cpbs
latinica      |      ћирилица     |      english
cpbs
latinica      |      ћирилица     |      english

Информатор

Основни подаци о фирми
Пун назив фирме:Акционарско друштво за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима Транснафта Панчево
Скраћен назив фирме:ТРАНСНАФТА АД Панчево
Адреса и седиште фирме:Змај Јове Јовановића 1, 26000 Панчево
Матични број правног лица:20084731
Порески идентификациони број (ПИБ):104061151
Адреса за пријем електронских поднесака:office@transnafta.rs

Преузмите датотеку

Информатор о раду

Информатор о раду

Величина документа:  970 KB  (1.026.298 bytes)

Екстензија: .pdf

Преузмите датотеку

Информатор о раду

Информатор о раду

Величина документа: 1040 KB 1.095.168 bytes)

Екстензија: .doc