encpbs
latinica      |      ћирилица     |      english
encpbs
latinica      |      ћирилица     |      english

О нама

ЈП Транснафта Панчево основана је 2005. године од стране Владе Републике Србије ради обављања енергетских делатности од општег интереса транспорта нафте нафтоводима и транспорта деривате нафте продуктоводима. Основни задатак овог енергетског субјекта је стварање услова за сигуран и поуздан цевоводни транспорт сирове нафте у функцији енергетске безбедности, као и обезбеђивање континуитета снабдевања сировом нафтом. Будући да је Друштво настало реорганизацијом нафтне индустрије и као такво наставило са обављањем делатности у оквиру енергетског сектора данас може да се похвали знањем и искуством стеченим током тридесет година управљања нафтоводом.

У време оснивања основна делатност којом се Друштво бавило била је транспорт нафте нафтоводима на целој територији Републике Србије. Делатности су проширене на складиштење и трговину нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом. Друштво се такође бави пројектовањем, изградњом, надзором и одржавањем нафтовода, пружањем инжењеринг и консалтинг услуга у области цевоводног транспорта и у складу са законом обавља спољнотрговински промет у оквиру регистрованих делатности.

Друштво послује на више различитих локација на подручју Панчева, Новог Сада и Београда. У непосредној близини Рафинерије нафте Нови Сад налази се Терминал ЈП Транснафта а поред Рафинерије нафте Панчево налази се Мерна станица ЈП Транснафта.

Управљање Друштво обавља Надзорни одбор и Генерални директор.

Од августа 2019.године ЈП Транснафта прелази у Транснафта АД Панчево. (Акционарско друштво за транспорт нафте нафтоводима и транспорт нафте продуктоводима „ Транснафта“ Панчево).

Кликните на слику за увећање
Организациона структура

Делатност Друштва

ТРАНСНАФТА АД Панчево обавља делатност транспорта нафте нафтоводом који се простире на траси од реке Дунав на граници са Републиком Хрватском до Панчева у укупној дужини од 154,4 км. Припадајућу инфраструктуру нафтовода чини терминал у Новом Саду са четири резервоара за сирову нафту од по 10.000 м³, диспечерским центром и пумпном станицом, мерна станица у Панчеву и осам блок станица дуж трасе нафтовода.

Одлуком о оснивању Друштва, преузета  је обавеза да се у складу са законом, плановима рада и развоја и програмом пословања обезбеде услови за рад и несметано функционисање транспортног система, безбедност, редовно одржавање, развој и техничко-технолошко повезивање у јединствен систем транспорта нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима у Републици Србији и предузимање мера којима ће се допринети повезивању тих система са системима других држава за транспорт нафте и деривата нафте.

У условима велике енергетске зависности важно је осигурати стабилност снабдевања нафтом и њеним дериватима. Значајну улогу у томе има делатност складиштења нафте и деривата нафте. Складиштење обавезних резерви нафте и нафтних деривата уређено је директивама Европске Уније које државе чланице морају уклопити у национална законодавства ради обезбеђења сигурног снабдевања нафтним дериватима.
Имајући у виду потребу усаглашавања законодавства Републике Србије са европским законодавством, а тиме и потребу уређења система обавезних резерви нафте и деривата нафте, компанија планира да пружа услугу комерцијалног складиштења нафте и деривата нафте на сопственим складишним инсталацијама, као и да на основу дугорочне сарадње са правним телом,  које ће обављати послове формирања, чувања и одржавања обавезних резерви нафте и деривата нафте за потребе државе, развија складишне капацитете за складиштење обавезних резерви нафте и деривата нафте. У том смислу ТРАНСНАФТА АД Панчево је успоставила сарадњу са Управом за  обезбеђење енергената, Републичким робним резервама а Законом о робним резервама дефинисани су услови и начин формирања, чувања, одржавања и надзора обавезних резерви нафте и деривата нафте, као и начин утврђивања потребне структуре обавезних резерви, Војском Републике Србије у делу заједничког коришћења резервоарских капацитета и складишта Војске Републике Србије. У складу са  усвојеном  структуром обавезних резерви, очекивано је да у циљу обезбеђења доступности сирове нафте рафинеријама и моторних горива потрошачима резервоарски простор за њихов смештај буде уз постојећи нафтовод за резерве сирове нафте односно уз планирани продуктовод за моторна горива.

Стратешки циљеви

Визија

Визија компаније је да у делатности цевоводног транспорта нафте и нафтних деривата постане једна од значајних компанија у области енергетике у региону југоисточне Европе и да постане препознатљива по ефикасном, квалитетном и поузданом цевоводном транспорту и складиштењу нафте и деривата у региону.
 
 
 
 
 

Мисија

Мисија компаније је да се квалитетом услуга, ценом, ефикасношћу и професионалним пословањем позиционира уз значајне пословне субјекте који се баве складиштењем и транспортом нафте и деривата, да на основама свога рада и пословања, стално доприноси подизању нивоа енергетске, еколошке, економске и укупне пословне ефективности и ефикасности, као и да обезбеђује стални раст стандарда и живота запослених, њихов професионални развој, као и осећај сигурности, компанијске припадности и лојалности.
 
 
 

Циљеви

Циљеви компаније су обезбеђење поузданог складиштења и континуираног транспорта сирове нафте; обезбеђење сталних корисника својих услуга, одговарајућег прихода и профита, као и услова за стални раст и развој; обезбеђење предуслова за реализацију плана изградње нових капацитета за складиштење сирове нафте и деривата нафте; обезбеђење услова за трговину нафтом и дериватима нафте; развој цевоводног транспорта нафтних деривата (развој система продуктовода кроз Србију, са конекцијом са сличним системима у окружењу); припрема предуслова за диверзификацију услуга – развој телеметријских, кабловских, ТТ, ИТ, ТВ и других комуникацијских инсталација у зони нафтовода и продуктовода; развој капацитета за складиштење нафте и нафтних деривата у функцији делатности чувања обавезних резерви.

Стратегија

  • пословно-техничко и комерцијално уговарање са постојећим и потенцијалним партнерима и субјектима у домену цевоводног транспорта нафте и деривата нафте, као и сам развој цевоводних система
  • поуздано, превентивно, текуће и инвестиционо одржавање постојећег транспортног система нафтовода и пратећих инфраструктурних објеката, инсталација и опреме
  • повећање складишних капацитета путем инвестирања и сарадње са МО, управом за обезбеђење енергената и јавно приватно партнерство
  • перманентно подизање нивоа стручних, инструктивних и извршилачких знања и радних вештина
  • стална примена и коришћење свих средстава техничке колективне и личне заштите као и доследна примена мера еколошке регулативе
  • дефинисање и увођење Система квалитета у све пословне функције Друштва
  • оптимално и рационално управљање свим пословним функцијама Друштва ради ефикаснијег и профитабилнијег рада и развоја
  • анимирање потенцијалних пословних партнера и инвеститора из земље и иностранства за учешће у планираном и перспективном развоју
  • одговарајућа сарадња са државним и привредним институцијама

Скупштина акционарског друштва

Бранко
Јокић

Председник Скупштине акционарског друштва

Владимир Ћорић

Члан Скупштине акционарског друштва

Ђура Кнежевић

Члан Скупштине акционарског друштва

Дарко
Минић

Члан Скупштине акционарског друштва

Ранко Микетић

Члан Скупштине акционарског друштва

Одбор директора

Одбор директора Друштва чине Генерални директор и извршни директори функција.

проф. др Богдан Кузмановић

Председник Одбора директора

Милан Анушјак

Члан Одбора директора
 

Ивана
Вучић

Члан Одбора директора


Саша Б.
Јакић

Члан Одбора директора
 
 

др Неџад Турковић

Члан Одбора директора
 
 

Наташа
Лечић

Члан Одбора директора

Александар Ђурђев

Члан Одбора директора