encpbs
latinica      |      ћирилица     |      english
Existing Users Log In
   
encpbs
latinica      |      ћирилица     |      english
Existing Users Log In
   

Вести

Обавештење о спроведеном поступку промене правне форме ЈП Транснафта Панчево у Транснафта АД Панчево

Обавештавају се запослени у ЈП Транснафта, њени добављачи, повериоци и други заинтересовани, да је ЈП ТРАНСНАФТА Панчево променила правну форму, из правне форме јавног предузећа, у правну форму акционарског друштва које није јавно, под пуним пословним именом:Акционарско друштво за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима „Транснафта“ Панчево (у даљем тексту: Акционарско друштво). Скраћено пословно име Акционарског друштва гласи: ТРАНСНАФТА АД Панчево.

Матични број: 20084731. Седиште Акционарског друштва је у Панчеву, ул. Змај Јове Јовановића бр. 1.

Наведена промена ступа на снагу 3. августа 2019. године, од када се сва коресподенција врши са Акционарским друштвом користећи пуно пословно име или скраћено: ТРАНСНАФТА АД Панчево.

Регистрацијом Акционарског друштва, настају следеће правне последице:

1) Јавно предузеће наставља да послује као акционарско друштво које није јавно и престаје да послује као јавно предузеће;

2) Акционарско друштво наставља да обавља делатности Јавног предузећа, на исти начин као и Јавно предузеће пре промене правне форме;

3) Акционарско друштво наставља да буде власник целокупне имовине и дужник свих обавеза Јавног предузећа;

4) Судски и други поступци у име, односно против Јавног предузећа настављају се у име односно против Акционарског друштва;

5) Сви уговори које је Јавно предузеће пуноважно закључило до дана регистрације промене правне форме, остају на снази и Акционарско друштво наставља да буде уговорна страна у тим уговорима без потребе закључења посебних анекса;

6) Основни капитал Јавног предузећа конвертован је у акције, чији је власник Република Србија, у 1оо% од укупне емисије акција.

 

04.04.2019.

Обавештење о започетом поступку промене правне форме
ЈП Транснафта Панчево у акционарско друштво

Поступак промене правне форме ЈП “Транснафта“ из форме јавног предузећа у правну форму акционарског друштва покренут је на основу Закључка Владе Републике Србије о прихватању полазних основа за промену правне форме ЈП “Транснафта“ 05 број 023-9623/2012-1 од 22.02.2013.године.

Наведеним, полазним основама идентификовани су разлози за промену правне форме који проистичу са једне стране, из обавеза које је Република Србија преузела Споразумом о стабилизацији и придруживању закљученим са Европском унијом („Службени гласник РС“ – Међународни уговори, број 83/08), које су конкретизоване кроз опредељење ка корпоративизацији свих јавних предузећа, укључујући и ЈП “Транснафта“, изражено Меморандумом о буџету и економској и фискалној политици за 2011. годину са пројекцијама за 2012. и 2013. годину („Службени гласник РС“ бр. 102/2010), а са друге стране из потребе уређења сектора енергетике шодно решењима усвојеним кроз тзв. Трећи пакет прописа Европске уније из области енергетике.

Надзорни одбор Јавног предузећа за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима, на седници одржаној дана 28.03.2019. године, донео је предлог одлуке о промени правне форме Јавног предузеће за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима, Панчево, ул. Змај Јове Јовановића бр. 1, матични број 20084731, ПИБ 104061151.

Предлог одлуке о промени правне форме јавног предузећа у акционарско друштво, усвојен је због проширења обима и успостављања нових начина обављања привредних делатности, и ради омогућавања економичнијег вођење пословних процеса, обављања привредних делатности и доношења организационих и пословних одлука, чиме ће се створити услови за пословање Транснафте по принципима доброг корпоративног управљања и ефикасног пословања.

Промена правне форме којом ЈП “Транснафта“, из правне форме јавног предузећа прелази у правну форму акционарског друштва не утиче на правни субјективитет ЈП “Транснафта“. Привредно друштво наставља да постоји као исто правно лице, али друге правне форме.

 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ПРАВНЕ ФОРМЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ТРАНСНАФТА ПАНЧЕВО.pdf
ИЗВЕШТАЈ О ПОТРЕБИ СПРОВОЂЕЊА ПРОМЕНЕ ПРАВНЕ ФОРМЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ТРАНСНАФТА ПАНЧЕВО У АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО.pdf 
ОБАВЕШТЕЊЕ ПОВЕРИОЦИМА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРОМЕНЕ ПРАВНЕ ФОРМЕ.pdf

 

 

 

03.10.2018.

Развој сарадње Министарства одбране

и „Транснафте“

Министар одбране Александар Вулин обишао је данас Складиште погонског горива „Лединци“ код Новог Сада и састао се са представницима Министарства рударства и енергетике и руководством ЈП „Транснафта“.

Повод данашњег обиласка био је даља сарадња са ЈП „Транснафта“ и Министарством рударства и енергетике у чувању државних и војних резерви нафте и нафтних деривата у војним складиштима погонског горива, у оквиру државног Програма остваривања стратегије развоја енергетике Републике Србије.

Како је истакао министар Вулин, Војска Србије се убрзано развија и модернизује, тако да су потребе за енергентима све израженије и с тим у вези, на данашњем састанку, разматрани су даљи развој сарадње и могућности проширења капацитета војних резерви енергената.

 

Вест преузета са интернет странице Министарства одбране.