cpbs
latinica      |      ћирилица     |      english
cpbs
latinica      |      ћирилица     |      english

Питања и одговори

нека од најчешће

Постављаних питања

Шта је нафтовод?

Нафтовод је челични цевовод којим се на одређену раздаљину транспортује сирова нафта. Пречник цеви, притисак у цеви и сходно томе, брзина транспорта, у функцији су количине нафте коју је потребно транспортовати. Дебљина цеви је у функцији потребног притиска. Просечна брзина кретања нафте у нафтоводу је око 1 – 1,5 м/сек (3,6 – 5,4 км/сат).

Шта је продуктовод?

Продуктовод је цевовод (најчешће челични) којим се транспортују деривати (продукти) сирове нафте. Најчешће су то моторна горива – више врста бензина и дизела.

Шта је радни појас?

Радни појас је минималан простор дуж трасе цевовода потребан за њихову несметану изградњу и одржавање, односно за прилаз и окретање специјалне механизације за копање рова, дотур цеви, низање цеви уз ископани ров, савијање цеви, спуштање заварених и изолованих цеви у ров и затрпавање рова.

Шта је заштитни појас?

Заштитни појас нафтовода и продуктовода је прописани простор ширине по 200 метара са једне и друге стране цевовода, рачунајући од осе цевовода, у коме други објекти (густина насељености) утичу на њихову сигурност.

На коју дубину се укопава нафтовод?

Нафтовод је укопан на просечној дубини од 0,80 м, с тим да на појединим локацијама, у зависности од земљишта, она варира до 1,20 м, па и више.

Како знати којим путем пролази нафтовод?

Траса нафтовода је означена целом дужином, постављањем на сваких 500 метара стубића са „кућицом“ беле боје на којој је назначена стационажа. На сваком укрштању нафтовода са путем, железничком пругом и водотоковима, постављају се са обе стране прелаза контролне цеви висине 2м, са отворима окренутим на доле (тзв. „луле“), обојене наизменично зеленим и жутим прстеновима.

Шта је забрањено на траси нафтовода?

У појасу ширине од 5 м са сваке стране осе цеви је забрањено садити биљке чији корени достижу дубину већу од 1м, односно за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5 м. Забрањена је, такође, и било каква градња на траси нафтовода и у њеној непосредној близини.

Да ли је потребна посебна дозвола за прелазак возила/трактора/комбајна преко нафтовода?

Коришћење стандардне пољопривредне механизације је дозвољено у зони радног појаса и не тражи никакве дозволе. Рад са тешком механизацијом, или са опремом чијим се кретањем смањује надслој нафтовода, строго је забрањен.

Како ТРАНСНАФТА АД Панчево превентивно штити нафтовод од трећих лица?

Траса нафтовода је означена целом дужином, као и свако укрштање нафтовода са другим инфраструктурним објектима (гасовод, пут, железничка пруга, водоток). Осим тога, нафтовод се континуално прати телеметријски, и редовним инспекцијским обиласцима трасе.

Приликом приступању израде техничке документације за нови инфраструктурни објект, неопходно је обратити се ТРАНСНАФТА АД Панчево за услове за укрштање са нафтоводом, и потом обезбедити сагласност да су они у техничкој документацији усвојени и поштовани.

Које превентивне мере се предузимају у циљу смањења ризика од изливања?

Сигурност и поузданост нафтовода, што су приоритети ТРАНСНАФТА АД Панчево контролишу се редовним проласком тзв. „интелигентног“ чистача, којим се на најсавременији начин прикупљају и обрађују подаци о стању цеви дуж целе трасе нафтовода.

Који су знаци изливања?

До изливања је дошло када се на траси нафтовода
уочи: влажна црна „флека“ или бара са црном течности, обезбојена вегетација,
осети: неуобичајен мирис,
или чује: шиштање или брујање.

Шта урадити када се приђе месту изливања?

Одмах по регистровању изливања нафте, потребно је на лицу места:

  • угасити цигарету,
  • избегавати употребу запаљивих средстава,
  • избегавати контакт са исцурелом течности,
  • уклонити се са места цурења у смеру супротном од смера дувања ветра, односно уз ветар),
  • позвати ТРАНСНАФТА АД Панчево на бр. 011/2459-191 и милицију (92).

Шта предузима ТРАНСНАФТА АД Панчево у случају изливања?

По пријему обавештења о хаварији, престаје се са пумпањем (ако је у току), затварају се секцијски блок вентили у циљу изоловања оштећеног дела нафтовода. Интервентна екипа излази на локалитет хаварије, обезбеђује га, идентификује место и природу хаварије, као и непосредну опасност од пожара и експлозије. Позива милицију (ако то већ није учињено од стране лица које је прво приметило изливање), и ако сматра неопходним, ватрогасце. Сходно врсти и обиму оштећења, приступа се његовом санирању.

Шта се ради када се у циљу одржавања или поправке откопава нафтовод?

Власник парцеле на којој је потребно интервенисати ће бити благовремено обавештен о намери да се откопа нафтовод и о обиму планираних радова.

Са власником парцеле се прави записник у коме се констатује да је:

  • власник сагласан да ТРАНСНАФТА АД Панчево обави неопходне радове уз најмању могућу штету по земљиште/засејану културу,
  • ТРАНСНАФТА АД Панчево обавезна да доведе земљиште у првобитно стање,
  • ТРАНСНАФТА АД Панчево обавезна да евентуално насталу штету надокнади у износу који ће по потреби проценити судски вештак/проценитељ.

Који је законски основ за пролазак кроз парцелу??

По Закону о енергетици, члан 77: (Сл. Гласник РС, бр. 84):

„Енергетски субјект који користи и одржава енергетски објект има право преласка преко непокретности другог власника ради извођења радова на одржавању, контроли исправности објекта, уређаја, постројења или опреме и извођења других неопходних радова и употребе непокретности на којој се изводе наведени радови само док ти радови трају.

Власник непокретности је дужан да омогући приступ енергетским објектима из става 1. овог члана и да трпи извршење радова из став 1. овог члана.

Енергетски субјекат из става 1. овог члана је дужан да плати надокнаду за коришћење непокретности из става 1,. овог члана и да надокнади штету коју нанесе власнику непокретности у току извођења радова, чију висину утврђују споразумно.

У случају да власник непокретности и енергетски субјект не постигну споразум у смислу става 3. овог члана, одлуку о томе доноси надлежни суд.“