pregledi-Sistematski pregledi
25.11.2019. do 09:30 časova
JN MV - 2019 - 096 - TROŠKOVI ATESTIRANjA
Partija 1: Ispitivanje i servisiranje protivplamenih osigurača i disajnih i sigurnosnih ventila sa izdavanjem potrebnih izveštaja o ispravnosti
Partija 2: Etaloniranje manometara i vakuummetara sa izdavanjem adekvatnih uverenja o etaloniranju
18.11.2019. do 11:30 časova
JN MV - 2019 - 097 - TROŠKOVI BAŽDARENjA-OVERAVANjE MERILA PROTOKA SA IZDAVANjEM UVERENjA O OVERAVANjU MERILA22.11.2019. do 09:30 časova
JN MV - 2019 - 098 - BAŽDARENjE-OVERAVANjE KOLSKO VAGONSKE VAGE TIP KV 100 E SA IZDAVANjEM UVERENjA O OVERAVANjU MERILA22.11.2019. do 11:30 časova
JN MV - 2019 - 104 - SERVIS ELEKTROMOTORA LINIJSKOG PUMPNOG AGREGATA P560315.11.2019. do 13:30 časova
JN MV - 2019 - 103 - REVIZIJA I OPTIMIZACIJA ISO 27001 DOKUMENTACIJE18.11.2019. do 13:30 časova
JN MV - 2019 - 102 - ODRŽAVANJE UPS UREĐAJA I BATERIJSKIH PAKETA NAMENJENIH ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE KOMUNIKACIONE OPREME21.11.2019. do 09:30 časova
JN MV - 2019 - 106 - SREDSTVA ZA ODMAŠĆIVANJE I ČIŠĆENJE21.11.2019. do 11:30 časova
JN MV - 2019 - 105 - IZRADA DOKUMENTACIJE ZA ZOP I BIZR21.11.2019. do 13:30 časova
JN MV - 2019 - 107 - ODRŽAVANjE SISTEMA MERNE STANICE I MERILA PROTOKA28.11.2019. do 11:30 časova
JN MV - 2019 - 111 - TROŠKOVI REKLAME I PROPAGANDE - PROPAGANDNI MATERIJAL SA LOGOM02.12.2019. do 09:30 časova
JN MV - 2019 - 112 - TROŠKOVI KANCELARIJSKOG MATERIJALA02.12.2019. do 11:30 časova
JN MV - 2019 - 110 - SOFTVER ZA KRAJNjE KORISNIKE06.12.2019. do 09:30 časova
JN MV - 2019 - 108 - REZERVNI DELOVI ZA KOTLARNICE
09.12.2019. do 11:30 časova
JN MV - 2019 - 109 - SREDSTVA TEHNIČKE HEMIJE11.12.2019. do 09:30 časova
JN MV - 2019 - 116 - REZERVNI DELOVI ZA ELEKTRIČNE AKTUATORE10.12.2019. do 09:30 časova
JN MV - 2019 - 117 - ODRŽAVANjE KOTLOVSKOG POSTROJENjA
10.12.2019. do 11:30 časova
JN MV - 2019 - 118 - NABAVKA USLUGE SERVISIRANjA RAJDERA, KOSAČICE, TRIMERA, MOTORNE TESTERE I MOTORNE PRSKALICE SA NABAVKOM REZERVNIH DELOVA10.12.2019. do 13:30 časova
JN MV - 2019 - 122 - NABAVKA HTZ OPREME17.12.2019. do 09:30 časova
JN MV - 2019 - 113 - ODRŽAVANjE PUTNIČKIH VOZILA FIAT20.12.2019. do 09:30 časova
JN MV - 2019 - 114 - ODRŽAVANjE PUTNIČKOG VOZILA AUDI
18.12.2019. do 11:30 časova
JN MV - 2019 - 115 - ODRŽAVANjE PUTNIČKIH VOZILA ŠKODA18.12.2019. do 13:30 časova
JN MV - 2019 - 121 - NABAVKA I UGRADNjA KLIMA UREĐAJA17.12.2019. do 11:30 časova
JN MV - 2019 - 120 - SREDSTVA ZA PODMAZIVANJE18.12.2019. do 09:30 časova
JN MV - 2019 - 119 - TEHNIČKO ODRŽAVANJE OBJEKATA
Partija 1 - Tehničko održavanje objekata u Beogradu i Pančevu
Partija 2 - Tehničko održavanje objekata u Novom Sadu
19.12.2019. do 09:30 časova
JN MV - 2019 - 123 - RAZNI BRAVARSKI RADOVI
23.12.2019. do 11:30 časova
JN MV - 2019 - 124 - TROŠKOVI REKLAME I PROPAGANDE - PROPAGANDNI MATERIJAL SA LOGOM23.12.2019. do 09:30 časova
JN MV - 2019 - 125 - TROŠKOVI KANCELARIJSKOG MATERIJALA23.12.2019. do 11:30 časova
JN MV - 2019 - 061 - USLUGA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA 26.12.2019. do 11:30 časova
JN MV - 2019 - 126 - REZERVNI DELOVI ZA KOTLARNICE
13.01.2020. do 09:30 časova
JN MV - 2019 - 127 - NABAVKA REŽIJSKOG MATERIJALA13.01.2020. do 11:30 časova
JN MV - 2019 - 130 - NABAVKA USLUGE SERVISIRANjA RAJDERA, KOSAČICE, TRIMERA, MOTORNE TESTERE I MOTORNE PRSKALICE SA NABAVKOM REZERVNIH DELOVA14.01.2020. do 11:30 časova
JN MV - 2019 - 128 - NABAVKA I ZAMENA PROZORA I VRATA15.01.2020. do 09:30 časova
JN MV - 2019 - 129 - TROŠKOVI USLUGE OPTIMIZACIJE ŠTAMPE U TRANSNAFTA AD27.01.2020. do 09:30 časova
JN MV - 2019 - 131 - TROŠKOVI USLUGE MOBILNE TELEFONIJE07.02.2020. do 09:30 časova
JN MV - 2019 - 132 - TROŠKOVI USLUGE FIKSNE TELEFONIJE07.02.2020. do 11:30 časova
Naziv tendera Rok za dostavljanje ponude
JN MV - 2018 - 002 - SERVIS VN ELEKTROMOTORA P-560303.04.2018. do 13:30 časova
JN MV - 2018 - 001 - NABAVKA I UGRADNjA KLIMA UREĐAJA29.03.2018. do 09:30 časova
JN MV - 2018 - 005 - PREGLED I ISPITIVANJE SISTEMA KATODNE ZAŠTITE30.03.2018. do 11:30 časova
JN MV - 2018 - 003 - NABAVKA DETEKTORA CEVI I KABLOVA
05.04.2018. do 09:30 časova
JN MV - 2018 - 004 - SREDSTVA ZA PODMAZIVANJE03.04.2018. do 09:30 časova
JN MV - 2018 - 006 - POPRAVKA ŽIČANE OGRADE, STUBOVA I KAPIJE NA MSPA02.04.2018. do 11:30 časova
JN MV - 2018 - 007 - REMONT TRANSFORMATORA 8 MVA I 630 KVA


03.04.2018. do 11:30 časova
JN MV - 2018 - 008 - SANACIJA KROVNE KONSTRUKCIJE UPRAVNE ZGRADE NA MERNOJ STANICI PANČEVO
10.04.2018. do 09:30 časova
JN MV - 2018 - 009 - SERVISIRANJE KLIMA UREĐAJA
10.04.2018. do 11:30 časova
JN MV - 2018 - 010 - ISPITIVANjE PANIK RASVETE

27.04.2018. do 09:30 časova
JN MV - 2018 - 011 - KANCELARIJSKI NAMEŠTAJ ZA ZGRADU VATROGASNICE
08.05.2018. do 11:30 časova
JN MV - 2018 - 014 - SANACIJA KROVNE KONSTRUKCIJE UPRAVNE ZGRADE NA MERNOJ STANICI PANČEVO
08.05.2018. do 09:30 časova
JN MV - 2018 - 013 - NABAVKA ELEKTRIČNIH AKTUATORA
08.05.2018. do 13:30 časova
JN MV - 2018 - 012 - NABAVKA KABLOVA09.05.2018. do 11:30 časova
JN MV - 2018 - 016 - OSPOSOBLJAVANJE NAPAJANJA I IZRADA KOMANDNOG ORMANA ZA ELEKTROMOTORE PUMPI ZAULJENE KANALIZACIJE11.05.2018. do 11:30 časova
JN MV - 2018 - 015 - IZRADA JEDNOPOLNIH ŠEMA ZA RAZVODNE ORMARE U POSLOVNIM OBJEKTIMA JP TRANSNAFTA
11.05.2018. do 13:30 časova
JN PP - 2018 - 001 - USLUGE MARKIRANJA ROBE11.05.2018. do 09:30 časova
JN MV - 2018 - 019 - PENILO ZA GAŠENJE POŽARA04.06.2018. do 09:30 časova
JN MV - 2018 - 018 - PREGLED VIDA05.06.2018. do 09:30 časova
JN MV - 2018 - 021 - TERENSKO VOZILO - 1 komad08.06.2018. do 09:30 časova
JN MV - 2018 - 020 - ZAMENA TELEFONA U EX IZVEDBI U R ZONI U SKPG LEDINCI08.06.2018. do 11:30 časova
JN MV - 2018 - 022 - DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA I HEMIJSKO UNIŠTAVANjE KOROVA
07.06.2018. do 09:30 časova
JN MV - 2018 - 023 - POTROŠNI BRAVARSKI MATERIJAL
07.06.2018. do 11:30 časova
JN MV - 2018 - 024 - SANACIJA KROVNE KONSTRUKCIJE UPRAVNE ZGRADE NA MERNOJ STANICI PANČEVO
12.06.2018. do 09:30 časova
JN MV - 2018 - 025 - IZRADA JEDNOPOLNIH ŠEMA ZA RAZVODNE ORMARE U POSLOVNIM OBJEKTIMA JP TRANSNAFTA 12.06.2018. do 11:30 časova
JN MV - 2018 - 026 - OSPOSOBLJAVANJE NAPAJANJA I IZRADA KOMANDNOG ORMANA ZA ELEKTROMOTORE PUMPI ZAULJENE KANALIZACIJE 12.06.2018. do 13:30 časova
JN MV - 2018 - 028 - NABAVKA AUTO GUMA SA USLUGAMA ZAMENE18.06.2018. do 11:30 časova
JN MV - 2018 - 030 - IZRADA ELABORATA O ZONAMA OPASNOSTI I PRAVILNIKA25.06.2018. do 09:30 časova
JN MV - 2018 - 031 - NABAVKA PUTNIČKOG VOZILA - 1 komad25.06.2018. do 11:30 časova
JN MV - 2018 - 032 - ISPITIVANjE NA HVP, KONTROLA, SERVIS I POPRAVKA MOBILNIH UREĐAJA ZA GAŠENjE POŽARA (PP APARATA) I ISPITIVANjE HIDRANTSKIH INSTALACIJA
26.06.2018. do 09:30 časova
JN MV - 2018 - 027 - SERVIS I ODRŽAVANjE POLjOPRIVREDNOG TRAKTORA SA PRIKLjUČNIM UREĐAJIMA I PRIKOLICOM SA NABAVKOM REZERVNIH DELOVA02.07.2018. do 11:30 časova
JN MV - 2018 - 029 - NABAVKA USLUGE SERVISIRANjA BAŠTENSKOG TRAKTORA, ROTACIONE KOSAČICE I MOTORNE TESTERE SA NABAVKOM REZERVNIH DELOVA
05.07.2018. do 09:30 časova
JN MV - 2018 - 033 - REVIZIJA REDOVNIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA JP TRANSNAFTA PANČEVO ZA PERIOD OD 01.01.2018. DO 31.12.2018. GODINE UZ IZRAŽAVANjE REVIZORSKOG MIŠLjENjA09.07.2018. do 11:30 časova
JN MV - 2018 - 034 - ISPITIVANJE OSVETLENJA, MIKROKLIME, FIZIČKIH I HEMIJSKIH ŠTETNOSTI13.07.2018. do 09:30 časova
JN MV - 2018 - 035 - ZBRINJAVANJE ZAULJENIH VODA IZ SISTEMA TEHNOLOŠKE KANALIZACIJE NA TNS17.07.2018. do 09:30 časova
JN MV - 2018 - 036 - NABAVKA NOVIH GAS DETEKTORA17.07.2018. do 11:30 časova
JN MV - 2018 - 037 - SERVIS ISPRAVLjAČA AKUMULATORSKIH BATERIJA
Partija 1- SERVIS ISPRAVLjAČA AKUMULATORSKIH BATERIJA U TRAFOSTANICI TNS
Partija 2 - SERVIS ISPRAVLjAČKO - INVERTORSKOG POSTROJENjA AKU - BATERIJA U ENERGETSKOJ SALI NA TNS
27.07.2018. do 09:30 časova
JN MV - 2018 - 039 - NABAVKA USLUGE PRENOSA PODATAKA I PRISTUPA INTERNETU
08.08.2018. do 09:30 časova
JN MV - 2018 - 038 - OVERA MERILA PROTOKA – KOMPAKT PRUVEROM NA MSPA
08.08.2018. do 11:30 časova
JN MV - 2018 - 040 - NABAVKA STRUČNE LITERATURE
09.08.2018. do 09:30 časova
JN MV - 2018 - 041 - ODRŽAVANjE RAČUNARSKE OPREME
09.08.2018. do 11:30 časova
JN MV - 2018 - 043 - NABAVKA USLUGE ODRŽAVANjA I RAZVOJA INTERNOG WEB PORTALA
09.08.2018. do 13:30 časova
JN MV - 2018 - 042 - NABAVKA HTZ OPREME - NABAVKA ORMARIĆA PRVE POMOĆI
15.08.2018. do 09:30 časova
JN MV - 2018 - 044 - PERIODIČNI LEKARSKI PREGLEDI15.08.2018. do 11:30 časova
JN MV - 2018 - 046 - NABAVKA REZERVNIH DELOVA ZA LINIJSKE PUMPNE AGREGATE
16.08.2018. do 09:30 časova
JN - MV - 2018 - 045 - ISPITIVANjE I BAŽDARENjE VENTILA SIGURNOSTI16.08.2018. do 11:30 časova.
JN - MV - 2018 - 047 - SERVIS VN ELEKTROMOTORA P-560116.08.2018. do 13:30 časova.
JN MV - 2018 - 050 - REVIZIJA REDOVNIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA JP TRANSNAFTA PANČEVO ZA PERIOD OD 01.01.2018. DO 31.12.2018. GODINE UZ IZRAŽAVANjE REVIZORSKOG MIŠLjENjA20.08.2018. do 09:30
JN MV - 2018 - 052 - SERVIS ISPRAVLjAČA AKUMULATORSKIH BATERIJA
Partija 1- SERVIS ISPRAVLjAČA AKUMULATORSKIH BATERIJA U TRAFOSTANICI TNS
Partija 2 - SERVIS ISPRAVLjAČKO - INVERTORSKOG POSTROJENjA AKU - BATERIJA U ENERGETSKOJ SALI NA TNS
22.08.2018. do 09:30
JN MV - 2018 - 049 - SERVIS DIZEL AGREGATA U TRAFOSTANICI20.08.2018. do 11:30
JN MV - 2018 - 053 - ZBRINjAVANjE ZAULjENIH VODA IZ SISTEMA TEHNOLOŠKE KANALIZACIJE NA TNS28.08.2018. do 09:30
JN MV - 2018 - 051 - POPRAVKA ŽIČANE OGRADE OKO TNS29.08.2018. do 09:30
JN MV - 2018 - 054 - SREDSTVA ZA PODMAZIVANjE31.08.2018. do 09:30
JN MV - 2018 - 048 - REZERVNI DELOVI INSTRUMENTACIONE OPREME - EX BARIJERE
04.09.2018. do 09:30
JN MV - 2018 - 055 - TROŠKOVI BAŽDARENjA - OVERAVANjE KOLSKO VAGONSKE VAGE TIP KV 100E SA IZDAVANjEM UVERENjA O OVERAVANjU MERILA06.09.2018. do 09:30
JN MV - 2018 - 058 - SERVISNI PREGLED KOTLOVSKOG POSTROJENjA04.09.2018. do 11:30
JN MV - 2018 - 056 - REZERVNI DELOVI INSTRUMENTACIONE OPREME06.09.2018. do 11:30
JN MV - 2018 - 057 - ODRŽAVANjE UPS UREĐAJA I BATERIJSKIH PAKETA NAMENjENIH ZA BESPREKIDNO NAPAJANjE KOMUNIKACIONE OPREME06.09.2018. do 13:30
JN MV - 2018 - 063 - NABAVKA UGOSTITELjSKIH USLUGA U PANČEVU
03.09.2018. do 11:30
JN MV - 2018 - 059 - DIJAGNOSTIKA I SERVIS LINIJSKIH PUMPNIH AGREGATA
Partija 1 - DIJAGNOSTIKA I SERVIS LINIJSKIH PUMPNIH AGREGATA P-5602 I P-5603
Partija 2 - SERVIS HLADNJAKA LINIJSKIH PUMPNIH AGREGATA

11.09.2018. do 09:30
JN MV - 2018 - 062 - SREDSTVA ZA ODMAŠĆIVANjE I ČIŠĆENjE11.09.2018. do 11:30
JN MV - 2018 - 064 - HOTELSKI SMEŠTAJ (POSREDOVANjE PRI REZERVACIJI HOTELSKOG SMEŠTAJA ZA SLUŽBENA PUTOVANjA)10.09.2018. do 09:30
JN MV - 2018 - 065 - AVIO KARTE (POSREDOVANjE PRI REZERVACIJI AVIO KARATA)
10.09.2018. do 11:30
JN MV - 2018 - 060 - USLUGA TEHNIČKOG ODRŽAVANjA
12.09.2018. do 09:30
JN MV - 2018 - 067 - SREDSTVA ZA PODMAZIVANJE01.10.2018. do 09:30
JN MV - 2018 - 066 - REZERVNI DELOVI ZA ELEKTRIČNE AKTUATORE
02.10.2018. do 11:30
JN MV - 2018 - 069 - NABAVKA USLUGE SERVISIRANjA RAJDERA, KOSAČICE, TRIMERA, MOTORNE TESTERE I MOTORNE PRSKALICE SA NABAVKOM REZERVNIH DELOVA02.10.2018. do 13:30
JN MV - 2018 - 068 - NABAVKA I ZAMENA KONDENZATORSKIH BATERIJA U TRAFOSTANICI NA TERMINALU NOVI SAD
04.10.2018. do 11:30
JN MV - 2018 - 061 - TEHNIČKO ODRŽAVANjE OBJEKATA
Partija 1 – Tehničko održavanje objekata u Beogradu i Pančevu
Partija 2 – Tehničko održavanje objekata u Novom Sadu i Ledincima
23.10.2018. do 09:30
JN MV - 2018 - 070 - VIBRODIJAGNOSTIČKA KONTROLA I PROVERA SAOSNOSTI LINIJSKIH PUMPNIH AGREGATA
23.10.2018. do 11:30
JN MV - 2018 - 073 - POTROŠNI MATERIJAL ZA ELEKTRO RADOVE
25.10.2018. do 09:30
JN MV - 2018 - 071 - KONTROLA I SERVIS STABILNOG SISTEMA ZA GAS DETEKCIJU
23.10.2018. do 13:30
JN MV - 2018 - 072 - ODRŽAVANjE ZELENIH POVRŠINA
26.10.2018. do 09:30
JN MV - 2018 - 074 - ANGAŽOVANjE IMENOVANOG TELA ZA PERIODIČNI SPOLjAŠNjI I UNUTRAŠNjI PREGLED KOTLOVSKOG POSTROJENjA
25.10.2018. do 11:30
JN MV - 2018 - 075 - USLUGE ODRŽAVANjA ASW:DOMINUS SOFTVERA
30.10.2018. do 09:30
JN MV - 2018 - 078 - NABAVKA I ZAMENA KONDENZATORSKIH BATERIJA U TRAFOSTANICI NA TERMINALU NOVI SAD
30.10.2018. do 11:30
JN MV - 2018 - 080 - NABAVKA NOVOGODIŠNjIH SLATKIH PAKETIĆA06.11.2018. do 09:30
JN MV - 2018 - 081 - NABAVKA NOVOGODIŠNjIH POKLON VAUČERA ZA DECU DO 15 GODINA
Partija 1: Sportska oprema
Partija 2: Mešovita roba
06.11.2018. do 11:30
JN MV - 2018 - 076 - ISPITIVANjE GROMOBRANSKIH INTALACIJA, OTPORA UZEMLjENjA I EKVIPOTENCIJALIZACIJE I EVENTUALAN POPRAVAK NEISPRAVNIH INSTALACIJA
05.11.2018. do 09:30
JN MV - 2018 - 077 - PREGLED PROTIVEKSPLOZIJSKO ZAŠTIĆENE OPREME ZA RAD KOJA SE KORISTI U TEHNOLOŠKIM PROCESIMA (EX OPREMA)
05.11.2018. do 11:30
JN MV - 2018 - 079 - TROŠKOVI GODIŠNJEG NADZORA ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 I ISO 50001 I RESERTIFIKACIJE ISO 2700102.11.2018. do 11:30
JN MV -2018 - 085 - KONTROLA I SERVIS STABILNOG SISTEMA ZA GAS DETEKCIJU U SKLADIŠTU POGONSKOG GORIVA - SkPG Ledinci13.11.2018. do 11:30
JN MV - 2018 - 083 - IZRADA DOKUMENTACIJE ZA ZOP I BIZR- IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA OPREMU POD PRITISKOM-REZERVOAR KOMPRESORA (NAKNADNA ZBIRKA ISPRAVA)
14.11.2018. do 09:30
JN MV - 2018 - 084 - ODRŽAVANjE SISTEMA CENTRALNOG GREJANjA SA NABAVKOM REZERVNIH DELOVA
14.11.2018. do 11:30
JN MV - 2018 - 082 - ISPITIVANjE OPREME ZA RAD ( el. rukavice, čizme, motke, dizalice)13.11.2018. do 13:30
JN MV - 2018 - 086 - TROŠKOVI BAŽDARENjA-OVERAVANjE MERILA PROTOKA SA IZDAVANjEM UVERENjA O OVERAVANjU MERILA
15.11.2018. do 11:30
JN MV - 2018 - 088 - REZERVNI DELOVI ZA MAŠINSKU OPREMU21.11.2018. do 09:30
JN MV - 2018 - 087 - IZRADA ELABORATA UGRADNjE KATODNE ZAŠTITE PONTONA U MGO ZONI SKLADIŠTA LEDINCI SA UGRADNjOM
23.11.2018. do 09:30
JN MV - 2018 - 090 - ODRŽAVANjE RADARSKIH MERILA NIVOA REZERVOARA (REDOVNI SERVISI I BAŽDARENjE)
27.11.2018. do 09:30
JN MV - 2018 - 089 - POTROŠNI ELEKTRO MATERIJAL28.11.2018. do 09:30
JN MV - 2018 - 094 - KANCELARIJSKI MATERIJAL - POSLOVNA GALANTERIJA
27.11.2018. do 11:30
JN MV - 2018 - 096 - TROŠKOVI REKLAME I PROPAGANDE -
PROPAGANDNI MATERIJAL SA LOGOM
27.11.2018. do 13:30
JN MV - 2018 - 093 - ODRŽAVANjE KOTLOVSKOG POSTROJENjA05.12.2018. do 09:30
JN MV - 2018 - 098 - ODRŽAVANjE SISTEMA CENTRALNOG GREJANjA SA NABAVKOM REZERVNIH DELOVA
03.12.2018. do 11:30
JN MV - 2018 - 091 - ODRŽAVANjE SISTEMA MERNE STANICE I MERILA PROTOKA
05.12.2018. do 11:30
JN MV - 2018 - 095 - TROŠKOVI ATESTIRANjA
Partija 1- Ispitivanje i servisiranje protivplamenih osigurača i disajnih i sigurnosnih ventila sa izdavanjem potrebnih izveštaja o ispravnosti
Partija 2- Etaloniranje manometara i vakuummetara sa izdavanjem adekvatnih uverenja o etaloniranju
06.12.2018. do 09:30
JN MV - 2018 - 101 - ODRŽAVANjE PUTNIČKIH VOZILA FIAT
12.12.2018. do 09:30
JN MV - 2018 - 102 - ODRŽAVANjE PUTNIČKOG VOZILA AUDI
12.12.2018. do 11:30
JN MV - 2018 - 103 - ODRŽAVANjE PUTNIČKIH VOZILA ŠKODA
12.12.2018. do 13:30
JN MV - 2018 - 097 - TROŠKOVI KONSULTANTSKIH USLUGA - AKTUAR REZERVISANjE ZA NAKNADE I DRUGE BENEFICIJE ZAPOSLENIH U SKLADU SA MRS 1906.12.2018. do 11:30
JN MV - 2018 - 104 - VANREDNI LEKARSKI PREGLEDI
Partija 1- Beograd: Vanredni lekarski pregledi-Sistematski pregledi
Partija 2- Novi Sad: Vanredni lekarski pregledi-Sistematski pregledi
13.12.2018. do 09:30
JN MV - 2018 - 107 - NABAVKA HTZ OPREME
13.12.2018. do 11:30
JN MV - 2018 - 092 - ODRŽAVANJE SISTEMA ZA GAŠENJE POŽARA I HIDRANTSKIH INSTALACIJA18.12.2018. do 09:30
JN MV - 2018 - 099 - SREDSTVA TEHNIČKE HEMIJE18.12.2018. do 11:30
JN MV - 2018 - 109 - REZERVNI DELOVI ZA MERNE SISTEME
25.12.2018. do 09:30
JN MV - 2018 - 106 - NABAVKA KABLOVA21.12.2018. do 09:30
JN MV - 2018 - 105 - POTROŠNI BRAVARSKI MATERIJAL
21.12.2018. do 11:30
JN MV - 2018 - 110 - IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ESD
28.12.2018. do 11:30
JN MV - 2018 - 115 - TROŠKOVI SELIDBE09.01.2019. do 09:30
JN MV - 2018 - 100 - REKONSTRUKCIJA PAROVODNOG SISTEMA GREJANjA NA MERNOJ STANICI PANČEVO
11.01.2019. do 11:30
JN MV - 2018 - 116 - REZERVNI DELOVI ZA MERNE INSTRUMENTE
17.01.2019. do 11:30
JN MV - 2018 - 111 - NABAVKA OPREME ZA VoIP TELEFONIJU10.01.2019. do 11:30
JN MV - 2018 - 108 - IZRADA DOPUNE AKTA O PROCENI RIZIKA16.01.2019. do 09:30
JN MV - 2018 - 117 - IZRADA KUTIJA ZA KONTROLNO MERNE STUBOVE SISTEMA KATODNE ZAŠTITE25.01.2019. do 09:30
JN MV - 2018 - 114 - USLUGE OPTIMIZACIJE ŠTAMPE28.01.2019. do 09:30
JN MV - 2018 - 118 - USLUGE FIKSNE TELEFONIJE30.01.2019. do 11:30
JN MV - 2018 - 119 - USLUGE MOBILNE TELEFONIJE28.01.2019. do 13:30
JN MV - 2018 - 112 - NABAVKA STRUČNE LITERATURE04.02.2019. do 09:30
JN MV - 2018 - 113 - STRUČNA LITERATURA01.02.2019. do 11:30
Naziv tendera Rok za dostavljanje ponude
JN MV - 2017 - 125 - TELEFONSKE USLUGE
Partija 1 – Usluga mobilne telefonije
Partija 2 – Usluga javne fiksne telefonije
22.01.2018. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 124 - USLUGE OPTIMIZACIJE ŠTAMPE18.01.2018. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 127 - KONTROLA, ISPITIVANjE, SERVIS I POPRAVKA STABILNIH SISTEMA ZA DOJAVU I GAŠENjE POŽARA I ISPITIVANjE PANIK RASVETE
Partija 1–Kontrola, ispitivanje, servis i popravka stabilnih sistema za dojavu i gašenje požara
Partija 2 - Ispitivanje panik rasvete
17.01.2018. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 126 - USLUGE ODRŽAVANjA SISTEMSKOG I KLIJENTSKOG SOFTVERA
17.01.2018. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 137 - NABAVKA KERAMIKE SA UGRADNjOM NA SVA TRI ULAZA U UPRAVNU ZGRADU, NA TERASI I ULASKU U KOMANDNO UPRAVLjAČKI OBJEKAT I U OBJEKTU RADIONICA SA LABORATORIJOM NA SKLADIŠTU LEDINCI.11.01.2018. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 136 - NABAVKA BRAVARSKOG I ELEKTRIČARSKOG ALATA11.01.2018. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 134 - REKONSTRUKCIJA INSTRUMENTACIONIH ORMARA NA TNS
10.01.2018. do 13:30 časova
JN MV - 2017 - 133 - REZERVNI DELOVI INSTRUMENTACIONE OPREME-TRANSMITERI PRITISKA
10.01.2018. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 135 - TROŠKOVI KONSULTANTSKIH USLUGA - REZERVISANJE ZA NAKNADE I DRUGE BENЕFICIJE ZAPOSLENIH U SKLADU SA MRS 19
25.12.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 132 - REZERVNI DELOVI ZA MERNE SISTEME
22.12.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 130 - NABAVKA HTZ OPREME22.12.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 131 - ISPITIVANjE I POPRAVKA (ZAMENA DELOVA ILI DELA INSTALACIJE) STABILNOG I POLUSTABILNOG SISTEMA ZA GAŠENjE POŽARA21.12.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 120 - VANREDNI LEKARSKI PREGLEDI20.12.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 122 - NABAVKA AKTIVNE MREŽNE OPREME ZA LOKACIJE JP TRANSNAFTA
19.12.2017. do 13:30 časova
JN MV - 2017 - 129 - NAMEŠTAJ ZA MAGACINSKI PROSTOR
20.12.2017. do 13:30 časova
JN MV - 2017 - 128 - KANCELARIJSKI NAMEŠTAJ
20.12.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 121 - NABAVKA VIDEO KONFERENCIJSKOG SISTEMA SA USLUGOM INSTALACIJE I PODEŠAVANjA
19.12.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 123 - TROŠKOVI KANCELARIJSKOG MATERIJALA - POSLOVNA GALANTERIJA15.12.2017. do 13:30 časova
JN MV - 2017 - 119 - NADOGRADNjA SOFTVERSKIH LICENCI NA VEEAM AVAILABILITY SUITE UZ JEDNOGODIŠNjE ODRŽAVANjE LICENCI19.12.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 111 - REZERVNI DELOVI ZA PROCESNI TELEKOMUNIKACIONI SISTEM - SFP MODULI18.12.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 117 - ODRŽAVANjE PUTNIČKIH VOZILA ŠKODA14.12.2017. do 13:30 časova
JN MV - 2017 - 116 - ODRŽAVANjE PUTNIČKIH VOZILA AUDI14.12.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 115 - ODRŽAVANjE PUTNIČKIH VOZILA FIAT14.12.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 108 - REZERVNI DELOVI ZA MAŠINSKU OPREMU-NABAVKA FILTERSKIH ULOŽAKA13.12.2017. do 13:30 časova
JN MV - 2017 - 114 - SERVISIRANjE I POPRAVKE INSTRUMENTACIONE OPREME I SISTEMA ZA NADZOR I UPRAVLjANjE(SCADA, PLC)-DOLICENCIRANjE OPC SERVERA


12.12.2017. do 13:30 časova
JN MV - 2017 - 110 - ODRŽAVANjE ZELENIH POVRŠINA18.12.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 098 - ODRŽAVANjE SISTEMA MERNE STANICE I MERILA PROTOKA
12.12.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 118 - ANGAŽOVANJE IMENOVANOG TELA ZA PERIODIČNI SPOLJAŠNJI PREGLED KOTLOVSKOG POSTROJENJA13.12.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 112 - NABAVKA TONERA ZA ŠTAMPAČE
12.12.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 102 - ODRŽAVANJE BRAVARIJE U M I R ZONI13.12.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 109 - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
11.12.2017. do 13:30 časova
JN MV - 2017 - 105 - UPGRADE SOFTVERA SCADA
11.12.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 113 - IZRADA KAPA - FOLIJA ZA STACIONAŽNE STUBOVE
08.12.2017. do 13:30 časova
JN MV - 2017 - 107 - NABAVKA POTROSNOG BRAVARSKOG MATERIJALA08.12.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 106 - NABAVKA BRAVARSKOG I ELEKTRIČARSKOG ALATA08.12.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 100 - REMONT ISTAKAČKIH RUKU PO ELABORATU04.12.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 101 - IZRADA ELABORATA, NABAVKA I UGRADNjA OPREME PREMA ELABORATU SISTEMA ZA RASVETU U R I M ZONI SKLADIŠTA LEDINCI07.12.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 104 - REZERVNI DELOVI ZA MERNE SISTEME
27.11.2017. do 13:30 časova
JN MV - 2017 - 099 - ODRŽAVANjE RADARSKIH MERILA NIVOA REZERVOARA (REDOVNI SERVISI I BAŽDARENjE)
23.11.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 103 - ODRŽAVANJE PUTNIČKOG VOZILA LADA NIVA21.11.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 097 - ODRŽAVANjE KOTLOVSKOG POSTROJENjA20.11.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 096 - TEHNIČKO ODRŽAVANJE OBJEKATA
20.11.2017. do 13:30 časova
JN MV - 2017 - 095 - POPRAVKA ŽIČANE OGRADE OKO TERMINALA NOVI SAD
13.11.2017. do 13:30 časova
JN MV - 2017 - 090 - ODRŽAVANjE ZELENIH POVRŠINA
13.11.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 092- NABAVKA NOVOGODIŠNjIH POKLON VAUČERA ZA DECU DO 15 GODINA
Partija 1-Sportska oprema
Partija 2-Mešovita roba
10.11.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 091 - NABAVKA NOVOGODIŠNjIH SLATKIH PAKETIĆA
10.11.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 094 - REZERVNI DELOVI ZA ELEKTRIČNE AKTUATORE
09.11.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 093 - TROŠKOVI ATESTIRANjA
Partija 1- Ispitivanje protivplamenih osigurača i disajnih i sigurnosnih ventila sa izdavanjem potrebnih izveštaja o ispravnosti
Partija 2- Etaloniranje manometara i vakuummetara sa izdavanjem adekvatnih uverenja o etaloniranju
09.11.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 089 - SERVIS VN ELEKTROMOTORA P-5602
06.11.2017. do 13:30 časova
JN MV - 2017 - 088 - TROŠKOVI BAŽDARENjA-OVERAVANjE MERILA PROTOKA SA IZDAVANjEM UVERENjA O OVERAVANjU MERILA
06.11.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 086 - NABAVKA SREDSTAVA VEZE
06.11.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 087 - IZRADA KAPA - FOLIJA ZA STACIONAŽNE STUBOVE
03.11.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 073 - NABAVKA KERAMIKE SA UGRADNJOM NA SVA TRI ULAZA U UPRAVNU ZGRADU, NA TERASI I ULASKU U KOMANDNO UPRAVLJAČKI OBJEKAT I U OBJEKTU RADIONICA SA LABORATORIJOM NA SKLADIŠTU LEDINCI02.11.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 072 - NABAVKA VRATA I PROZORA SA ZAMENOM I UGRADNJOM NA OBJEKTU RADIONICA SA LABORATORIJOM NA SKLADIŠTU LEDINCI02.11.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 083 - PREGLED I ISPITIVANJE EX OPREME (TERMINAL NOVI SAD, MERNA STANICA PANČEVO I BLOK STANICE)31.10.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 085 - KONTROLA I SERVIS STABILNOG SISTEMA ZA GAS DETEKCIJU
23.10.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 084 - USLUGE ODRŽAVANjA ASW SOFTVERA
23.10.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 082 - RAZVALNI ALAT 20.10.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 081 - IZRADA ELABORATA UGRADNjE KATODNE ZAŠTITE PONTONA U MGO ZONI SKLADIŠTA LEDINCI SA UGRADNjOM20.10.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 080 - KONTROLA I SERVIS STABILNOG SISTEMA ZA GAS DETEKCIJU16.10.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 078 - REZERVNI DELOVI ZA ELEKTRIČNE AKTUATORE
16.10.2017. do 13:30 časova
JN MV - 2017 - 077 - OTKLANjANjE NEDOSTATAKA PO REVIZIJI TRAFOSTANICA

04.10.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 071 - NABAVKA PUMPE02.10.2017. do 13:30 časova
JN MV - 2017 - 070 - ISPITIVANjE GROMOBRANSKIH INSTALACIJA, OTPORA UZEMLjENjA I EKVIPOTENCIJALIZACIJE I EVENTUALNI POPRAVAK NEISPRAVNIH INSTALACIJA02.10.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 075 - NABAVKA SOFTVERA TEAMVIEWER PREMIUM 1203.10.2017. do 13:30 časova
JN MV - 2017 - 069 - NABAVKA GAS DETEKTORA02.10.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 074 - NABAVKA TELEFONSKE CENTRALE I OPREME ZA TERMINAL NOVI SAD03.10.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 076 - NABAVKA SOFTVERA ZA NADGLEDANjE KOMUNIKACIONIH I INFRASTRUKTURNIH UREĐAJA I SERVISA03.10.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 068 – SERVISIRANjE KLIMA UREĐAJA29.09.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 064 - ODRŽAVANJE ŽIČANE OGRADE U R I M ZONI29.09.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 065 - NABAVKA I ZAMENA KONDENZATORSKIH BATERIJA U TRAFOSTANICI NA TERMINALU NOVI SAD04.10.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 067 - DIJAGNOSTIKA I SERVIS PUMPNIH AGREGATA27.09.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 063 - POPRAVKA ŽIČANE OGRADE OKO TERMINALA NOVI SAD25.09.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 066 - NABAVKA ELEKTRIČARSKOG ALATA25.09.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 059 - ISPITIVANJE EX OPREME20.09.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 057 - REZERVNI DELOVI INSTRUMENTACIONE OPREME - TRANSMITERI PRITISKA21.09.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 056 - UGRADNjA TRANSMITERA PRITISKA I DORADA SISTEMA ZA UPRAVLjANjE I DALjINSKI NADZOR NA MERNOJ STANICI PANČEVO21.09.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 062 - POTROŠNI MATERIJAL ZA ELEKTRO RADOVE13.09.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 061 - USLUGA GEODETSKOG SNIMANjA NAFTOVODA12.09.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 060 - USLUGA GEODETSKOG SNIMANjA NA MERNOJ STANICI PANČEVO12.09.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 058 - POTROŠNI MATERIJAL ZA ELEKTRO RADOVE
11.09.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 055 - NABAVKA UGOSTITELJSKIH USLUGA U PANČEVU
31.08.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 054 - NABAVKA I UGRADNjA KLIMA UREĐAJA
28.08.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 053 - HEMIJSKO PRANJE KOTLOVSKOG POSTROJENjA
28.08.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 050 - SERVISNI PREGLED KOTLOVSKOG POSTROJENjA
21.08.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 045 - REVIZIJA REDOVNIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA JP TRANSNAFTA PANČEVO ZA PERIOD OD 01.01.2017. DO 31.12.2017. GODINE UZ IZRAŽAVANjE REVIZORSKOG MIŠLjENjA
22.08.2017. do 13:30 časova
JN MV - 2017 - 049 - NABAVKA SOFTVERA ZA NADGLEDANJE KOMUNIKACIONIH I INFRASTRUKTURNIH UREĐAJA I SERVISA18.08.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 052 - NABAVKA USLUGE SERVISIRANjA RAJDERA, KOSAČICE, TRIMERA, MOTORNE TESTERE I MOTORNE PRSKALICE SA NABAVKOM REZERVNIH DELOVA
21.08.2017. do 13:30 časova
JN MV - 2017 - 048 - USLUGE ODRŽAVANjA INTRANET PORTALA 16.08.2017. do 13:30 časova
JN MV - 2017 - 051 - ISPITIVANjE I BAŽDARENjE VENTILA SIGURNOSTI
21.08.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 047 - ODRŽAVANjE RAČUNARSKE OPREME 16.08.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 040 - AVIO KARTE (POSREDOVANJE PRI REZERVACIJI AVIO KARATA)
23.08.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 046 - NABAVKA USLUGE PRENOSA PODATAKA I PRISTUPA INTERNETU18.08.2017. do 13:30 časova
JN MV - 2017 - 039 - HOTELSKI SMEŠTAJ (POSREDOVANJE PRI REZERVACIJI HOTELSKOG SMEŠTAJA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA)
22.08.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 043 - NABAVKA I ZAMENA PROZORA I VRATA NA TERMINALU NOVI SAD15.08.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 044 - NABAVKA POTROŠNOG BRAVARSKOG MATERIJALA14.08.2017. do 13:30 časova
JN MV - 2017 - 036 - USLUGA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA 08.08.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 041 - OVERA MERILA PROTOKA - KOMPAKT PRUVEROM NA MSPA08.08.2017. do 09:30 časova
JN - MV - 2017 - 042 - SERVIS I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNOG TRAKTORA SA PRIKLJUČNIM UREĐAJIMA I PRIKOLICOM SA NABAVKOM REZERVNIH DELOVA07.08.2017. do 13:30 časova
JN MV - 2017 - 038 - BAŽDARENJE KOLSKO VAGONSKE VAGE TIP KV 100 E SA IZDAVANJEM UVERENJA O OVERAVANJU MERILA 04.08.2017. do 13:30 časova
JN MV - 2017 - 037 - PERIODIČNI LEKARSKI PREGLEDI 04.08.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 033 - HEMIJSKO PRANJE KOTLOVSKOG POSTROJENJA 04.08.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 035 - NABAVKA I ZAMENA NISKONAPONSKOG POSTROJENJA U TRAFOSTANICI U ENERGETSKOJ SALI NA TNS31.07.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 034 - NABAVKA I ZAMENA RASVETE NA REFLEKTORSKIM STUBOVIMA TERMINALA NOVI SAD 31.07.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 032 - NABAVKA ZAPTIVKI 01.08.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 031 - SERVISIRANjE I POPRAVKA INSTRUMENTACIONE OPREME I SISTEMA ZA NADZOR I UPRAVLjANjE (SCADA, PLC) - BATERIJE UPS UREĐAJA 19.07.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 020 - SERVIS I ODRŽAVANjE POLjOPRIVREDNOG TRAKTORA SA PRIKLjUČNIM UREĐAJIMA I PRIKOLICOM SA NABAVKOM REZERVNIH DELOVA18.07.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 014 - NABAVKA USLUGE SERVISIRANJA BAŠTENSKOG TRAKTORA, TRIMERA I MOTORNE TESTERE SA NABAVKOM REZERVNIH DELOVA18.07.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 027 - REVIZIJA TRAFOSTANICE23.06.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 026 - REVIZIJA TRANSFORMATORA 630 kVA23.06.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 030 - NABAVKA I UGRADNjA KLIMA UREĐAJA22.06.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 029 - MODELOVANJE PROCESA STRATEGIJSKOG PLANIRANJA, POSLOVNOG PLANIRANJA, UPRAVLJANJA PERFORMANSOM I IMPLEMENTACIJA STRATEGIJE PREDUZEĆA UZ KORIŠĆENJE SOFTVERSKIH ALATA

Partija 1 : Nabavka usluge modelovanja procesa strategijskog planiranja, poslovnog planiranja, upravljanja performansom i implementacija strategije preduzeća uz korišćenje softverskih alata

Partija 2: Nabavka ARIS licence

12.06.2017. do 13:30 časova
JN MV - 2017 - 025 - DIJAGNOSTIKA VN ELEKTROMOTORA13.06.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 028 - BAŠTENSKI ALAT12.06.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 022 - NABAVKA REZERVNIH DELOVA ZA LINIJSKE I BUSTER PUMPNE AGREGATE09.06.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 024 - NABAVKA ROTACIONE KOSAČICE05.06.2017. do 12:30 časova
JN MV - 2017 - 023 - IZRADA PROCEDURA IZ OBLASTI ODBRANE I VANREDNIH SITUACIJA05.06.2017. do 10:30 časova
JN MV - 2017 - 021 - BAŠTENSKI ALAT25.05.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 018 - ISPITIVANJE, SERVIS I POPRAVKA PP APARATA I HIDRANATA22.05.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 019 - NABAVKA TRIMERA15.05.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 016 - PENILO ZA GAŠENJE POŽARA08.05.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 015 - UPOTREBA AZOTNOG POSTROJENJA - INERTIZACIJA OTPREMNE - KRACERSKE KUTIJE05.05.2017. do 11:30 časova
MODELOVANJE PROCESA STRATEGIJSKOG PLANIRANJA, POSLOVNOG PLANIRANJA, UPRAVLJANJA PERFORMANSOM I IMPLEMENTACIJA STRATEGIJE PREDUZEĆA UZ KORIŠĆENJE SOFTVERSKIH ALATA

Partija 1 - Nabavka usluge modelovanja procesa strategijskog planiranja, poslovnog planiranja, upravljanja performansom i implementacija strategije preduzeća uz korišćenje softverskih alata

Partija 2 - Nabavka ARIS licenci

05.05.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 017 - NABAVKA AUTO GUMA SA USLUGAMA ZAMENE03.05.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 013 - MERDEVINE VISINE 2 METRA24.04.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 006 - IZRADA PROCEDURA IZ OBLASTI ODBRANE I VANREDNIH SITUACIJA24.04.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 011 - SERVISIRANJE KLIMA UREĐAJA19.04.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 005 - TROŠKOVI KONSULTANTSKIH USLUGA - PROCENA VREDNOSTI KAPITALA12.04.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 009 - NABAVKA NADOGRADNJE BEŽIČNE MREŽE PO LOKACIJAMA10.04.2017. do 13:30 časova
JN MV - 2017 - 010 - SERVISIRANJE TRAKTORA, KOSAČICE, TRIMERA, MOTORNE TESTERE, MOTORNE PRSKALICE07.04.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 008 - NABAVKA SOPHOS UTM LICENCI SA JEDNOGODIŠNJIM ODRŽAVANJEM10.04.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 007 - NABAVKA AUTO GUMA SA USLUGAMA ZAMENE04.04.2017. do 13:30 časova
JN MV - 2017 - 004 - REKONSTRUKCIJA SPOLJNE RASVETE NA MERNOJ STANICI PANČEVO03.04.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 003 - OREZIVANJE I SEČA DRVEĆA I DRUGOG RASTINJA NA MERNOJ STANICI PANČEVO04.04.2017. do 11:30 časova
Naziv tendera Rok za dostavljanje ponude
JN MV - 2016 - 110 - IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE ZA VANREDNE SITUACIJE - BEZBEDNOST06.02.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2016 - 109 - IZGRADNJA SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE PERIMETARANA OBJEKTIMA VENTILACIONOG ŠAHTA-1 I VENTILACIONOG OTVORA ŠAHTA-2 ZMAJEVACIZ SASTAVA SKPG LEDINCI SA IZRADOM TEHNIČKE DOKUMENTACIJE03.02.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 102 - TELEFONSKE USLUGE:

Partija 1- Usluga mobilne telefonije

Partija 2-Usluge fiksne telefonije

01.02.2017. do 13:30 časova
JN MV - 2016 - 103 - USLUGE OPTIMIZACIJE ŠTAMPE01.02.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2016 - 104 - POVEZIVANJE SCADA IZMEĐU RGO I MGO01.02.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 099 - TROŠKOVI USLUGA POPRAVKE I ODRŽAVANJA ŽIČANE OGRADE U "M" I "R" ZONI26.01.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 106 - KONTROLA, ISPITIVANjE, SERVIS I POPRAVKA STABILNIH SISTEMA ZA DOJAVU I GAŠENjE POŽARA I PREGLED, ODRŽAVANjE I ZAMENA PANIK RASVETE

Partija 1 - Kontrola, ispitivanje, servis i popravka stabilnih sistema za dojavu i gašenje požara

Partija 2 - Pregled, održavanje i zamena panik rasvete

23.01.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 107 - SERVISIRANjE I POPRAVKE INSTRUMENTACIONE OPREME I SISTEMA ZA NADZOR I UPRAVLjANjE(SCADA,PLC)17.01.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2016 - 101 - NABAVKA USLUGE ODRŽAVANjA SOFTVERA17.01.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 098 - IZRADA PROJEKTA UGRADNjE KATODNE ZAŠTITE PONTONA U MGO ZONI SKLADIŠTA LEDINCI NA OSNOVU IDEJNOG PROJEKTA, UGRADNjA, ISHODOVANjE SAGLASNOSTI MINISTARSTVA ODBRANE16.01.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2016 - 100 - POTROŠNI MATERIJAL ZA ELEKTRO RADOVE16.01.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 097 - NABAVKA, UGRADNjA I KONFIGURISANjE OPREME ZA PRENOS PODATAKA SA UPRAVLjAČKOG ORMARA GASNE KOTLARNICE NA SCADA SERVER30.12.2016. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 090 - ZAMENA VENTILA 18ʺ NA OTPREMNOM KRACERSKOM MESTU NA TNS29.12.2016. do 11:30 časova
JN MV - 2016 - 092 - UPGRADE SCADA SA MIGRACIJOM NA NOVI OPERATIVNI SISTEM29.12.2016. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 094 - NABAVKA HTZ OPREME28.12.2016. do 11:30 časova
JN MV - 2016 - 096 - KANCELARIJSKI MATERIJAL - POSLOVNA GALANTERIJA23.12.2016. do 11:30 časova
JN MV - 2016 - 093 - NABAVKA HTZ OPREME28.12.2016. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 095 - PREGLED, BAŽDARENjE I IZDAVANjE POTREBNIH SERTIFIKATA ZA OPREMU I MERNE INSTRUMENTE I UREĐAJE22.12.2016. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 087 - IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE REKONSTRUKCIJE PAROVODNOG SISTEMA GREJANJA NA MERNOJ STANICI PANČEVO23.12.2016. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 091 - REZERVNI DELOVI INSTRUMENTACIONE OPREME - TERMOMETRI16.12.2016. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 080 - ODRŽAVANjE PUTNIČKIH I DRUGIH VOZILA

Partija 1- Održavanje putničkih vozila iz programa ŠKODA

Partija 2- Održavanje putničkih vozila iz programa AUDI

15.12.2016. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 088 - ARHIVSKI ORMARI SA KLjUČEM19.12.2016. do 13:30 časova
JN MV - 2016 - 085 - ODRŽAVANjE SISTEMA MERNE STANICE I MERILA PROTOKA14.12.2016. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 083 - TROŠKOVI REKLAME I PROPAGANDE-PROPAGANDNI MATERIJAL SA LOGOM09.12.2016. do 13:30 časova
JN MV - 2016 - 089 - POTROŠNI MATERIJAL ZA BRAVARSKE RADOVE20.12.2016. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 084 - VANREDNI LEKARSKI PREGLEDI12.12.2016. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 086 - TROŠKOVI TRANSPORTNIH USLUGA - USLUGA ANGAŽOVANjA AUTO-CISTERNE09.12.2016. do 11:30 časova
JN MV - 2016 - 082 - ANGAŽOVANjE IMENOVANOG TELA ZA PERIODIČNI SPOLjAŠNjI PREGLED KOTLOVSKOG POSTROJENjA09.12.2016. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 079 - ODRŽAVANjE ZELENIH POVRŠINA - UREĐENjE, ČIŠĆENjE, RASKRČIVANjE PROTIVPOŽARNIH POJASEVA08.12.2016. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 081 - REZERVNI DELOVI ZA RADARSKA MERILA NIVOA06.12.2016. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 076 - TROŠKOVI KONSULTANTSKIH USLUGA - REZERVISANjE ZA NAKNADE I DRUGE BENEFICIJE ZAPOSLENIH U SKLADU SA MRS 1902.12.2016. do 13:30 časova
JN MV - 2016 - 078 - TROŠKOVI USLUGA POPRAVKE I ODRŽAVANjA ŽIČANE OGRADE U "M" I "R" ZONI02.12.2016. do 11:30 časova
JN MV - 2016 - 077 - TROŠKOVI MARKIRANJA ROBE02.12.2016. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 075 - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA28.11.2016. do 11:30 časova
JN MV - 2016 - 072 - ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA NA TERMINALU U NOVOM SADU25.11.2016. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 073 - KREČENJE OBJEKATA (UPRAVNA ZGRADA, RADIONICA I KOMANDNO UPRAVLJAČKI CENTAR)21.11.2016. do 11:30 časova
JN MV - 2016 - 070 - PREGLED, BAŽDARENJE I IZDAVANJE POTREBNIH SERTIFIKATA ZA OPREMU I MERNE INSTRUMENTE I UREĐAJE

Partija 1- Ispitivanje protivplamenih osigurača i disajnih i sigurnosnih ventila sa izdavanjem potrebnih izveštaja o ispravnosti

Partija 2- Etaloniranje manometara i vakuummetara sa izdavanjem adekvatnih uverenja o etaloniranju

18.11.2016. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 074 - POTROŠNI MATERIJAL ZA BRAVARSKE RADOVE17.11.2016. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 071 - UREĐENJE PARKING PROSTORA U SKLADIŠTU LEDINCI16.11.2016. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 066 - PREGLED, BAŽDARENJE I IZDAVANJE POTREBNIH SERTIFIKATA ZA OPREMU, MERNE INSTRUMENTE I UREĐAJE - OVERAVANJE ČETIRI MERILA PROTOKA SA IZDAVANJEM UVERENJA O OVERAVANJU MERILA14.11.2016. do 11:30 časova
JN MV - 2016 - 064 - TROŠKOVI TRANSPORTNIH USLUGA - USLUGA ANGAŽOVANJA AUTO-CISTERNE14.11.2016. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 069 - NABAVKA USLUGE ISPITIVANJA I IZRADE ELABORATA ZA POTREBE REMONTA ISTAKAČKIH RUKU NA PRISTANU I REMONT ISTAKAČKIH RUKU NA PRISTANU07.11.2016. do 11:30 časova
JN MV - 2016 - 068 - UPGRADE TANKMASTER MENADŽMENT SOFTVERA ZA NADZOR RADARSKOG MERENJA REZERVOARA07.11.2016. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 065 - TEHNIČKO ODRŽAVANJE OBJEKATA04.11.2016. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 062 - NABAVKA NOVOGODIŠNJIH POKLON VAUČERA ZA DECU DO 15 GODINA

Partija 1 - Sportska oprema

Partija 2 - Mešovita roba

01.11.2016. do 11:30 časova
JN MV - 2016 - 061 - NABAVKA NOVOGODIŠNJIH SLATKIH PAKETIĆA01.11.2016. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 067 - ODRŽAVANJE SAAB RADARSKIH MERILA NIVOA REZERVOARA (REDOVNI SERVISI I BAŽDARENJE)02.11.216. do 11:30 časova
JN MV - 2016 - 063 - ODRŽAVANJE KOTLOVSKOG POSTROJENJA02.11.216. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 060 - UREĐENjE PROSTORA ZA SMEŠTAJ VATROGASNOG VOZILA U SKPG LEDINCI24.10.216. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 052 - REZERVNI DELOVI INSTRUMENTACIONE OPREME18.10.2016. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 059 - MONITORING ŽIVOTNE SREDINE NA OBJEKTIMA JP TRANSNAFTA (PODZEMNA VODA, VAZDUH, DUNAV, KATEGORIZACIJA OTPADA)17.10.2016. do 11:30 časova
JN MV - 2016 - 057 - UREĐENjE PARKING PROSTORA U SKLADIŠTU LEDINCI17.10.2016. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 056 - ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA NA TERMINALU U NOVOM SADU18.10.2016. do 11:30 časova
JN MV - 2016 - 054 - USLUGE ODRŽAVANJA SISTEMA ZA SIGNALIZACIJU I UPRAVLJANJE- SCADA12.10.2016. do 11:30 časova
JN MV - 2016 - 053 - ISPITIVANJE EX OPREME U SKLADIŠTU POGONSKOG GORIVA LEDINCI04.10.2016. do 11:30 časova
JN MV - 2016 - 044 - PREGLED I ISPITIVANJE EX OPREME (TERMINAL NOVI SAD, MERNA STANICA PANČEVO I BLOK STANICE)04.10.2016. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 058 - KONTROLA I SERVIS STABILNOG SISTEMA ZA GAS DETEKCIJU12.10.2016. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 050 - TROŠKOVI TRANSPORTNIH USLUGA - USLUGA IZNAJMLJIVANJA BARŽE10.10.2016. do 11:30 časova
JN MV - 2016 - 049 - USLUGE ODRŽAVANJA ASW SOFTVERA07.10.2016. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 051 - NABAVKA MESINGANIH KATANACA SA OPRUGOM07.10.2016. do 11:30 časova
JN MV - 2016 - 055 - NABAVKA OPREME I SREDSTAVA ZA PAKOVANJE, PRIKUPLJANJE I SKLADIŠTENJE OPASNOG OTPADA - Metalna burad 200l06.10.2016. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 048 - ODRŽAVANJE PUTNUICKIH I DRUGIH VOZILA

Partija 1 - Servis i popravka vozila iz programa HONDA

Partija 2 - Servis i popravka vozila iz programa LADA NIVA

30.09.2016. do 09:30 casova
JN MV - 2016 - 042 - NABAVKA USLUGE ISPITIVANJA I IZRADE ELABORATA ZA POTREBE REMONTA ISTAKACKIH RUKU NA PRISTANU I REMONT ISTAKACKIH RUKU NA PRISTANU28.09.2016. do 09:30 casova
JN MV - 2016 - 043 - SERVISNI PREGLED KOTLOVSKOG POSTROJENjA26.09.2016. do 11:30 casova
JN MV - 2016 - 041 - NABAVKA SREDSTAVA VEZE ZA TERMINAL NOVI SAD SA PO JEDNOM REZERVNOM BATERIJOM ZA SVAKI UREÐAJ26.09.2016. do 09:30 casova
JN MV - 2016 - 047 - ODRŽAVANJE SAAB RADARSKIH MERILA NIVOA REZERVOARA (REDOVNI SERVIS I BAŽDARENJE)23.09.2016. do 11:30 casova
JN MV - 2016 - 046 - NABAVKA, UGRADNJA I KONFIGURISANJE OPREME ZA RAZMENU PODATAKA SA NIS-OM23.09.2016. do 09:30 casova
JN MV - 2016 - 040 - NABAVKA SREDSTAVA VEZE ZA SKLADIŠTE LEDINCI SA PO JEDNOM REZERVNOM BATERIJOM ZA SVAKI UREÐAJ14.09.2016. do 09:30 casova
JN MV - 2016 - 037 - NABAVKA UGOSTITELjSKIH USLUGA U PANCEVU06.09.2016. do 09:30 casova
JN MV - 2016 - 045 - NABAVKA OPREME I SREDSTAVA ZA PAKOVANjE, PRIKUPLjANjE I SKLADIŠTENjE OPASNOG OTPADA

Partija 1- Metalna burad zapremine 200l

Partija 2- Rucna kolica za manipulaciju metalnim buradima

12.09.2016. do 09:30 casova
JN MV - 2016 - 039 - ISPITIVANJE EX OPREME, PERIODICNO ISPITIVANJE I KONTROLISANJE ELEKTROINSTALACIJA02.09.2016. do 09:30 casova
JN MV - 2016 - 038 - HOTELSKI SMEŠTAJ (POSREDOVANJE PRI REZERVACIJI HOTELSKOG SMEŠTAJA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA)02.09.2016. do 13:30 casova
JN MV - 2016 - 030 - AVIO KARTE (POSREDOVANJE PRI REZERVACIJI AVIO KARATA)02.09.2016. do 11:30 casova
JN MV - 2016 - 034 - DOVOÐENJE U FUNKCIONALNO STANJE VIDEO NADZORA26.08.2016. do 11:30 casova
JN MV - 2016 - 033 - SERVISIRANJE I POPRAVKE INSTRUMENTACIONE OPREME I SISTEMA ZA NADZOR I UPRAVLJANJE (SCADA,PLC)26.08.2016. do 09:30 casova
JN MV - 2016 - 036 - ARHIVSKI ORMAR SA KLJUCEM24.08.2016. do 09:30 casova
JN MV - 2016 - 035 - OBUKA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA I POLAGANJE ISPITA ZOP

Partija 1: OBUKA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA I POLAGANJE ISPITA ZOP, PANCEVO

Partija 2: OBUKA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA I POLAGANJE ISPITA ZOP, NOVI SAD

23.08.2016. do 09:30 casova
JN MV - 2016 - 032 - USLUGE ODRŽAVANJA INTRANET PORTALA19.08.2016. do 09:30 casova
JN MV - 2016 - 031 - ISPITIVANJE I BAŽDARENJE VENTILA SIGURNOSTI16.08.2016. do 09:30 casova
JN MV - 2016 - 028 - KONSALTING ZA POTREBE KORPORATIVIZACIJE:MERENJE I OPTIMIZACIJA PROCESA SKLADIŠTENJA NAFTE I DERIVATA NAFTE I ODRŽAVANJA09.08.2016. do 09:30 casova
JN MV - 2016 - 023 - REVIZIJA REDOVNIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA JP TRANSNAFTA PANCEVO ZA PERIOD OD 01.01.2016. DO 31.12.2016. GODINE03.08.2016. do 13:30 casova
JN MV - 2016 - 025 - NABAVKA USLUGE PRENOSA PODATAKA I PRISTUPA INTERNETU04.08.2016. do 09:30 casova
JN MV - 2016 - 026 - ODRŽAVANJE RACUNARSKE OPREME01.08.2016. do 11:30 casova
JN MV - 2016 - 027 - ZAMENA STACIONARNIH AKUMULATORSKIH BATERIJA ISPRAVLJACKO-INVERTORSKOG POSTROJENJA03.08.2016. do 11:30 casova
JN MV - 2016 - 029 - NABAVKA KRUŽNIH ZAPTIVACA03.08.2016. do 09:30 casova
JN MV - 2016 - 022 - PROCENA VREDNOSTI IMOVINE JAVNOG PREDUZECA TRANSNAFTA PANCEVO25.07.2016. do 13:30 casova
ISPITIVANJE GROMOBRANSKIH INSTALACIJA, OTPORA UZEMLJENJA I EKVIPOTENCIJALIZACIJE I EVENTUALNI POPRAVAK NEISPRAVNIH INSTALACIJA25.07.2016. do 09:30 casova
JN MV - 2016 - 018 - NABAVKA OPREME I SREDSTAVA ZA PAKOVANJE, PRIKUPLJANJE I SKLADIŠTENJE OPASNOG OTPADA25.07.2016. do 09:30 casova
JN MV - 2016 - 021 - ODRŽAVANJE SISTEMA ZA RASVETU22.07.2016. do 09:30 casova
JN MV - 2016 - 020 - GARDEROBNI ORMANI ZA VATROGASCE20.07.2016. do 11:30 casova
JN MV - 2016 - 019 - STOLICE SA NASLONOM20.07.2016. do 09:30 casova
JN MV - 2016 - 014 - PENILO ZA GAŠENJE POŽARA ZA LEDINCE15.07.2016. do 09:30 casova
JN MV - 2016 - 017 - KRECENJE OBJEKATA NA TERMINALU13.07.2016. do 11:30 casova
JN MV - 2016 - 013 - PERIODICNI LEKARSKI PREGLEDI13.07.2016. do 09:30 casova
JN MV - 2016 - 016 - NABAVKA KLIMA UREÐAJA04.07.2016. do 11:30 casova
JN MV - 2016 - 015 - NABAVKA SOFTVERA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA04.07.2016. do 13:30 casova
JN MV - 2016 - 011 - NABAVKA I ZAMENA OŠTECENOG KOMANDNO-SIGNALNOG KABLA OD SIGNALIZATORA PROLASKA KRACERA DO MERNE STANICE PANCEVO27.06.2016. do 09:30 casova
JN MV - 2016 - 012 - KONTROLA I SERVIS STABILNOG SISTEMA ZA GAS DETEKCIJU13.06.2016. do 09:30 casova
JN MV - 2016 - 010 - NABAVKA NOVIH GAS DETEKTORA06.06.2016. do 11:30 casova
JN MV - 2016 - 008 - IZRADA AKTA O PROCENI RIZIKA U SKLADU SA NOVOM SISTEMATIZACIJOM06.06.2016. do 09:30 casova
JN MV - 2016 - 009 - POTROŠNI MATERIJAL ZA ELEKTRO RADOVE01.06.2016. do 09:30 casova
JN MV - 2016 - 006 - NABAVKA REZERVNIH DELOVA ZA LINIJSKE I BUSTER PUMPNE AGREGATE23.05.2016. do 13:30 casova
JN MV - 2016 - 007 - NABAVKA OTDR UREÐAJA11.05.2016. do 09:30 casova
JN MV - 2016 - 005 - OTKLANJANJE REVIZIJOM UTVRÐENIH NEDOSTATAKA NA ISPRAVLJACKO-INVERTORSKOM POSTROJENJU AKU-BATERIJA U ENERGETSKOJ SALI NA TERMINALU U NOVOM SADU25.04.2016. do 11:30 casova
JN MV - 2016 - 003 - IZVOÐENjE SISTEMA RASVETE NA STUBNOM NOSACU NA MERNOJ STANICI PANCEVO25.04.2016. do 09:30 casova
JN MV - 2016 - 004 - IZRADA TEHNICKE DOKUMENTACIJE, NABAVKA I UGRADNJA OPREME PREMA TEHNICKOJ SPECIFIKACIJI, REKONSTRUKCIJA AUTO VAGE27.04.2016. do 09:30 casova
JN MV - 2016 - 002 - NABAVKA I UGRADNJA VAKUUMSKIH PREKIDACA U TRAFOSTANICI NA TERMINALU U NOVOM SADU22.04.2016. do 13:30 casova
JN MV - 2016 - 001 - NABAVKA MANOMETARA I TERMOMETARA21.04.2016. do 09:30 casova
JN MV - 2015 - 096 - GPS ZA PRACENJE KRETANJA SLUŽBENIH VOZILA18.01.2016. do 11:30 casova