cpbs
latinica      |      ћирилица     |      english
Existing Users Log In
   
cpbs
latinica      |      ћирилица     |      english
Existing Users Log In
   

Огласи

оглашава јавни позив за
ПРОДАЈУ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА

1. ЈП Транснафта позива све заинтересоване понуђаче – правна и физичка лица да, у складу са Одлуком Управног одбора број 74-7 од 29.01.2018. године, поднесу своје затворене понуде, под условима из јавног позива за продају следећих возила:

Редни број Марка и тип возила Регистарски број Година производње Пређена километража – цца (км) Почетна цена возила (РСД)

Редни број Марка и тип возилаРегистарски бројГодина производњеПређена километража - цца (км)Почетна цена возила (РСД)
1.ХОНДА ЛЕЏЕНД 3.5 4ДPA 080 ŽS2007360.078132.000,00
2.ШКОДА СУПЕРБ АМБИШН 2.0ТДИPA 020 FJ2010241.794840.000,00
3.ШКОДА ФАБИА
КЛАСИК 1.4ТДИ
PA 020 FV
2010189.253300.000,00

Напомена: Возила 2. и 3. су регистрована до 08.06.2018. године, а возило под 1. је нерегистровано.

2. Разгледање возила и увид у пратећу документацију може се извршити у Новом Саду, ул. Пут Шајкашког одреда бр. 8, од дана објаве огласа а закључно са 09.03.2018. године у радном времену од 10 до 14 часова.

3. Позивамо сва заинтересована правна и физичка лица да доставе своје понуде за куповину возила, лично или поштом на адресу ЈП Транснафта, 11000 Београд, ул. Бјелановићева бр. 2, закључно са 12.03.2018. године до 9.30 часова.
Понуде предати у запечаћеним ковертама са назнаком „Понуда за куповину возила – НЕ ОТВАРАЈ“.

4. Понуда се сачињава у слободној форми уз навођење марке и типа возила, понуђене цене возила, као и број рачуна (за правна и физичка лица) на који ће се извршити повраћај депозита (ако не буде проглашен за купца возила), уз власторучно потписивање понуде. Саставни део понуде је и доказ о уплати депозита, те за правна лица извод из регистрације привредног субјекта из Агенције за привредне регистре, а за физичка лица – фотокопија личне карте.
Јавно отварање приспелих понуда Комисија ће извршити дана 12.03.2018, године са почетком у 10.00 часова, у просторијама ЈП Транснафта, 11000 Београд, ул. Бјелановићева бр. 2. Јавном отварању приспелих понуда могу присуствовати представници заинтересованих понуђача само уз достављено писмено овлашћење.

5. Возила се продају у виђеном и затеченом стању, без права купца на накнадну рекламацију, и биће продата по највишој понуђеној цени. ЈП Транснафта задржава право да не прода возила уколико понуђена цена буде нижа од минимално одређене. Уколико буде више идентичних понуда Комисија ће позвати исте понуђаче да се непосредном погодбом утврди најповољнија понуда. Продаја возила се може извршити ако су прикупљене најмање три понуде за свако возило из овог огласа.

6. Право надметања имају правна и физичка лица, која уплате депозит у висини 10% од утврђене почетне цене вредности за свако возило (исказане у динарској вредности у горњој табели, колона почетна цена возила). Уплата депозита врши се на рачун бр. 165-9796-48, ЈП Транснафта, Змај Јовина 1, Панчево – депозит. У поље „позив на број” уписати број из колоне редни број (возила), у горњој табели огласа. Доказ о уплати, без наведених података, неће се прихватити.
Уплаћени депозит урачунава се при уплати остварене продајне цене.

7. Понуђачи ће о највишој понуђеној цени и усвојеној понуди бити писмено обавештени у року од 5 дана, од дана отварања понуда. Са изабраним понуђачем биће закључен уговор у року од 10 дана, од дана отварања понуда.
Порез на апсолутна права по закљученом уговору пада на терет купца.
Преузимање возила се врши у року од 3 дана, од дана уплате целокупног износа продајне цене. Купац који не плати продајну цену у року 8 дана, од закључења уговора о продаји возила, губи право на повраћај депозита. Такође, учесници у надметању немају, односно губе право на повраћај уплаћеног депозита уколико одбију да закључе уговор о купопродаји возила или не закључе уговор у року 10 дана, од дана јавног отварања понуда.
Учесницима продаје који нису купили возило, уплаћени депозит се враћа у року од 3 дана, од дана отварања понуда, на достављени рачун.

8. Најаву разгледања предметних возила извршити на течефон број 064/888-6054, лице за контакт: Златан Агановић.

 

Записници о продаји возила:

ЗАПИСНИК О ПРОДАЈИ ВОЗИЛА ИЗ ПРОГРАМА ХОНДА ЛЕГЕНД

ЗАПИСНИК О ПРОДАЈИ ВОЗИЛА ИЗ ПРОГРАМА СКОДА ФАБИА 09

ДОПУНА ЗАПИСНИКА О ОТВАРАЊУ ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ ПУТНИЦКОГ ВОЗИЛА ХОНДА ЛЕГЕНД