encpbs
latinica      |      ћирилица     |      english
encpbs
latinica      |      ћирилица     |      english

Корпоративна одговорност

Корпоративна одговорност

Заштита животне средине

Свака привредна, као и свака друга људска делатност, има одређен утицај на животну средину, те је стога иницијатива о афирмисању друштвене одговорности у природном окружењу од подједнаког значаја за све компаније, без обзира на величину и врсту делатности. У том контексту, ТРАНСНАФТА АД Панчево подразумева напор да успостави баланс између потребе за економским растом и очувања здравог природног окружења за будуће генерације.

У транспорту нафте и нафтних деривата, транспорт нафтоводима и продуктоводима је по свим перформансама а нарочито еколошким, испред конвенционалних видова транспорта.

Здраво и безбедно окружење чини полазну претпоставку у пословању и развоју ТРАНСНАФТА АД Панчево. Стога се један од основних сегмената пословне филозофије ТРАНСНАФТА АД Панчево односи на заштиту и унапређење животне средине, а пословање се одвија уз уважавање еколошких захтева и стандарда ИСО 14001.

ТРАНСНАФТА АД Панчево континуирано врши процену својих стварних и потенцијалних утицаја на животну средину са циљем стварања основе за управљање активностима на начин који уважава потребе заштите животне средине. Приликом идентификовања утицаја на животну средину, укључујући и утицаје до којих би могло доћи при акцидентним ситуацијама, анализирају се утицаји на ваздух, воду, земљиште, природне ресурсе, флору, фауну и људе.

У складу са законом о заштити животне средине компанија обавља мониторинг, односно прати показатеље утицаја својих активности на животну средину и показатеље ефикасности примењених мера превенције настанка или смањења нивоа загађења.

ТРАНСНАФТА АД Панчево је дефинисала све мере контроле над операцијама у случајевима где је то неопходно, а које су повезане са:

  • идентификованим значајним аспектима животне средине, који се морају ставити под контролу у циљу спречавања загађења, реаговања у случају ванредних ситуација, усаглашености са законским захтевима и сталног унапређења и постизања постављених циљева.
  • идентификованим ризицима за безбедност и здравље запослених, привремено ангажованих лица и посетилаца који се морају ставити под контролу у циљу спречавања настанка инцидената, усаглашености са законским оквирима и сталног унапређења и постизања постављених циљева.
  • систем управљања у случају хемијског удеса и осталих ванредних ситуација се дефинише кроз низ процедура кроз које се идентификују могућа места настанка хемијског удеса и могуће остале ванредне ситуације и дефинишу се начини реаговања, мере, поступци и радње које треба предузети у случају настанка ванредних ситуација.

ТРАНСНАФТА АД Панчево је одговорна компанија посвећена спречавању и отклањању негативних утицаја на живот, здравље и безбедност локаних заједница у којима послује, као и унапређивању економског и културног развоја истих.

Прихватајући концепт друштвено одговорног пословања, који подразумева и потребу улагања дела прихода у заједницу у којој је остварен, уз наставак инвестиционих улагања уз развој властитог система, последњих неколико година додељена су знатна финансијска средства за реализацију бројних пројеката локалних заједница.

У облику спонзорстава и донација додатним финансијским средствима ТРАНСНАФТА АД Панчево подржава и делатност разних удружења грађана, спортских клубова, важнијих културних и хуманитарних догађаја. Усаглашено са основним поставкама друштвеног одговорног пословања контакт са локалном заједницом неизоставан је део пословања компаније, путем којег се граде добри односи. Значај који ТРАНСНАФТА АД Панчево придаје одговорности при креирању економских и друштвених вредности, представља један од виталних сегмената пословне политике компаније.

Корпоративна одговорност

Друштвена одговорност